saltar al contingut principal
Cercar
URV

Certificat Acadèmic Personal (CAP)

 • CONCEPTE: El CAP és un document a través del qual es reconeix el caràcter oficial de l'expedient acadèmic d'un estudiant o titulat, d'acord amb les dades que figuren als arxius de la URV.

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través de la plataforma "Els meus rebuts" (*)

Quan

En el moment que ho requereixi.

El certificat inclourà les assignatures que tingueu superades en el moment de la sol·licitud, si hi ha assignatures pendents de qualificar no hi constaran. Podeu comprovar l'estat del vostre expedient acadèmic a la consulta que teniu a la intranet

Com

 • A través de la plataforma "els meus rebuts" s'ha d'accedir a "altres rebuts i tràmits".

 • A peu de plana trobareu una casella per "sol·licitar el Certificat Acadèmic Personal (CAP)".

 • En el desplegable trieu Certificat Acadèmic Personal.

 • Haureu de seleccionar el pla d'estudis pel qual voleu que se us generi el CAP.

 • A continuació ja es visualitzarà l'import de la taxa que cal pagar i podreu acceptar la sol·licitud i el pagament.

 • Una vegada hàgiu abonat la taxa, el sistema genera una demanda de CAP a la secretaria on es troba dipositat el vostre expedient. Des de la secretaria es farà una revisió i es generarà el CAP que us serà tramès al vostre correu electrònic institucional URV i/o personal.

(*) Si l'estudiant no té accés a "els meus rebuts", podrà presentar la sol·licitud al registre de la URV  (consulteu la guia ràpida de presentació per registre electrònic). Si fos el cas, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció: família nombrosa, etc.

Contingut

 • Dades personals

 • Dades d'accés

 • Dades de la titulació.

 • Les assignatures superades amb la seva tipologia, convocatòria d'avaluació, qualificació i llengua d'impartició. 

 • La nota mitjana en base 4 i base 10

 • La distribució dels crèdits, d'acord amb el pla d'estudis i el grau d'assoliment.

Format

 • El certificat s'emet en català, castellà i anglès.

 • S'emet en format electrònic que inclou el Codi Segur de Verificació (CSV) + codi QR

(Vegeu model del CAP)

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa corresponent establerta al Decret de preus vigent, que es generarà quan sol·licitis el CAP. 

Observacions

 • En el cas que calgui acreditar dades referents a les estades en pràctiques, s'ha de presentar una sol·licitud específica d'acord amb el tràmit corresponent.

 • Els estudiants amb matrícula suspesa temporalment per causa d'impagament i/o manca de documentació, no se'ls podrà emetre el certificat acadèmic.

 • Els estudiants que hagin traslladat el seu expedient a una altra universitat/ensenyament no se'ls podrà fer la certificació acadèmica personal en el centre on van cursar els estudis i s'hauran d'adreçar al lloc on van traslladar el seu expedient.

                            

 

Resolució

Qui

La secretaria de gestió acadèmica del campus/centre genera el certificat que s'enviarà a l'adreça de correu electrònic institucional URV i/o personal del sol·licitant. 

Quan 

A partir de 5 dies hàbils, aproximadament, des que se sol·licita i consta el pagament de la taxa.

* En aquests terminis s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.