saltar al contingut principal
Cercar
URV

Convalidació d'estudis fets a l'estranger (Màster)

 • CONCEPTE: reconeixement oficial de la validesa a efectes acadèmics d'estudis superiors fets a l'estranger, hagin o no finalitzat amb l'obtenció d'un títol, respecte d'estudis universitaris espanyols. 

Curs d'aplicació: 2023-24

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

Període: del 2 de maig al 30 d’octubre.

(*) Consulteu, a l'apartat de resolució de la sol·licitud, el curs en el qual el reconeixement tindrà efectes acadèmics.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de secretaria, que, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Original i fotocòpia del document o fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la identitat i nacionalitat del sol·licitant, expedit per les autoritats competents del país d'origen o de procedència, o per les autoritats espanyoles competents en matèria d'estrangeria. Si té la nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada o original i fotocòpia del DNI.

 • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc.).

 • Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del certificat acadèmic dels estudis cursats pel sol·licitant, expedit per la universitat estrangera, en què constin, entre altres dades, les assignatures cursades, la càrrega horària de cadascuna i el sistema de qualificació aplicat (legalitzat i traduït, si s'escau).

 • Original i fotocòpia dels programes de les assignatures aprovades (legalitzats i traduïts, si s'escau).

 • Pla d'estudis de la titulació en què es faci constar la validesa acadèmica oficial al país d'origen (legalitzat i traduït, si s'escau).

Els documents expedits a l'estranger han d'ajustar-se als requisits següents:

 • Han de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país de què es tracti.

 • Han de presentar-se legalitzats per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del conveni de la Haia. No s'exigeix cap mena de legalització per als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu (consulteu).

 • Han d'anar acompanyats de la traducció oficial corresponent al català o castellà. La traducció oficial es pot fer:

  • Per qualsevol representant diplomàtic o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.

  • Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de què és ciutadà el sol·licitant o, si s’escau, del de procedència del document.

  • Per un traductor jurat degudament autoritzat o inscrit a Espanya.

  • Pel Servei Lingüístic de la URV, si la documentació només ha de tenir efectes per a aquest tràmit a la URV.

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement, que emet la secretaria del centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

Sempre que sigui possible, és convenient presentar la sol·licitud abans del dia de la matrícula. 

Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs es consideraran les qualificacions obtingudes fins a la data en què s'acabi el termini corresponent. 

                                 

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El deganat o direcció de centre. 

Quan

Com a màxim, un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada, en la qual s'indicarà les assignatures reconegudes i, si s'escau, s'incorporarà a l'expedient de l'estudiant.

 • Les sol·licituds presentades entre el 2 de maig de 2023 i el 7 de juliol de 2023 tindran efectes acadèmics pel curs 2022-23 (no podrà ser d'aplicació si les assignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2022-23).

 • Les sol·licituds presentades entre el 8 de juliol de 2023 i el 30 d’octubre de 2023 tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2023-24.

Efectes econòmics

S'ha d'abonar l'import de les assignatures reconegudes, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

 • Si en el moment de la matrícula no pot presentar la sol·licitud, l'estudiant es matricularà de manera ordinària i, un cop resolt el reconeixement, regularitzarà la matrícula, si s'escau.

 • Atès que la resolució pot tenir efectes econòmics a la matrícula i podrà produir una devolució o emetre's un rebut per la diferència de l'import, es recomana fraccionar l'import de la matrícula.