saltar al contingut principal
Cercar
URV

Matrícula a màster sense estudis de grau finalitzats

  • CONCEPTE: tràmit que han de fer els estudiants que volen matricular-se en un màster universitari al qual han estat admesos sense haver finalitzat encara la titulació que els hi dona accés i només els falta, com a màxim, la superació de 9 crèdits i el treball de fi de grau. D'aquesta possibilitat s'exclou el màster universitari en Advocacia i Procura, que té una regulació específica.

Curs d’aplicació: 2023-24

 

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, amb una identificació prèvia.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

Els dies 26 i 27 de setembre.      

Com

Presentant la documentació següent:

             - Si els estudis s'han fet a la URV, la secretaria imprimeix internament l'expedient acadèmic.
             - Si els estudis s'han fet en altres universitats, l'estudiant ha de presentar l'original o una còpia confrontada del certificat                                  acadèmic personal.

  • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc.).

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost (vegeu l'apartat efectes econòmics de la resolució).

                                          

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El degà o degana o el director o directora del centre.

Quan

Tan aviat com s'hagi comprovat la disponibilitat de places.

Com

  • Una vegada valorada la sol·licitud en sentit favorable, la secretaria de centre dona accés a matrícula a la persona interessada i li enviarà un correu electrònic amb les indicacions corresponents. La matrícula s'ha de formalitzar el dia 3 d'octubre.

  • Si es desestima la sol·licitud s’ha de notificar expressament a la persona interessada.

Efectes Econòmics

  • L'estudiant ha d'abonar l'import de la matrícula, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

En el cas que en un màster hi hagi més sol·licituds de matrícula que places vacants s'autoritzarà la matrícula segons l'ordre de priorització dels candidats admesos que ja havia determinat la coordinació/comissió acadèmica del màster en el procés d'admissió.