saltar al contingut principal
Cercar
URV

Adaptació entre un pla d'estudis que s'extingeix i un de nou de la URV (reconeixement de crèdits al màster)

 • CONCEPTE: acceptació dels crèdits que, obtinguts en màsters universitaris oficials de la URV que s'extingeixen per la implantació del corresponent nou títol de màster universitari, computen en el nou màster de la URV als efectes de l'obtenció d'un títol oficial.

Curs d'aplicació: 2024-25

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

També es pot presentar la sol·licitud a través dels tràmits en línia de la URV o el registre electrònic de la URV.

Quan

Període: des del 2 de maig fins al 30 d’octubre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa d'estudi de reconeixement.

Observacions

 • S'aplicaran les taules d'adaptació i de reconeixement entre els estudis de procedència i els de destinació que s'hagin pogut establir en el pla d'estudis. 

 • La URV ha de resoldre les peticions d'assignatures efectivament cursades i ha de ratificar les convalidacions i els reconeixements atorgats per altres centres/universitats. S'han de valorar els programes de les assignatures que es van cursar en el pla d'estudis d'origen.

 • En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball de Fi de Màster. 

                                         

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentar la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després, llevat dels casos que les actes de les convocatòries pendents de l'estudiant no estiguin tancades.

* En aquests terminis s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

 • S'actualitza automàticament l'expedient de l'estudiant, si s'escau (les resolucions desfavorables s'han de notificar a l'estudiant).

 • A petició dels estudiants els crèdits reconeguts es poden aplicar:
  - en la seva totalitat, en la matrícula del curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud.
  - de manera parcial, entre la matrícula del curs acadèmic en què es presenta la sol·licitud i la matrícula del curs següent.

Efectes econòmics

Els estudiants estaran exempts del pagament del 20% del preu del crèdit de les assignatures que li siguin reconegudes.

Observacions

L'estudiant s'ha de matricular en les altres assignatures que hagi de cursar dins del període de matrícula.

Els crèdits que no es reconeguin seran transferits d'ofici al nou expedient amb efectes merament informatius.

Si un estudiant, una vegada resolta l'adaptació, demana anul·lar la sol·licitud inicial, el centre podrà resoldre-ho positivament. Aquesta gestió comportarà el pagament de la taxa de modificació. En el cas que l'estudiant ja hagués formalitzat la matrícula, en el nou pla d'estudis, es procedirà d'ofici, al traspàs de l'import dels crèdits matriculats. En la nova matrícula s'haurà d'abonar de nou les taxes.

Si un estudiant, una vegada matriculat al pla vell, demana adaptar-se, pel mateix curs acadèmic, al nou pla d'estudis, el centre podrà acceptar la seva sol·licitud. Caldrà que l'estudiant es matriculi al nou pla d'estudis i una vegada formalitzada la matrícula es traspassarà al nou expedient l'import total de la matrícula ja abonada al pla vell. En la nova matrícula s'haurà d'abonar les taxes de modificació de matrícula que corresponguin.

En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.