saltar al contingut principal
Cercar
URV

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA, renúncia d'assignatures (Màster)

 • CONCEPTE: la renúncia significa l'abandonament voluntari d'una o més assignatures per al curs acadèmic i implica la modificació parcial de la matrícula una vegada transcorreguts els 5 dies naturals establerts per al seu ajustament, sense dret a devolució econòmica.

Curs d'aplicació: 2023-24

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

També es pot presentar la sol·licitud a través dels tràmits en línia de la URV o el registre electrònic de la URV

Quan

 • Període ordinari: des del dia en què s'ha formalitzat la matrícula fins el 30 d’octubre.

 • Període extraordinari: del 5 al 26 de febrer, només per assignatures impartides durant el segon quadrimestre. (*observacions)

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

Si es pot autoritzar i formalitzar el tràmit sol·licitat s'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions de matrícula, que emet la secretaria del centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

L'estudiant haurà d'estar al corrent de pagament en la data de la sol·licitud.

Observacions

 • Els estudiants de màster hauran de mantenir en la seva matrícula un mínim de 18 crèdits. Dins d'aquest còmput s'hi hauran d'incloure, si s'escau, les assignatures obligatòries matriculades i no superades del curs anterior.
 • Si l'estudiant hagués formalitzat la matrícula per sobre dels 18 crèdits, es podrà acceptar la renúncia de les assignatures que sobrepassen aquest mínim, renunciant en primer lloc a les assignatures de nova matrícula i en segon lloc a les assignatures no superades el curs anterior mantenint, els 18 crèdits mínims exigits.

 • * Durant el període extraordinari de febrer, només es podrà sol·licitar la renúncia d'assignatures de segon quadrimestre i d'aquelles assignatures, d'acord amb les indicacions del centre que, tot i ser de caràcter anual, concentrin íntegrament l'activitat en el segon quadrimestre.

 • L'estudiant becari que renunciï a alguna assignatura ha de tenir en compte que la no superació de la/les assignatures/es objectes de renúncia pot tenir repercussió en els requisits acadèmics exigits per a la concessió de la beca el curs següent, i en l'import dels ajuts concedits a la beca del curs actual. 

                                           

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El centre on s'ha presentat la sol·licitud.

Quan

Sempre que sigui possible, dins els 5 dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau, i com a màxim fins als 10 dies posteriors a la sol·licitud.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Una vegada valorada la sol·licitud en sentit favorable, la secretaria formalitzarà la renúncia i generarà el rebut corresponent a la taxa de modificació de matrícula.

La constància de la renúncia a l'expedient acadèmic de l'estudiant substitueix la notificació personal expressa (es pot consultar a Intranet - consulta d'expedient acadèmic).

L'estudiant també pot imprimir el rebut de matrícula a través de la plataforma "Els meus rebuts" on es pot comprovar que la columna "Mt" de l'assignatura afectada ha canviat la seva codificació inicial a un "*".

La resolució de renúncia és irrevocable.

 • Si es desestima la sol·licitud es notificarà expressament a la persona interessada.

Efectes econòmics

La renúncia no té efectes econòmics en la matrícula però comporta el pagament de la taxa de modificació de matrícula.

L'estudiant rebrà un correu electrònic on se li comunicarà que ha d'abonar el rebut de la taxa de modificació de matrícula, si s'escau.

L'acceptació de la renúncia per part del centre no comporta la devolució de l'import de matrícula corresponent.

En el curs acadèmic següent al que s'ha autoritzat la renúncia no s'aplicarà el càrrec econòmic que suposa el factor de repetició d'assignatures no superades.

Efectes acadèmics

En el curs acadèmic pel qual es sol·licita la renúncia:

 • l'estudiant no podrà gaudir de la docència ni avaluar-se de l'assignatura.

 • l'estudiant no sortirà en actes de qualificació. 

Observacions

Els centres poden autoritzar les sol·licituds de renúncia sempre que l'estudiant estigui al corrent del pagament.