saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits administratius dels estudiants de màster

***Avís***

Us informem que, d'acord amb la clàusula novena del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, que prorroga l'estat d'alarma, s'aixeca la suspensió dels terminis administratius que decretava la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020.

Es modifica, doncs, també el punt 6è de la Resolució de la rectora de la URV, de 15 de març, en relació amb el coronavirus (COVID-19), publicada al web de la URV, que declarava la suspensió dels terminis en els procediments administratius interns de la URV, que queda derogat.

En conseqüència, el còmput de terminis administratius que s'havien suspès es reprèn a partir de l'1 de juny de 2020, a excepció dels terminis per interposar recursos administratius, que no es reprenen sinó que es reinicien des de zero.  

CONSIDERACIONS GENERALS

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

ACCÉS A MÀSTERS OFICIALS

ACREDITACIÓ AMB CARÀCTER OFICIAL DELS PROGRAMES DE LES ASSIGNATURES SUPERADES A LA URV I DELS PLANS D'ESTUDIS

 • TRASLLAT D'EXPEDIENT / RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
 • LEGALITZACIÓ DELS PROGRAMES D'ASSIGNATURES / PLANS D'ESTUDIS

ADAPTACIÓ ENTRE UN PLA D'ESTUDIS A EXTINGIR I UN DE NOU DE LA URV (Reconeixement de crèdits al Màster)

ANUL·LACIÓ TOTAL DE MATRÍCULA

 • ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER INTERÈS PERSONAL:

           1.  DINS ELS 5 DIES NATURALS POSTERIORS A LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

           2.  ABANS DE L'INICI DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA

           3.  A PARTIR DE L'INICI DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA I FINS EL 15 DE NOVEMBRE

           4. A PARTIR DEL 15 DE NOVEMBRE I FINS EL 15 DE FEBRER

 • ANUL·LACIÓ TOTAL DE MATRÍCULA PER MALALTIA GREU
 • ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER NO HAVER OBTINGUT EL VISAT

AVANÇAMENT AL DESEMBRE/GENER DE LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER

AVANÇAMENT AL DESEMBRE/GENER D'UNA DE LES CONVOCATÒRIES/CONVOCATÒRIA ÚNICA DE L’ASSIGNATURA DE PRÀCTIQUES EXTERNES

CANVI DE DADES BANCÀRIES

CANVI DE DADES IDENTIFICATIVES I PERSONALS DE L'EXPEDIENT

CARNET UNIVERSITARI D'ESTUDIANT URV

CERTIFICACIÓ ACADÈMICA PERSONAL

CERTIFICAT ACADÈMIC PERSONAL DE LES PRÀCTIQUES CURRICULARS

COMPULSA DE DOCUMENTS

CONVALIDACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS

CONVOCATÒRIA ADDICIONAL D'AVALUACIÓ D'ESTUDIS DE MÀSTER

ENDARRERIMENT AL SETEMBRE DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA DE L’ASSIGNATURA DE TREBALL DE FI DE MÀSTER 

ENDARRERIMENT AL SETEMBRE DE LA SEGONA CONVOCATÒRIA/CONVOCATÒRIA ÚNICA DE L'ASSIGNATURA DE PRÀCTIQUES EXTERNES (GRAU I MÀSTER)

EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT SUPLETORI DEL TÍTOL

EXPEDICIÓ DE DUPLICAT DEL TÍTOL

EXPEDICIÓ DEL TÍTOL I SET

EXPEDIENT ACADÈMIC

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS ACADÈMICS EMESOS PER LA URV

 • PROCEDIMENT PER VIA NOTARIAL
 • RECONEIXEMENT DE SIGNATURES

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA

 • AJUSTAMENTS
 • AMPLIACIÓ D'ASSIGNATURES
 • CANVI DE GRUP
 • RENÚNCIA D'ASSIGNATURES
 • SUBSTITUCIÓ ENTRE ASSIGNATURES

PAGAMENT DE TAXES DES DE L'ESTRANGER

RECONEIXEMENT

 • RECONEIXEMENT DE CRÈDITS OBTINGUTS EN ENSENYAMENTS OFICIALS
 • RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER L'ACREDITACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL I PROFESSIONAL
 • RECONEIXEMENT DELS CRÈDITS CURSATS EN ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS NO OFICIALS

REPRENDRE ESTUDIS

SOL·LICITUD GENÈRICA (Per a qualsevol altra petició no establerta)

SUPERACIÓ DEL LÍMIT MÀXIM DE CRÈDITS MATRICULATS PER CURS