saltar al contingut principal
Cercar
URV

Avançament al desembre/gener d'una de les convocatòries/convocatòria única de l'assignatura de Pràctiques Externes (quan en el pla d'estudis figuri en el segon quadrimestre o anual)

***Avís***

La situació d'excepcionalitat causada per l'alerta sanitària per la COVID-19 obliga a prendre mesures que alteren el funcionament normal de la Universitat.

És per això que cal presentar les sol·licituds utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà preferiblement per correu electrònic i per telèfon, però si considereu necessari que us atenguem presencialment haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

  • CONCEPTE: procés a través del qual l’estudiant sol·licita ser avaluat i que consti la qualificació en acta al mes de desembre/gener de l’assignatura de Pràctiques Externes. 

Curs d'aplicació: 2021-22

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

Des del dia de la matrícula fins al 30 de novembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis (si fos el cas, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció: família nombrosa, etc.).

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies hàbils després de finalitzar el termini.

Com

  • Una vegada valorada la sol·licitud en sentit favorable s'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant amb el canvi de convocatòria a l’acta.
    La constància del canvi a l’expedient substitueix la notificació personal expressa (es pot consultar a Intranet – consulta d’expedient acadèmic).

  • Si es desestima la sol·licitud es notificarà expressament a la persona interessada.

Efectes econòmics

No té efectes econòmics. 

Observacions

Si l'estudiant no supera l'assignatura en aquesta convocatòria (desembre/gener), pot ser avaluat a la segona convocatòria, sempre que l'assignatura no hagi estat exclosa d'acord amb l'article 3 de la Normativa acadèmica de grau i màster: Els estudiants matriculats a la URV segueixen el sistema ECTS i tenen dret a dues convocatòries d'avaluació. No obstant, hi ha casos en què l'estudiant sols podrà disposar d'una convocatòria d'avaluació:

  • Assignatures amb caràcter eminentment pràctic o altres que acordi el centre. Aquesta circumstància s'haurà de donar a conèixer expressament a l'estudiant a través de la guia docent de l'assignatura afectada.

  • Assignatures cursades dins d'una estada de mobilitat (estudiants OUT).

  • Assignatures del grau d'Antropologia i Evolució Humana.

  • Assignatures del màster interuniversitari d'Enginyeria Computacional i Matemàtica.

L'estudiant haurà d'especificar a la seva sol·licitud quina de les dues convocatòries de l'assignatura vol avançar.

Si l’estudiant no superés l’assignatura en la convocatòria avançada i l’assignatura de Pràctiques Externes dóna dret a dues convocatòries d’avaluació, es podria sol·licitar, abans del 20 de maig, l’endarreriment de la segona convocatòria al setembre.