saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedició de Títol i SET

    1.-Consulta si estàs en condicions de poder sol·licitar el títol i SET

2.-Revisa altres dades necessàries per a l'expedició del títol i SET,i si correspon, sol·licita aquests documents

3.-Obtén el resguard del títol

4.-Consulta l'estat de tramitació del títol

5.-Recull el títol definitiu

Quan

A partir del moment que consideris que tens les condicions de poder sol·licitar el títol:

Caldrà que:

 • El document identificatiu que figura al teu expedient estigui vigent.

        Estudiants espanyols: DNI

        Estudiants estrangers d’un estat membre de la Unió Europea: passaport, NIE o document nacional d’identitat del teu país.

        Estudiants estrangers de països de fora de la Unió Europea: passaport o NIE.

 • Hagis superat els requeriments del pla d'estudis (en grau i màster) o hagis superat la defensa de la tesi doctoral. 
  En el cas de dobles titulacions, per obtenir els dos títols, cal que l'estudiant superi les assignatures dels respectius  plans d'estudis. No pot sol·licitar l'expedició d'un dels dos títols fins que no hagi finalitzat completament l'itinerari de la doble titulació. 
   

 • No tinguis cap rebut pendent de pagament vinculat a la matriculació.

On

Com

 • Accedeix a la consulta i introdueix el teu número identificatiu.

 • Escull el pla d'estudis pel que vols sol·licitar el títol

  • Si no estàs en condicions, t'apareixerà un missatge indicant el/s motiu/s.

  • Si estàs en condicions, hauràs de seguir el pas següent.

Quan

Un cop hagis consultat si estàs en condicions de poder sol·licitar el títol i que compleixis requisits.

On

A través de la pantalla de "Consulta de dades a revisar per a l'expedició del títol i SET i, si correspon, sol·licitud d’aquests documents".

Com

Revisant acuradament les dades i en cas que alguna no sigui correcta i/o hagis de modificar o afegir-ne de noves, ho facis triant l'opció corresponent a l'apartat "Observacions de l'estudiant".

Què cal revisar

Dades personals

 • Si el nom, cognoms i/o data de naixement coincideixen amb el que consta al teu document identificatiu:

        Estudiants espanyols: DNI

        Estudiants estrangers d'un estat membre de la Unió Europea: passaport, NIE o document nacional d'identitat del teu país.

        Estudiants estrangers de països de fora de la Unió Europea: passaport o NIE.

 • Un cop garantida l'oficialitat de la denominació personal, si vols proposar canvis d'accentuació i/o dièresi en el nom i cognoms, d'acord amb el que ortogràficament correspongui, segons el Servei Lingüístic de la URV.

 • Si el telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i/o domicili familiar són correctes. Has de tenir en compte que les comunicacions via correu electrònic que et fem des de l'administració de la URV es realitzaran, generalment, mitjançant l'adreça de correu electrònic institucional que tinguis assignada, tot i que també es podran enviar a la teva adreça de correu electrònic personal.

Dades acadèmiques

Si has matriculat més crèdits dels necessaris per obtenir el títol i encara no has gaudit de totes les convocatòries d'avaluació de les assignatures matriculades, pots optar per:

 • Sol·licitar l'expedició del títol, la qual cosa implica que renuncies a les convocatòries que tinguis pendents (ho hauràs de comunicar a la secretaria de centre/campus perquè t'anul·li les línies de matrícula).

 • Ajornar la sol·licitud del títol fins després de les avaluacions pendents.

Dades econòmiques

Si tens aplicada la beca de règim general del Ministeri, no podràs sol·licitar l'expedició de títol fins que la beca estigui concedida. Si no la tens concedida, has d'esperar a la resolució definitiva, però pots demanar que se't tregui la condició de becari o becària, pagar el rebut de matrícula resultant i demanar el títol. Un cop resolta, se t'aplicarà novament la beca i, si s'escau, se't retornarà l'import de la matrícula que resulti de la regularització.

*Exempcions:

 • Família nombrosa de categoria general o Família nombrosa de categoria especial.
 • Grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella.
 • Víctimes d’actes terroristes.

Si quan et vas matricular vas escollir la forma de pagament préstec AGAUR, no podràs sol·licitar el títol fins que no hagis pagat la totalitat del préstec. Si no vols esperar a pagar les quotes pendents en els terminis previstos, hauràs de contactar amb l’entitat financera amb la que vas formalitzar el préstec i indicar-los que vols amortitzar-ho. Un cop pagats els imports pendents, podràs sol·licitar el títol.

Si una vegada fetes les revisions comproves que:

 • Tot està correcte ⇒ hauràs de prémer el botó "Revisió expedient títol realitzada SENSE incidències".

Automàticament rebràs un correu electrònic de la secretaria de centre/campus informant-te que contactaran amb tu tan aviat els sigui possible per continuar amb els tràmits.

Posteriorment, quan la secretaria verifiqui que estàs en condicions de demanar l'expedició del títol i SET, et farà arribar un correu electrònic a l'adreça institucional URV i/o a la teva adreça personal, informant-te dels passos a seguir per pagar la/les taxa/es d'expedició de títol i SET.

 • Hi ha alguna incidència ⇒  hauràs de prémer el botó "Revisió expedient títol realitzada AMB incidències".

Automàticament rebràs un correu on constaran les observacions que hagis detectat i amb el que podràs enviar escanejats els documents acreditatius corresponents, en cas de ser necessari, a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre.

Una vegada resoltes les incidències, la secretaria t'ho comunicarà i et farà arribar un correu electrònic a l'adreça institucional URV i/o a la teva adreça personal, informant dels passos a seguir per pagar la/les taxa/es d'expedició de títol i SET.

En el cas que aquesta comunicació es faci després del 28 de juliol, la data per a poder tenir el resguard serà a partir del 5 de setembre.

Observacions

En el moment de presentar la sol·licitud d'expedició de títol i SET, queda tancat el teu expedient.

Tingues en compte que no podràs presentar la sol·licitud de títol i SET si no estàs en condicions de poder sol·licitar-lo o ja l'has sol·licitat pels mateixos estudis prèviament.

                                

Quan

Un cop hagis sol·licitat el títol i SET, abonat la taxa corresponent i lliurat la documentació requerida, si s’escau, abans de 5 dies hàbils rebràs el resguard.

Com

A través de la teva adreça de correu electrònic institucional URV i/o personal.

Observacions

 • Aquest resguard és únic. En el cas de pèrdua pots sol·licitar l'expedició d'un certificat on constin les dades referents al títol. Caldrà que abonis les taxes corresponents.

 • El resguard acredita la teva condició de titulat, a tots els efectes, mentre no disposis del títol definitiu.

 • Pots també demanar un Certificat supletori del títol, que s'obté sense cost. Aquest document és imprescindible en el cas de legalització d'un document justificatiu del títol, atès que el resguard no és un document susceptible de legalització. No et podrà ser lliurat fins que s'obtingui el Número de Registre Nacional, que atorga el Ministeri d’Universitats.

Quan

Un cop hagis sol·licitat el títol.

On

A través de la intranet (https://intranet.urv.cat)

Secretaria Virtual ► Consulta l’estat de tramitació del títol.

Com

Accedeix a la consulta i introdueix el teu número identificatiu.

Depenent de l’estat en què es trobi la teva sol·licitud de títol, t’apareixerà un missatge explicatiu al respecte.

Quan

A partir que hagis rebut la comunicació de la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre conforme té el títol i/o el SET disponible (aquesta comunicació es farà a l'adreça de correu electrònic institucional URV i/o personal que ens vas fer constar a la sol·licitud d'expedició del títol).

Com

A tal efecte, caldrà que et presentis personalment i acreditis amb el teu document identificatiu i aportis l’original de la documentació escanejada en el procés de revisió prèvia de l’expedient, si és el cas.

Revisant l'exactitud de les dades, que es fan constar en el títol i signant-lo. Al mateix temps signaràs la justificació de recollida.

Juntament amb el títol se n'entregarà, també, una còpia compulsada.

Observacions

 • Si no pots venir personalment a recollir el títol, podrà fer-ho una altra persona degudament autoritzada presentant el seu document identificatiu i fotocòpia del teu. A tal efecte, hi ha vàries opcions:
   
  • Que ho hagis sol·licitat prèviament en persona davant la secretaria o qualsevol seu de registre, signant el document d'autorització corresponent i presentant la documentació necessària.
  • Que ho sol·licitis per correu electrònic a la secretaria, des de la teva adreça institucional URV, adjuntant el document d'autorització corresponent i documentació necessària. Si ja no disposes d'adreça de correu electrònic institucional URV pots gaudir-ne de nou si t'inscrius al programa Alumni.
  • Que ho sol·licitis a través de la tramitació telemàtica:

                – Accés a través del registre de tràmits en línia de la URV a la Intranet i adjunta el model d'autorització i documentació necessària.
                – En cas de no tenir accés als tràmits en línia de la URV pots presentar una instància genèrica online al registre electrònic URV. Accedeix a l'enllaç del Registre General de la URV, posteriorment entra a "Accés al registre electrònic" emplena una instància genèrica i adjunta el corresponent model d'autorització i documentació necessària.

 • Que hagis autoritzat a una altra persona a través d'un poder notarial (més informació).
   
 • Si resideixes a una altra localitat, podràs demanar el trasllat del títol a una Delegació del Govern o Direcció Insular presentant la sol·licitud corresponent a través dels tràmits en línia o del Registre electrònic de la URV. És necessari que en aquesta sol·licitud indiquis concretament l’organisme, la ciutat i adreça on lliurar el document.
 • Si resideixes a un altre país, podràs demanar el trasllat* del títol a una oficina consular espanyola o ambaixada presentant la sol·licitud corresponent a través dels tràmits en línia o del Registre electrònic de la URV. És necessari que en aquesta sol·licitud indiquis concretament l'organisme, la ciutat i adreça on lliurar el document. Aquest tràmit comporta el pagament d’una taxa.

 • En funció de la zona d'enviament s'establirà el preu corresponent:

         - Zona 1 (Europa i Groenlàndia) --> 25€
         - Zona 2 (Resta de països) -- > 30€
  * Valora abans d'abonar la taxa pel trasllat, si necessitaràs la legalització del títol perquè tingui validesa al teu país. La legalització es realitza al país on s'expedeix el títol i cal que la sol·liciti el propi estudiant o aquella persona a qui autoritzi. Tingues en compte que el Ministeri d’Universitats estableix que si la documentació per a la legalització la presenta una tercera persona s'haurà d'aportar una autorització del titular del document, degudament signada i acompanyada del DNI, passaport o NIE de l’interessat (no s'admetran autoritzacions trameses per fax o correu electrònic). Si el títol original no ha estat signat pel titular, l'autorització ha de realitzar-se mitjançant poder notarial o qualsevol de les vies abans esmentades per a la recollida del títol. 

 • Si resideixes en una altra localitat o país podràs demanar el lliurament del SET a través d'una empresa de missatgeria. El cost i la gestió anirà a càrrec teu.

 • Si necessites una còpia digitalitzada del títol, has de demanar cita prèvia al Registre General a través de la seu electrònica URV i el dia i l'hora assignats t'has de presentar al registre general amb el document identificatiu personal, el títol original i l'escrit en què demanes la còpia esmentada.