saltar al contingut principal
Cercar
URV

Superació del límit màxim de crèdits matriculats per curs (Màster)

  • CONCEPTE: procés pel qual l'estudiant pot sol·licitar matricular-se de més dels 60 crèdits màxims per curs que estableix la normativa de permanència.

Curs d’aplicació: 2023-24

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o degudament autoritzada.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

Període: des del 2 de maig fins al 30 d’octubre.
Del 5 al 26 de febrer.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

Si es pot autoritzar i formalitzar el tràmit sol·licitat s'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions, si escau, que emetrà la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

El centre podrà considerar, a petició de l'estudiant, l'increment del nombre màxim fixat, tenint en compte l'expedient de l'estudiant i altres circumstàncies que ho justifiquin.

En el cas que l'estudiant vulgui superar els 72 crèdits, caldrà que presenti una sol·licitud exposant els motius al deganat/direcció del centre. El termini per a fer-ho ha de coincidir amb el període de matrícula.

És recomanable que es tramiti la sol·licitud abans del període en què li pertoqui matricular-se.

                                            

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La coordinador/a del màster.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil

Com

En el cas de resolució favorable es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada:

♦ Si l'estudiant no s'ha matriculat: 

 Podrà automatricular-se fins a un màxim de 72 crèdits el dia i hora assignat i s'haurà d'adreçar a la secretaria per a formalitzar l'ampliació. (*)
 

♦ Si l'estudiant ja s'ha matriculat: 

 S'haurà d'adreçar a la secretaria per a formalitzar l'ampliació. (*)


(*) Sempre que l'estudiant hagi sol·licitat la superació del límit de crèdits màxims per curs abans de transcorreguts els 5 dies naturals des que va fer la seva matrícula no procedirà l'aplicació de la taxa de modificacions i ampliacions de matrícula.

En el cas de resolució desfavorable, es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

Efectes econòmics

L'estudiant haurà d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula i/o el resultant de la modificació.