saltar al contingut principal
Cercar
URV

Tràmits administratius dels estudiants de doctorat

***Avís***

Us informem que, d'acord amb la clàusula novena del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, que prorroga l'estat d'alarma, s'aixeca la suspensió dels terminis administratius que decretava la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020.

Es modifica, doncs, també el punt 6è de la Resolució de la rectora de la URV, de 15 de març, en relació amb el coronavirus (COVID-19), publicada al web de la URV, que declarava la suspensió dels terminis en els procediments administratius interns de la URV, que queda derogat.

En conseqüència, el còmput de terminis administratius que s'havien suspès es reprèn a partir de l'1 de juny de 2020, a excepció dels terminis per interposar recursos administratius, que no es reprenen sinó que es reinicien des de zero.

ACCÉS I ADMISSIÓ (Escola de Postgrau i Doctorat)

ACCÉS I ADMISSIÓ ALS ESTUDIS OFICIALS DE DOCTORAT                       

CANVI ENTRE PROGRAMES DE DOCTORATS ADSCRITS AL RD 99/2011 / ADAPTACIÓ DE DOCTORANDS D'ANTERIORS ORDENACIONS ALS PROGRAMES DE DOCTORAT ADSCRITS AL RD 99/2011

REPRENDRE ESTUDIS (TESI DOCTORAL)                                                     

MATRÍCULA (Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre)

CANVI DE DADES BANCÀRIES                                                                     

CANVI DE DADES IDENTIFICATIVES I PERSONALS DE L'EXPEDIENT                                

CARNET UNIVERSITARI D'ESTUDIANT URV                                                 

ANUL·LACIÓ MATRÍCULA

  • ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER INTERÈS PERSONAL:

1. DINS ELS 5 DIES NATURALS POSTERIORS A LA FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

  • ​Procediment
  • Sol·licitud                                                                           

2. ABANS DE L'INICI DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA

           3. A PARTIR DE L'INICI DE L'ACTIVITAT ACADÈMICA I FINS EL 15 DE FEBRER

  • ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER MALALTIA GREU
DURADA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT (Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre)

CANVI DE DEDICACIÓ A TEMPS PARCIAL O COMPLET                                        

PRÒRROGA PRESENTACIÓ TESI DOCTORAL                                                

BAIXA TEMPORAL EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT PER MOTIUS PERSONALS               

BAIXA TEMPORAL EN EL PROGRAMA DE DOCTORAT per les causes següents:

Embaràs o Malaltia / Maternitat o Paternitat

TESI DOCTORAL (Escola de Postgrau i Doctorat)

PROCEDIMENT DE DIPÒSIT I DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL   

REDUCCIÓ DE LA DURADA MÍNIMA DELS ESTUDIS DELS DOCTORANDS

MENCIÓ INTERNACIONAL EN EL TÍTOL DE DOCTOR/A              

PREMI EXTRAORDINARI DE DOCTORAT                                                         

AMPLIACIÓ PERÍODE ACTE DE DEFENSA

DOCUMENTS ACREDITATIUS (Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre)

CERTIFICACIÓ ACADÈMICA PERSONAL

EXPEDICIÓ DE TÍTOL i SET                                                          

EXPEDICIÓ DEL CERTIFICAT SUPLETORI DEL TÍTOL

EXPEDICIÓ DE DUPLICAT DEL TÍTOL

DOCUMENTS ACREDITATIUS (Escola de Postgrau i Doctorat)

DECLARACIÓ D'EQUIVALÈNCIA D'ESTUDIS ESTRANGERS D'EDUCACIÓ SUPERIOR AL NIVELL ACADÈMIC DE DOCTOR/A    

ALTRES TRÀMITS

CONSIDERACIONS GENERALS

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES

COMPULSA DE DOCUMENTS                                                                       

LEGALITZACIÓ DE DOCUMENTS ACADÈMICS EMESOS PER LA URV          

  • PROCEDIMENT PER VIA NOTARIAL
  • RECONEIXEMENT DE SIGNATURES

SOL·LICITUD GENÈRICA