saltar al contingut principal
Cercar
URV

Endarreriment al setembre de la segona convocatòria de l'assignatura de Treball de Fi de Màster (quan en el pla d'estudis figuri en el primer quadrimestre)

  • CONCEPTE: procés a través del qual l’estudiant sol·licita endarrerir al setembre la segona convocatòria d'avaluació de l’assignatura de Treball de Fi de Màster. 

Curs d'aplicació: 2023-24

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

  • Per assignatures de 1r quadrimestre: des del dia de la matrícula i fins al 20 de maig.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

Si així ho ha acordat el centre per a la millor organització del màster, el coordinador o coordinadora pot demanar que l'acta es generi al setembre, sense la petició expressa de l'estudiant.

                                 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

Com

  • Una vegada resolta la sol·licitud en sentit favorable s'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant amb el canvi de convocatòria a l’acta.
    La constància dels canvis a l'expedient substitueix la notificació personal expressa (es pot consultar a la Intranet - consulta d'expedient acadèmic).

  • Si es desestima la sol·licitud es notificarà expressament a la persona interessada.

Efectes econòmics

No té efectes econòmics.

Observacions

  • En la resolució es tindrà en compte l'informe favorable del/la coordinació del màster en què s'ha matriculat l'estudiant. 

  • Si l’estudiant no supera l’assignatura en aquesta convocatòria (setembre), s’hi ha de tornar a matricular el curs següent amb les implicacions econòmiques que aquest fet suposi.