saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estatut de la URV


PREÀMBUL

La creació de la Universitat Rovira i Virgili, amb la Llei 36/1991, de 30 de desembre, del Parlament de Catalunya, representa la culminació d'un ampli conjunt d'esforços per recuperar els estudis universitaris al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, l'existència dels quals es remunta al segle xvi.

La Universitas Tarraconensis neix l'any 1572 amb l'Estudi General de Tarragona, instituït per iniciativa del cardenal Gaspar Cervantes, i és suprimida el 1717. El 1971 es reprenen els estudis universitaris amb la creació d'una delegació de la Universitat de Barcelona a Tarragona, i s'inicien els estudis de ciències i de lletres. El llegat històric de l'Estudi General de Tarragona es posa de manifest a l'escut de la Universitat, que té el lema Sapientiae Liberi Libertati Sapientes ("lliures per a la saviesa, savis per a la llibertat").

La Universitat Rovira i Virgili es reconeix hereva d'aquesta tradició i proclama el seu compromís amb els principis d'autonomia, llibertat i justícia.

La Universitat rep el nom del tarragoní Antoni Rovira i Virgili, escriptor, historiador i polític, que fou president del Parlament de Catalunya a l'exili. Es defineix com una institució compromesa acadèmicament i socialment amb els drets humans; amb les institucions, els drets i els ideals democràtics de la ciutadania i el territori, i en especial amb la defensa de la llengua i la cultura catalanes i el coneixement generat a Catalunya.

Tal com recull el Codi ètic de la Universitat Rovira i Virgili, la vida universitària es regeix d'acord amb els principis de compromís social, benestar i salut, igualtat en la diversitat, igualtat de gènere, integritat, llibertat acadèmica, respecte, solidaritat, sostenibilitat i bon govern.

Aquest estatut constitueix una reforma dels dos textos anteriors, aprovats els anys 2003 i 2012, i es projecta com una norma actualitzada que utilitza un llenguatge entenedor, planer i inclusiu, en consonància amb els principis d'igualtat i no-discriminació.

El procediment de reforma estatutària ha coincidit temporalment amb la pandèmia, amb la declaració d'emergència climàtica i amb els reptes ecosocials establerts pels objectius de desenvolupament sostenible. En aquest sentit, els nous temps demanen una transformació social profunda i obliguen la Universitat a adaptar-se a situacions inèdites amb celeritat i eficiència.

Aquest és, doncs, un estatut dissenyat per afrontar els grans reptes presents i futurs que té la institució com a servei públic destinat al progrés de la societat i com a generadora de desenvolupament, innovació i benestar col·lectiu. Per això, la comunitat universitària té el compromís ferm de ser capdavantera en el conreu del coneixement com a bé universal. Alhora, la Universitat ha d'introduir els conceptes d'era digital i d'administració electrònica com a eix d'una regulació destacada de les tecnologies de la informació i la comunicació en el marc de la docència, la recerca, la transferència i la gestió.

És voluntat ferma de la Universitat Rovira i Virgili continuar sent un motor de progrés cultural, científic i tecnològic per al sud de Catalunya, amb vocació global, que afavoreixi el desenvolupament del pensament crític i emancipador, i contribuir a la construcció d'un ethos social i cultural més just i equitatiu.

En virtut d'aquests ideals, recollint la voluntat de la comunitat universitària i tenint en consideració la història, la idiosincràsia i les particularitats de la Universitat, el Claustre de la Universitat Rovira i Virgili es dota de l'Estatut següent.

TÍTOL PRELIMINAR. Disposicions generals

Article 1. Naturalesa

1. La Universitat Rovira i Virgili és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que actua en règim d'autonomia.

2. L'activitat i l'autonomia de la Universitat es fonamenten en el principi de llibertat acadèmica, que es manifesta en les llibertats de càtedra, de recerca i d'estudi.

Article 2. Règim jurídic

1. La Universitat es regeix per la Llei 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat Rovira i Virgili, la Llei orgànica d'universitats, la Llei d'universitats de Catalunya, les altres normes aplicables i aquest estatut.

2. La Universitat exerceix les potestats i les prerrogatives que l'ordenament jurídic li reconeix en la seva condició́ de sector públic institucional, en particular les potestats organitzativa i reglamentària, tret de les pròpies i exclusives dels ens territorials.

3. L'actuació de la Universitat es regeix per les normes de règim jurídic i de procediment administratiu comú aplicables a l'Administració́ pública, amb les adaptacions necessàries a la seva estructura organitzativa, als procediments especials previstos ala legislació́ sectorial universitària i als procediments propis que estableixen aquest estatut i les normes que el desenvolupin.

Article 3. Objecte

La Universitat Rovira i Virgili és una institució dedicada a la prestació del servei públic de l'educació superior i de la investigació, mitjançant la docència, la recerca i la transferència de coneixement. Per tant, ha de facilitar a l'estudiantat, al seu personal i al conjunt de la societat les habilitats, les idees i els coneixements científics necessaris per viure i treballar de forma satisfactòria, solidària i sostenible en un món que canvia socialment i tecnològicament de manera continuada.

Article 4. Principis

La Universitat es regeix pels principis de llibertat, democràcia, pluralisme, justícia, igualtat, no-discriminació, integritat, independència, solidaritat, bon govern, sostenibilitat, benestar i salut, igualtat en la diversitat, igualtat de gènere, compromís social i respecte a les persones. La comunitat universitària, i en especial els òrgans de govern i representació, han de donar plena efectivitat a aquests principis.

Article 5. Missió

En el desenvolupament de les funcions que li corresponen, la Universitat orienta la seva raó de ser a:

a) Facilitar l'accés del màxim nombre possible d'estudiants d'arreu a l'educació superior.

b) Afavorir el pensament crític, la cultura de la llibertat i el pluralisme, i la transmissió dels valors propis d'una societat democràtica, oberta i solidària; en particular, el respecte als drets humans i al medi ambient, l'educació per la pau i la cooperació internacional, especialment amb els països empobrits.

c) Assolir els nivells d'excel·lència més alts en els processos d'ensenyament i aprenentatge de nivell superior, amb la finalitat de proporcionar a les persones el màxim grau de capacitació al llarg de la vida, contribuint al seu desenvolupament com a ciutadans i com a professionals.

d) Generar, transferir i socialitzar el coneixement amb la finalitat d'ajudar al progrés sostingut i sostenible de la societat.

e) Assumir el paper de motor d'un desenvolupament humà, responsable i sostenible, sobretot en l'àmbit social, cultural i econòmic del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, mitjançant la recerca independent, la transmissió i l'aplicació del coneixement.

f) Reivindicar la universalitat del coneixement, inherent a la universitat, com a vehicle de comunicació i diàleg entre els pobles, fomentant la màxima internacionalització de les activitats universitàries.

g) Fomentar la llengua i la cultura pròpies dels Països Catalans i el respecte per la diversitat lingüística i cultural.

h) Configurar una organització basada en la participació i la corresponsabilitat dels seus membres respecte al servei públic que ha de prestar, i orientada cap a la cultura de la qualitat, del desenvolupament personal, de l'avaluació i de la rendició de comptes.

i) Promoure una vida saludable i digna per a tota la comunitat universitària i la societat, vetllant pel benestar integral i la cura de les persones.

j) Impulsar la gestió del canvi basada en la millora contínua i l'excel·lència per poder satisfer les noves necessitats que vagin emergint, tant de la comunitat universitària com de la societat.

Article 6. Competències

Són competències de la Universitat Rovira i Virgili:

a) Elaborar, modificar i desenvolupar el seu estatut i les normes que el desenvolupin.

b) Crear, elegir, designar i remoure els òrgans de govern, de representació i de gestió de la Universitat.

c) Elaborar, aprovar i gestionar el seu pressupost, i administrar-ne els béns.

d) Elaborar i aprovar plans d'estudis, de recerca i d'ensenyaments específics de formació al llarg de tota la vida, i també determinar àrees de coneixement pròpies.

e) Establir el règim d'admissió dels estudiants en els termes de la legislació vigent, l'avaluació dels seus coneixements i el règim de permanència.

f) Expedir els títols corresponents als ensenyaments que imparteix.

g) Crear, modificar, fusionar o suprimir departaments i proposar la creació, modificació, fusió o supressió de centres universitaris i d'instituts universitaris de recerca en els termes previstos en aquest estatut.

h) Seleccionar, formar, perfeccionar i promocionar el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis, així com determinar les condicions en què han de dur a terme les seves activitats.

i) Establir i modificar la relació de llocs de treball del personal.

j) Crear i gestionar fons d'ajut a l'estudi, la recerca, la difusió de la cultura i la cobertura de prestacions socials.

k) Organitzar activitats culturals i esportives.

l) Crear i mantenir estructures específiques que donin suport a la docència i a la recerca.

m) Contractar persones, obres, serveis i subministraments.

n) Establir convenis i acords amb altres institucions universitàries, amb organismes de caràcter científic i cultural, amb persones físiques i amb entitats públiques i privades tant nacionals com internacionals.

o) Qualsevol altra competència necessària per acomplir els fins establerts a la legislació vigent.

Article 7. Seu

1. La Universitat Rovira i Virgili té la seu a la ciutat de Tarragona, sens perjudici de l'extensió de les seves activitats fora d'aquest àmbit territorial.

2. La Universitat pot identificar les seves facultats i escoles amb el nom de la localitat on estiguin situades. Aquest acord correspon al Claustre, a proposta de les respectives facultats i escoles.

Article 8. Emblema i escut de la Universitat

1. La imatge de la Universitat Rovira i Virgili es representa amb l'emblema i l'escut de la Universitat establerts a la disposició addicional primera. Correspon al Consell de Govern aprovar-ne la normativa de desenvolupament.

2. Els òrgans de govern i de representació i el personal de la Universitat han de fer-ne ús en les activitats oficials.

3. Les entitats terceres que hagin de fer servir l'escut i l'emblema de la Universitat requereixen l'autorització expressa del rector o rectora.

Article 9. Llengua

1. El català és la llengua pròpia de la Universitat i, per tant, és la llengua d'ús normal i preferent de les seves activitats.

2. El català és la llengua oficial de la Universitat, així com també ho és el castellà. L'ús de les llengües oficials en les activitats universitàries es regeix per la Llei de política lingüística.

3. La Universitat ha d'estimular el coneixement i l'ús del català en tots els àmbits de l'activitat universitària i fomentar-ne l'aprenentatge entre tots els membres de la comunitat universitària.

4. El professorat universitari, llevat del visitant i casos anàlegs, ha de conèixer suficientment les dues llengües oficials, d'acord amb les exigències de la seva tasca acadèmica i segons els criteris que estableixin les normes aplicables.

5. La Universitat promou la col·laboració en tots els àmbits amb les altres universitats de l'àmbit lingüístic català, especialment a través de l'Institut Joan Lluís Vives.

6. La Universitat ha d'establir programes per fomentar el coneixement i l'ús de terceres llengües per a tota la comunitat universitària.

7. La Universitat ha de fomentar l'ús inclusiu de la llengua i vetllar perquè es compleixi.

Article 10. Internacionalització

La Universitat integra la dimensió internacional, intercultural i global en totes les funcions, amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'educació i la recerca entre la comunitat universitària i la societat en general.

TÍTOL I. La Universitat

CAPÍTOL 1. Estructures

Article 11. Tipologia

1. La Universitat està formada per les estructures següents:

a) Facultats i escoles

b) Escola o escoles de doctorat

c) Departaments

d) Instituts universitaris de recerca

2. D'acord amb la legislació vigent, es poden adscriure a la Universitat centres docents de recerca o de creació artística, de caràcter públic o privat.

Article 12. Facultat i escola

1. La facultat i l'escola són els centres encarregats d'organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió que condueixen a obtenir títols acadèmics de caràcter oficial i de validesa en tot el territori estatal, a més d'altres títols que hi tinguin adscrits.

2. La creació, supressió o reordenació d'una facultat i d'una escola s'han de fer segons la legislació vigent.

3. Són funcions de la facultat i l'escola:

a) Proposar la verificació, implantació, modificació i supressió d'ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris oficials, segons la legislació vigent.

b) Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els ensenyaments.

c) Elaborar-ne la planificació estratègica d'acord amb la de la Universitat mitjançant, si escau, els instruments específics que s'estableixin.

d) Vetllar per la qualitat de la docència, dels serveis i de l'atenció a l'estudiant.

e) Assignar espais i recursos materials dels quals sigui responsable d'acord amb la programació docent.

f) Proposar activitats de formació permanent i activitats d'extensió universitària.

g) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que se li assigni per acomplir les seves funcions, i també els obtinguts mitjançant altres fonts, d'acord amb la legislació vigent.

h) Promoure la captació d'estudiants.

i) Coordinar els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les seves activitats.

j) Retre comptes de la seva activitat acadèmica i econòmica en els termes que determini el Consell de Govern.

k) Desenvolupar els sistemes d'assegurament de la qualitat escaients per al conjunt de les seves activitats.

l) Potenciar la relació amb l'ensenyament preuniversitari, els alumni, els ocupadors i altres agents d'interès social.

m) Totes les altres que la legislació vigent, aquest estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

Article 13. Escola de Doctorat

1. L'Escola de Doctorat és l'estructura que organitza i gestiona el doctorat en totes les branques del coneixement.

2. L'Escola de Doctorat té com a funcions principals:

a) Potenciar i garantir la qualitat del doctorat pel que fa a formació en recerca, transferència i competències transversals.

b) Facilitar la planificació, organització i execució de la formació doctoral, així com incrementar la col·laboració entre les estructures de la Universitat i amb altres institucions i universitats. 

c) Donar resposta a les necessitats de totes les persones que intervenen en els estudis de doctorat: estudiants, personal docent i investigador, personal d'administració i serveis i possibles ocupadors.

d) Potenciar la captació d'estudiants i la inserció laboral dels doctors.

e) Desenvolupar els sistemes d'assegurament de la qualitat escaients per al conjunt de les seves activitats.

f) Totes les altres que la legislació vigent, aquest estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

3. Correspon al Consell de Govern aprovar la creació, el nom, les funcions, l'estructura i el reglament de funcionament de les escoles de doctorat. 

Article 14. Departament

1. El departament és l'estructura bàsica per organitzar l'activitat del personal docent i investigador i per donar suport a les iniciatives docents i investigadores del professorat.

2. El departament està constituït pel personal docent i investigador d'una o diverses àrees o àmbits de coneixement afins, i inclou el professorat que hi estigui adscrit, el personal investigador propi i el personal investigador predoctoral en formació. També en forma part el personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit.

3. El Consell de Govern ha d'aprovar la normativa que desenvolupi els requisits i els procediments per constituir, modificar i suprimir departaments.

4. Són funcions del departament:

a) Gestionar els recursos humans, materials i econòmics que se li assigni o que s'obtinguin mitjançant altres fonts per acomplir les seves funcions, d'acord amb la legislació vigent.

b) Assignar al professorat la docència en cada matèria de la seva competència, d'acord amb els requeriments de la programació docent de la Universitat, impartir les assignatures i coordinar-ne els continguts.

c) Proposar els programes de doctorat i les activitats formatives se'n derivin, participar-hi, formar part de les comissions acadèmiques corresponents i proposar-ne els coordinadors.

d) Participar en el procés d'elaboració dels plans d'estudis que impliquin àrees o àmbits de coneixement propis.

e) Proposar cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àmbit o àmbits de coneixement de la seva competència.

f) Adoptar les mesures necessàries per millorar de manera continuada la qualitat de la docència, la recerca i les altres activitats que duguin a terme els seus membres.

g) Impulsar i facilitar l'actualització, la renovació científica, tècnica i didàctica, i la formació permanent dels seus membres.

h) Elaborar la planificació estratègica d'acord amb la de la Universitat i mitjançant els instruments específics que s'estableixin, si escau.

i) Participar en els processos d'avaluació, acreditació i certificació que afectin les seves activitats.

j) Intervenir en el procediment per seleccionar el personal, segons la normativa vigent.

k) Retre comptes sobre la seva activitat en els termes que el Consell de Govern determini.

l) Desenvolupar els sistemes d'assegurament de la qualitat escaients per al conjunt de les seves activitats.

m) Totes les altres que la legislació vigent, aquest estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

5. Els departaments es regeixen per aquest estatut i pel reglament, que n'estableix l'organització i el funcionament.

Article 15. Institut universitari de recerca

1. L'institut universitari de recerca es dedica a la investigació científica i tècnica o a la creació artística.

2. La creació, supressió, reordenació, adscripció o desadscripció d'un institut universitari de recerca s'ha de fer segons la legislació vigent.

3. L'institut universitari de recerca pot ser propi, constituït conjuntament amb altres universitats o altres entitats públiques o privades, o adscrit, d'acord amb la legislació vigent.

4. Són funcions de l'institut universitari de recerca:

a) Organitzar, desenvolupar i avaluar els programes de recerca bàsica i aplicada o de creació artística en l'àmbit de les seves competències.

b) Proposar programes de doctorat i cursos d'especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics o artístics en l'àrea o àrees de coneixement de la seva competència, i coordinar-ne la docència.

c) Proporcionar assessorament tècnic en l'àmbit de la seva competència.

d) Impulsar l'actualització, la renovació científica, tècnica i pedagògica, i la formació permanent dels seus membres.

e) Totes les altres que la legislació vigent, aquest estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

Article 16. Institut universitari de recerca propi

1. Són membres de l'institut el personal investigador propi, el professorat que hi estigui vinculat, el personal investigador predoctoral en formació i el personal d'administració i serveis que hi dugui a terme la seva tasca.

2. L'institut universitari de recerca propi el constitueixen grups, centres o agrupacions de recerca que comparteixen objectius científics.

3. L'institut universitari de recerca propi ha de gestionar els recursos humans, materials i econòmics que se li assigni o que s'obtinguin mitjançant altres fonts per acomplir les seves funcions, d'acord amb la legislació vigent.

4. L'institut universitari de recerca propi ha de retre comptes de la seva activitat acadèmica i econòmica en els termes que determini el Consell de Govern.

Article 17. Centre adscrit

1. Es poden adscriure a la Universitat Rovira i Virgili centres docents d'ensenyament superior, de recerca o de creació artística, de titularitat pública o privada, d'acord amb la legislació vigent.

2. Correspon al rector o rectora nomenar vocals de la Universitat a l'òrgan de govern del centre adscrit entre el professorat permanent de la URV, un dels quals ha de ser el seu delegat o delegada al centre.

Article 18. Campus universitari

1. El campus universitari és un espai dissenyat per compartir diverses estructures amb la finalitat de coordinar-se i millorar l'aprofitament dels recursos i la relació amb l'entorn socioeconòmic.

2. La creació, la modificació i la supressió de campus universitaris correspon al Claustre, a proposta del Consell de Govern, un cop escoltades les estructures implicades.

CAPÍTOL 2. Altres estructures

Article 19. Institut de Ciències de l'Educació

1. L'Institut de Ciències de l'Educació té com a funcions la innovació educativa, la formació pedagògica i la recerca educativa del professorat universitari, dels doctorands i del professorat de qualsevol àmbit del sistema educatiu. També té com a objectius promoure i desenvolupar investigacions educatives, difondre-les i aplicar-les, i assessorar, informar i assistir tècnicament el professorat i les estructures de la Universitat.

2. Aquestes funcions, d'àmbit territorial o internacional, es poden dur a terme en col·laboració amb altres institucions i organismes públics o privats mitjançant convenis de col·laboració.

Article 20. Centres de recerca

1. La Universitat pot crear altres centres dedicats a la recerca, sens perjudici dels instituts universitaris de recerca, en els àmbits que consideri apropiats.

2. Aquests centres poden ser:

a) Propis de la Universitat Rovira i Virgili.

b) Compartits, amb la participació d'una universitat o més d'una, o amb altres entitats públiques o privades, mitjançant un conveni o altres formes de cooperació.

c) Vinculats a la Universitat Rovira i Virgili, mitjançant un conveni, quan la titularitat és d'una altra entitat pública o privada.

3. Els centres de recerca poden adoptar qualsevol forma jurídica que sigui admesa en dret i adequada a les seves finalitats.

4. El Consell de Govern ha d'establir les condicions per regular els centres de recerca.

Article 21. Altres estructures

El Consell de Govern pot crear, d'acord amb la legislació vigent, altres estructures destinades a organitzar ensenyaments que condueixin a obtenir títols propis o estructures adreçades a la recerca, la transferència de tecnologia i coneixements o a la innovació.

TÍTOL II. Òrgans de govern i representació de la Universitat

CAPÍTOL 1. Disposicions generals

Article 22. Governança

1. Els òrgans de govern i representació de la Universitat actuen al servei de l'interès general, mitjançant la participació de la comunitat universitària en la presa de decisions, i desenvolupen iniciatives i canvis per millorar la Universitat i l'entorn.

2. Els òrgans de govern i representació han d'exercir les seves funcions d'acord amb els principis d'objectivitat, imparcialitat, eficiència, eficàcia, coordinació, col·laboració, cooperació, transparència, rendició de comptes i coherència en la presa de decisions.

3. Els òrgans de govern i representació han de tenir una presència equilibrada de dones i homes, segons la legislació vigent.

4. Els òrgans de govern i representació i els seus membres han de mostrar un tracte correcte cap a totes les persones, respectant-ne les opinions i posicions, i han d'utilitzar el diàleg, el debat i la crítica constructiva per mantenir una convivència cívica i pacífica.

5. Els òrgans de govern i representació han de donar publicitat dels acords i resolucions que adopten, segons la legislació vigent.

Article 23. Tipologia

1. El govern de la Universitat Rovira i Virgili és exercit pels òrgans col·legiats i unipersonals generals de la Universitat o propis de cadascuna de les seves estructures, que són els següents:

a) Òrgans col·legiats d'àmbit general: Claustre Universitari, Consell Social i Consell de Govern.

b) Òrgans col·legiats d'àmbit particular: juntes de facultat o escola, Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, consells de departament i consells d'institut.

c) Òrgans unipersonals d'àmbit general: rector o rectora, vicerectors, secretari o secretària general i gerent o gerenta.

d) Òrgans unipersonals d'àmbit particular: degà o degana, director o directora d'escola, director o directora de l'Escola de Doctorat, director o directora de departament, director o directora d'institut universitari de recerca, vicedegà o vicedegana, subdirector o subdirectora d'escola, subdirector o subdirectora de departament, coordinador o coordinadora de grau, màster i programa de doctorat, i secretari o secretària de facultat
o escola, Escola de Doctorat, departament i institut.

2. El Consell de Govern, a proposta del rector o rectora, pot crear altres òrgans de govern. El Consell Social n'ha d'autoritzar, si escau, la dotació econòmica corresponent. Si la normativa no ho preveu expressament, el rector o rectora ha d'establir les remuneracions dels titulars d'aquests òrgans, prenent com a referència les d'altres òrgans acadèmics, dins de les consignacions pressupostàries aprovades pel Consell Social.

Article 24. Dedicació dels òrgans unipersonals de govern

1. Els membres de la comunitat universitària que exerceixin càrrecs unipersonals de govern han de dedicar-se a temps complet a la Universitat o tenir-hi una dedicació equivalent en el cas del professorat dels ensenyaments sanitaris, d'acord amb la legislació vigent.

2. Ningú no pot exercir simultàniament més d'un dels càrrecs següents: rector o rectora, vicerector o vicerectora, secretari o secretària general, gerent o gerenta, degà o degana, vicedegà o vicedegana, director o directora d'escola, subdirector o subdirectora d'escola, coordinador o coordinadora de grau, màster i programa de doctorat, director o directora de departament, director o directora d'institut, subdirector o subdirectora de departament i secretari o secretària de facultat o escola, departament o institut. En són excepció els coordinadors de grau, màster i programa de doctorat, que poden coordinar més d'un ensenyament. Així mateix, el Consell de Govern pot determinar altres incompatibilitats.

3. L'exercici de càrrecs unipersonals de govern comporta percebre la remuneració addicional i la reducció parcial de l'encàrrec docent que corresponguin, d'acord amb la normativa vigent.

Article 25. Nomenament i cessament

Correspon al rector o rectora nomenar i cessar els òrgans de govern i representació, sens perjudici del que estableix la Llei d'universitats de Catalunya amb relació als membres dels consells socials. Aquests nomenaments i cessaments els ha de fer efectius:

a) A proposta de la Junta Electoral o de la comissió electoral corresponent, si nomena membres de la comunitat universitària proclamats després del procediment corresponent, si cessen per moció de censura o si incompleixen els requisits per mantenir-se en el càrrec.

b) Per la seva pròpia competència i amb caràcter discrecional, quan siguin nomenats per concurs o lliure designació.

c) Per designació de l'òrgan estatutari al qual s'atribueixi la competència.

Article 26. Decisions

1. Les decisions dels òrgans col·legiats de la Universitat adopten la forma d'acords, i les dels òrgans unipersonals, la de resolucions.

2. Els acords dels òrgans de govern i representació s'adopten per majoria simple dels vots emesos, sens perjudici que es pugui establir una majoria diferent segons la normativa.

3. Les resolucions del rector o rectora i els acords del Consell Social, del Consell de Govern i del Claustre exhaureixen la via administrativa, i són impugnables directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. Les resolucions o els acords dels altres òrgans de govern i representació es poden recórrer davant el rector o rectora, llevat que posin fi a la via administrativa d'acord amb la normativa vigent.

Article 27. Coordinació entre òrgans i conflictes d'atribucions

1. Els òrgans de govern i representació de la Universitat han de procurar fer una acció conjunta i coordinada, i han de facilitar tota la documentació i la informació necessàries per al desenvolupament correcte de les seves funcions.

2. El rector o rectora ha de resoldre els conflictes d'atribucions que puguin sorgir entre òrgans unipersonals i col·legiats tant d'àmbit general com particular. Els conflictes d'atribucions en què intervé el Consell Social s'han de resoldre de mutu acord entre el rector o rectora i el president o presidenta del Consell.

CAPÍTOL 2. Òrgans col·legiats d'àmbit general

SECCIÓ 1. Claustre Universitari

Article 28. Definició

El Claustre és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Pot actuar en ple i en comissions, en els termes que s'estableixin, tot garantint la participació dels diferents col·lectius de la comunitat universitària en cadascuna de les comissions que es puguin crear.

Article 29. Funcionament

1. La presidència del Claustre correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui.

2. El secretari o secretària general de la Universitat actua com a secretari o secretària del Claustre.

3. El rector o rectora ha de convocar el Claustre en sessió ordinària almenys dues vegades l'any en període lectiu i fora del període d'exàmens.

4. El rector o rectora pot convocar el Claustre en sessió extraordinària per iniciativa pròpia, a petició del Consell de Govern o a petició d'almenys el 15% dels claustrals. En els dos darrers casos, la petició ha d'incloure els temes que s'hi han de tractar.

5. El ple i les comissions del Claustre es constitueixen en primera convocatòria amb la presència del president o presidenta, del secretari o secretària i almenys de la meitat dels membres, i en segona convocatòria, amb la presència d'una cinquena part dels membres.

6. El funcionament del Claustre es regeix pel que disposen la legislació vigent, aquest estatut i el seu reglament.

Article 30. Composició i elecció

1. El Claustre està constituït pel rector o rectora, que el convoca, el secretari o secretària general, el gerent o gerenta i un màxim de dos-cents membres més, d'acord amb la distribució següent:

a) Els membres del Consell de Direcció no previstos al paràgraf anterior.

b) Els degans i els directors d'escola.

c) Els directors de departament.

d) El director o directora de l'Escola de Doctorat.

e) Els directors d'instituts universitaris de recerca propis.

f) Una representació del personal docent i investigador que, sumada a les persones esmentades als apartats a), b), c), d) i e), completi el nombre de 124 membres del personal docent i investigador, repartits de manera proporcional al nombre de membres del personal docent i investigador equivalents a jornada completa de cada departament i tenint en compte que el nombre de professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat ha de representar la majoria del nombre total dels membres del Claustre. Aquesta representació ha de ser elegida pels membres del personal docent i investigador de cada departament i entre aquest, d'acord amb el nombre i la distribució d'escons que estableixi el Consell de Govern.

g) Cinquanta-dos estudiants, dels quals quaranta-nou han de ser representants de l'estudiantat de grau i màster, repartits proporcionalment al nombre d'estudiants de cada facultat o escola, elegits pel col·lectiu d'estudiants de grau i màster de cada facultat o escola i entre aquest, i tres han de ser representants de l'estudiantat de doctorat, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.

h) Vint-i-quatre membres del personal d'administració i serveis, repartits entre personal funcionari i personal laboral de manera proporcional al nombre de membres de cada col·lectiu, elegits conjuntament pel personal d'administració i serveis i entre aquest.

2. Els representants dels diferents col·lectius de la comunitat universitària de les lletres f), g) i h) de l'apartat 1 s'elegeixen mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, d'acord amb aquest estatut i les normes que el desenvolupin.

3. La condició de membre del Claustre és personal i intransferible.

4. Els membres del Claustre són renovats cada quatre anys mitjançant eleccions generals convocades pel rector o rectora, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

5. Els membres del Consell Social i el síndic o síndica de greuges poden assistir a les sessions del Claustre, amb veu i sense vot.

6. La normativa d'elecció i la distribució proporcional dels membres del Claustre les ha d'aprovar el Consell de Govern.

Article 31. Competències

Són competències del Claustre:

a) Redactar i modificar l'Estatut de la Universitat.

b) Elegir els representants dels diversos col·lectius de la comunitat universitària en el Consell de Govern.

c) Elegir i, si escau, revocar el síndic o síndica de greuges i rebre'n un informe anual.

d) Establir les línies generals d'actuació de la Universitat i proposar iniciatives al Consell de Direcció o al Consell de Govern.

e) Vetllar per la qualitat institucional de la Universitat i aprovar la política de qualitat institucional.

f) Debatre sobre aspectes de funcionament de la Universitat, emetre declaracions institucionals i pronunciar-se respecte a les qüestions sotmeses a la seva consideració pel rector o rectora o incloses en l'ordre del dia a petició d'almenys el 15% dels claustrals.

g) Rebre l'informe anual del rector o rectora, que ha d'incloure un resum de l'activitat docent i investigadora i dels comptes anuals. El resum dels comptes anuals ha de contenir el pressupost consolidat amb les entitats en què la URV participa.

h) Fer un seguiment de la gestió dels òrgans de govern de la Universitat formulant preguntes a destinataris concrets sobre qüestions de la seva competència.

i) Redactar, aprovar i reformar el seu reglament.

j) Vetllar pel compliment d'aquest estatut.

k) Crear les comissions que consideri oportunes i fixar-ne la composició.

l) Totes les altres que la legislació vigent, aquest estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

Article 32. Consultes a la comunitat universitària

El Claustre pot consultar la comunitat universitària abans de prendre una decisió que consideri d'interès general per iniciativa pròpia, per iniciativa del rector o rectora, per iniciativa del Consell de Govern o bé a petició d'un 5% de membres de la comunitat universitària.

Article 33. Convocatòria extraordinària d'eleccions a rector o rectora

1. El Claustre pot convocar, amb caràcter extraordinari, eleccions a rector o rectora en el marc del que preveu aquest article.

2. La petició de convocatòria del Claustre s'ha de fer mitjançant un escrit motivat i ha de comptar amb el suport d'un terç dels membres del Claustre. La primera persona signant té la condició de portaveu dels sol·licitants.

3. Un cop rebuda la sol·licitud, les funcions de president o presidenta del Claustre les assumeix un vicerector o vicerectora, que n'exerceix la presidència fins que té lloc la sessió extraordinària.

4. El president o presidenta en funcions del Claustre l'ha de convocar en el termini màxim d'un mes, adjuntant la petició motivada perquè la coneguin el conjunt dels claustrals.

5. Un cop constituïda la sessió, i després del debat corresponent, es fa la votació secreta de la proposta de convocatòria d'eleccions. Si s'obté la votació favorable dels dos terços dels membres del Claustre, es dissol el Claustre i el rector o rectora ha de cessar, tot i que continua en funcions fins que pren possessió el nou rector o rectora. El president o presidenta en funcions del Claustre ha de convocar eleccions a rector o rectora, que s'han de fer en el termini màxim d'un mes.

6. Si la iniciativa no obté la votació favorable en els termes abans esmentats, cap dels signataris pot participar en una altra iniciativa d'aquest caràcter fins que passi un any des de la data de la votació esmentada.

SECCIÓ 2. Consell Social

Article 34. Definició i composició

1. El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat. Està format per quinze membres, sis dels quals són representants del Consell de Govern, garantint una representació de tots els col·lectius de la comunitat universitària, i els altres nou, persones representatives de la societat catalana, nomenades d'acord amb la legislació vigent.

2. Correspon al Consell Social l'exercici de les funcions regulades a la legislació vigent.

Article 35. Mandat i cessament

1. El mandat dels representants electes del Consell de Govern al Consell Social és renovat cada quatre anys, excepte el representant dels estudiants, que ho és cada dos.

2. Els representants del Consell de Govern al Consell Social cessen quan perden la condició de membres del Consell de Govern.

SECCIÓ 3. Consell de Govern

Article 36. Definició i funcionament

1. El Consell de Govern és l'òrgan de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, així com les directrius i els procediments per aplicar-les, en els àmbits de l'organització dels ensenyaments, de la recerca, dels recursos humans i econòmics i també de l'elaboració dels pressupostos. A més, exerceix les funcions previstes a la legislació vigent, en aquest estatut i a les normes que el desenvolupin.

2. La presidència del Consell de Govern correspon al rector o rectora, o vicerector o vicerectora en qui delegui.

3. El secretari o secretària general de la Universitat actua com a secretari o secretària del Consell de Govern. En cas de vacant, absència o malaltia, el rector o rectora n'ha de nomenar el substitut o substituta temporal d'acord amb els requisits establerts a la legislació vigent per al secretari o secretària general.

4. El Consell de Govern s'ha de reunir almenys una vegada al trimestre.

5. El Consell de Govern pot actuar en ple i en comissions, en els termes que s'estableixin, tot garantint la participació dels diferents col·lectius de la comunitat universitària en les comissions que es puguin crear.

Article 37. Composició i elecció

1. El Consell de Govern està constituït pel rector o rectora, el secretari o secretària general, el gerent o gerenta i fins a cinquanta membres més, d'acord amb la distribució següent:

a) Vicerectors i altres membres de la comunitat universitària designats pel rector o rectora fins a un màxim de deu, sempre que no se superi el nombre màxim de membres del Consell de Govern.

b) Degans i directors d'escola.

c) Dotze directors de departament triats per consens o, si escau, per sorteig, entre tot el col·lectiu de la mateixa agrupació, per un període de dos anys. Acabat aquest termini, n'han de formar part els altres dotze. El Consell de Govern ha de determinar el procediment de rotació que garanteixi la presència de totes les agrupacions en tots dos períodes. Hi poden ser convidats amb veu i sense vot els directors que no en siguin membres. Si el nombre de directors de departament és inferior a dotze, els escons vacants s'han d'afegir al col·lectiu d'altres representants del personal docent i investigador.

d) Setze membres triats pel Claustre, d'acord amb la distribució següent: cinc representants del personal docent i investigador, respectant la proporcionalitat amb el nombre de professorat equivalent a jornada completa de les agrupacions previstes a la disposició addicional sisena; sis representants dels estudiants, pertanyents a diferents facultats o escoles, dels quals un ha de ser de doctorat, i cinc representants del personal d'administració i serveis. En cas que no hi hagi prou candidats entre el col·lectiu d'estudiants per cobrir l'escó corresponent als ensenyaments de doctorat, els escons vacants s'han d'assignar als candidats de facultat o escola més votats que no hagin obtingut un escó. Els membres de cada agrupació han de ser triats pels membres de la mateixa agrupació i entre aquests, d'acord amb el Reglament electoral.

2. També en formen part tres membres del Consell Social que no pertanyin a la comunitat universitària, escollits per aquest òrgan.

3. Els membres elegibles del Consell de Govern són renovats mitjançant eleccions convocades pel rector o rectora cada quatre anys, a excepció dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

4. La condició de membre del Consell de Govern és personal i intransferible.

5. La distribució proporcional dels membres del Consell de Govern l'ha d'aprovar el mateix Consell de Govern abans de cada procés electoral.

Article 38. Competències

1. En l'àmbit de la programació i la gestió universitàries, el Consell de Govern té les competències següents:

a) Establir la planificació estratègica de la Universitat i aprovar les accions que se'n derivin en els àmbits de la docència, la recerca, la transferència de coneixement, el desenvolupament i la innovació, la gestió i l'administració.

b) Aprovar la implantació, modificació i supressió d'ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris oficials de grau i de postgrau, segons la legislació vigent.

c) Proposar al Consell Social la constitució, modificació i extinció d'empreses, fundacions o altres persones jurídiques per promoure i desenvolupar els fins de la Universitat, i també la participació o desvinculació de la Universitat en altres entitats.

d) Aprovar la implantació de títols propis de la Universitat Rovira i Virgili, tant de pregrau com de postgrau.

e) Aprovar els reglaments i les normatives de la Universitat, llevat dels que aquest estatut atribueixi expressament a altres òrgans.

f) Crear comissions delegades o altres òrgans d'assessorament o consulta, i establir-ne la composició i les funcions.

g) Crear, modificar, fusionar i suprimir estructures administratives i de gestió necessàries per acomplir les seves funcions, en el marc dels recursos disponibles.

2. En els àmbits econòmic, pressupostari i patrimonial, el Consell de Govern té les competències següents:

a) Proposar al Consell Social el pressupost anual de la Universitat, el balanç, els comptes anuals, el compte de resultats, la liquidació del pressupost de l'exercici anterior i els comptes anuals de les entitats que en depenguin, perquè els aprovi.

b) Proposar al Consell Social la programació i la despesa de caràcter pluriennal de la Universitat.

c) Proposar al Consell Social les sol·licituds de concessions de crèdit extraordinari o suplements de crèdit que li corresponguin d'acord amb la legislació vigent.

d) Proposar al Consell Social l'aprovació de preus públics per activitats universitàries.

e) Aprovar la normativa que regula l'aplicació de l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats.

f) Proposar l'afectació al domini públic dels béns universitaris i la desafectació, i també l'adquisició i el procediment de disposició de béns patrimonials.

g) Aprovar la creació, supressió, adscripció o desadscripció de col·legis majors i residències universitàries a la Universitat i vetllar pel seu bon funcionament.

3. Amb relació als diferents col·lectius de la comunitat universitària, el Consell de Govern té les competències següents:

a) Elegir els representants de la comunitat universitària de la Universitat Rovira i Virgili en el Consell Social, en el Consell Interuniversitari de Catalunya i en els altres organismes que li correspongui.

b) Elegir els membres de les comissions que resolen les reclamacions contra les propostes de les comissions dels concursos d'accés a places de personal docent i investigador.

c) Establir els criteris i els sistemes per seleccionar, contractar, promoure i avaluar el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis.

d) Aprovar el nomenament de professorat emèrit i de doctors honoris causa, i la concessió de les medalles i altres distincions de la Universitat.

e) Proposar al Consell Social l'assignació individual i singular de retribucions addicionals al professorat, en el marc de les normes que estableixi el Govern de la Generalitat.

f) Aprovar la relació de llocs de treball del personal docent i investigador de la Universitat, i proposar la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis.

4. El Consell de Govern té la competència d'elaborar, aprovar i modificar el seu reglament, i totes les altres que la legislació vigent, aquest estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

CAPÍTOL 3. Òrgans col·legiats d'àmbit particular

SECCIÓ 1. Junta de facultat o escola

Article 39. Definició i composició

1. La junta de facultat o escola és l'òrgan col·legiat de govern de les facultats i les escoles.

2. La junta de facultat o escola està composta per:

a) El degà o degana o director o directora d'escola, els vicedegans o subdirectors i el secretari o secretària.

b) Els directors dels departaments que hi tinguin assignada la majoria de la docència. La resta de directors de departament que imparteixin docència a la facultat o escola poden ser convidats a assistir-hi amb veu i sense vot. La participació dels coordinadors de grau i màster adscrits a la facultat o escola es determina al reglament.

c) Una representació de membres del personal docent i investigador vinculat a la facultat o escola equivalent al 62% dels membres de la junta, incloent-hi els membres nats previstos als apartats a) i b), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest, i tenint en compte que la majoria de membres ha de ser professorat amb vinculació permanent a la Universitat. El reglament de cada facultat o escola pot preveure el percentatge de membres de la junta que han d'estar en possessió del títol de doctor o doctora.

d) Una representació d'estudiants equivalent al 26% dels membres de la junta, elegits proporcionalment pels estudiants de cadascun dels ensenyaments o agrupacions d'ensenyaments adscrits a la facultat o escola i entre aquests.

e) Una representació del personal d'administració i serveis adscrit a la facultat o escola, equivalent al 12% dels membres de la junta, elegida per aquest col·lectiu i entre aquest, incloent-hi el personal adscrit a efectes electorals.

3. Els membres elegibles de la junta de facultat o escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

4. El reglament de la facultat o escola, que ha d'aprovar el Consell de Govern, ha d'establir la normativa d'elecció i de distribució proporcional dels seus membres i el nombre màxim de persones que componen la junta.

Article 40. Competències

Són competències de la junta de facultat o escola:

a) Elegir el degà o degana o el director o directora d'escola i acordar-ne la revocació.

b) Aprovar les línies generals d'actuació de la facultat o escola.

c) Aprovar les propostes de nous ensenyaments de grau i de postgrau oficials i propis, l'encàrrec docent corresponent i, si escau, la modificació.

d) Aprovar l'organització del funcionament dels ensenyaments que tingui adscrits i l'activitat del professorat que hi imparteix docència.

e) Aprovar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que la facultat o escola tingui adscrits.

f) Aprovar i tancar el pressupost de la facultat o escola.

g) Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun dels ensenyaments que tingui adscrits.

h) Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que ha d'impartir docència en els ensenyaments adscrits a la facultat o escola.

i) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament o consulta i fixar-ne la composició.

j) Aprovar la vinculació del professorat a la facultat o escola.

k) Retre comptes de l'activitat de la facultat o escola.

l) Proposar al Consell de Govern l'aprovació del reglament de la facultat o escola i, si escau, la modificació.

m) Aprovar la política de qualitat de la facultat o escola, d'acord amb la de la Universitat.

n) Fer el seguiment de la qualitat de la docència, revisar-ne l'adequació i fer el seguiment de la implantació dels plans de millora dels ensenyaments adscrits.

o) Informar sobre les necessitats de professorat, d'acord amb els plans d'activitat docent i les propostes dels departaments, pel que fa a la creació de noves places i la destinació de les vacants.

p) Totes les altres que la legislació vigent, aquest estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

SECCIÓ 2. Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat

Article 41. Definició i competències

1. El Comitè de Direcció és l'òrgan col·legiat de govern de l'Escola de Doctorat i està presidit pel seu director o directora.

2. Són competències del Comitè de Direcció:

a) Aprovar la composició dels tribunals i autoritzar la defensa de les tesis doctorals.

b) Retre comptes de l'activitat de l'Escola.

c) Aprovar les bases d'execució del pressupost assignades al Comitè, el pressupost de l'Escola i el seu tancament.

d) Proposar al Consell de Govern l'aprovació del Reglament de l'Escola i la modificació.

e) Aprovar la política de qualitat de l'Escola de Doctorat, d'acord amb la de la Universitat.

f) Totes les altres que la legislació vigent, aquest estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

3. Correspon al Consell de Govern aprovar el reglament que estableixi les competències, el funcionament i la composició del Comitè de Direcció. El reglament ha de garantir com a mínim la presència del director o directora, del secretari acadèmic o secretària acadèmica, del coordinador acadèmic o coordinadora acadèmica dels programes de doctorat i una representació de l'estudiantat i del personal d'administració i serveis.

SECCIÓ 3. Consell de departament

Article 42. Definició, composició i elecció

1. El consell de departament és l'òrgan col·legiat de govern dels departaments.

2. El consell de departament està format per:

a) El director o directora i el secretari o secretària del departament.

b) Tots els membres del departament que estiguin en possessió del títol de doctor o doctora.

c) Una representació del professorat no doctor que hi estigui adscrit, en una proporció mínima d'un per cada sis o fracció.

d) Una representació dels investigadors en formació que hi estiguin adscrits, en una proporció mínima d'un per cada sis o fracció.

e) Una representació dels estudiants de tots els ensenyaments en els quals el departament imparteixi docència. Aquesta representació no pot ser inferior al 10% ni superior al 25% del total de membres del consell.

f) Tots els membres del personal d'administració i serveis amb dedicació a temps complet que hi estiguin adscrits, incloent-hi el personal adscrit a efectes electorals.

3. Els membres elegibles del consell de departament són renovats cada quatre anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

4. El reglament del departament, que ha d'aprovar el Consell de Govern, n'ha d'establir l'organització i el funcionament, així com la normativa d'elecció i de distribució proporcional dels seus membres.

Article 43. Competències

Són competències del consell de departament:

a) Elegir el director o directora del departament i acordar-ne la revocació.

b) Debatre i aprovar les línies generals de la política docent i investigadora del departament.

c) Aprovar la planificació estratègica del departament paral·lela a la de la Universitat.

d) Aprovar l'assignació anual de docència al professorat, coordinar la docència de les matèries de la seva competència i validar els programes de les assignatures corresponents.

e) Validar les activitats de recerca, transferència del coneixement i formació i gestió del professorat, i avaluar-ne els resultats.

f) Aprovar la proposta de títols propis.

g) Retre comptes de les activitats docents i investigadores del departament i la memòria econòmica.

h) Proposar les necessitats de places del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis, fer-ne la sol·licitud de convocatòria i proposar-ne la renovació.

i) Emetre informes sobre l'adscripció dels seus membres a altres departaments i a instituts universitaris de recerca, o sobre la recepció de membres d'altres departaments i centres.

j) Designar els representants del departament en les diferents comissions de la Universitat.

k) Proposar al Consell de Govern l'aprovació del reglament del departament i la modificació.

l) Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició.

m) Aprovar i tancar el pressupost del departament.

n) Planificar la utilització dels recursos econòmics i ser informat periòdicament de les decisions adoptades pel director o directora.

o) Totes les altres que la legislació vigent, aquest estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

SECCIÓ 4. Consell d'institut universitari de recerca

Article 44. Definició i composició

1. El consell d'institut universitari de recerca és l'òrgan col·legiat de govern dels instituts propis.

2. El consell d'institut universitari de recerca està format per:

a) El director o directora i el secretari o secretària de l'institut.

b) Tot el personal docent i investigador propi a temps complet vinculat a l'institut.

c) Una representació de la resta del personal docent i investigador que hi estigui vinculat en els termes que estableixi el reglament de l'institut.

d) Una representació dels estudiants dels ensenyaments de tercer cicle en què participi l'institut en els termes que estableixi el reglament de l'institut.

e) Una representació del personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit en els termes que estableixi el reglament de l'institut.

3. Els membres elegibles del consell d'institut universitari de recerca són renovats cada quatre anys, excepte els representants dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.

4. El reglament de règim intern, que ha d'aprovar el Consell de Govern, ha de precisar-ne la composició i establir la normativa d'elecció i de distribució dels seus membres.

Article 45. Competències

Són competències del consell d'institut universitari de recerca:

a) Elegir el director o directora de l'institut i acordar-ne la revocació.

b) Aprovar el pla anual d'activitats.

c) Proposar programes de doctorat i de postgrau.

d) Informar sobre l'adscripció de professorat i personal investigador a l'institut.

e) Elaborar el reglament de règim intern de l'institut i proposar-ne la modificació.

f) Aprovar i tancar el pressupost de l'institut.

g) Retre comptes de l'activitat investigadora i econòmica de l'institut.

h) Totes les altres que aquest estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin.

CAPÍTOL 4. Òrgans unipersonals d'àmbit general

SECCIÓ 1. Rector o rectora

Article 46. Definició i durada del mandat

1. El rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la Universitat i la representa. Li corresponen totes les competències que no estiguin expressament atribuïdes a altres òrgans.

2. La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada.

3. En cas d'absència o malaltia, el rector o rectora ha de ser substituït per un vicerector o vicerectora que ell mateix hagi determinat prèviament, que ha de ser catedràtic o catedràtica d'universitat. Si no l'ha determinat, correspon substituir-lo al vicerector o vicerectora catedràtic d'universitat amb més antiguitat com a catedràtic o de més edat, per aquest ordre.

Article 47. Elecció

1. El rector o rectora és elegit per la comunitat universitària, mitjançant elecció directa i sufragi universal, lliure i secret, entre funcionariat del cos de catedràtics d'universitat en actiu que prestin servei a la Universitat Rovira i Virgili.

2. El rector o rectora ha de convocar eleccions a aquest òrgan de govern unipersonal com a mínim trenta dies abans que n'expiri el mandat.

3. El vot per elegir el rector o rectora és ponderat, per col·lectius de la comunitat universitària, d'acord amb els coeficients següents:

Professorat doctor amb vinculació permanent: 0,51

Resta de personal docent i investigador: 0,12

Estudiants: 0,20

Personal d'administració i serveis: 0,17

Article 48. Funcions

Correspon al rector o rectora:

a) Dirigir, governar i gestionar la Universitat, en el marc de la legislació vigent, i representar-la. Per exercir aquesta representació pot atorgar mandat.

b) Garantir que la Universitat sigui un espai on les idees puguin expressar-se i circular lliurement i remoure els obstacles que no ho permetin. Amb aquesta finalitat ha de garantir el manteniment de la seguretat i el lliure exercici dels drets en tots els àmbits de la Universitat.

c) Complir i fer complir l'Estatut, la resta de normatives que aprovi la Universitat i els principis inspiradors recollits en el Codi ètic de la Universitat Rovira i Virgili.

d) Dirigir tot el personal de la Universitat.

e) Convocar i presidir els òrgans de la Universitat als quals assisteixi i li correspongui d'acord amb aquest estatut i la legislació vigent.

f) Nomenar i fer cessar els òrgans de govern unipersonals, i el síndic o síndica de greuges, a proposta dels òrgans de govern i representació, segons estableixin la legislació vigent i aquest estatut.

g) Nomenar i contractar el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis de la Universitat.

h) Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments.

i) Exercir la potestat disciplinària.

j) Informar anualment el Consell de Govern de les activitats i de l'estat del pressupost de la Fundació URV i de les altres entitats en què la Universitat tingui participació majoritària.

k) Subscriure i denunciar els convenis de col·laboració i intercanvi amb altres universitats, organismes o centres públics i privats, i també els contractes en què intervingui la Universitat, incloent-hi els que preveu l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats.

l) Totes les altres funcions que es derivin del seu càrrec, que li atribueixi la legislació vigent o que aquest estatut o les normes que el desenvolupin no atribueixin a altres òrgans de govern.

Article 49. Consell de Direcció

1. El Consell de Direcció és l'òrgan consultiu i d'assessorament del rector o rectora en la direcció, coordinació i execució de la política i la gestió de la Universitat.

2. El Consell de Direcció està format pel rector o rectora, que el presideix, els vicerectors, el secretari o secretària general, el gerent o gerenta i, si s'escau, altres membres nomenats pel rector o rectora.

3. Correspon al rector o rectora definir les funcions dels membres del Consell de Direcció, de les quals ha de donar compte al Consell de Govern.

Article 50. Funcions del Consell de Direcció

Són funcions del Consell de Direcció:

a) Assessorar el rector o rectora en els afers de la seva competència, i en particular en els de direcció, govern i gestió de la Universitat.

b) Proposar el pla general d'actuació pel que fa a la política de la Universitat.

c) Establir els criteris bàsics per elaborar la proposta de pressupost anual amb la participació del Consell Social.

d) Fixar les directrius generals que han d'orientar les activitats encomanades als vicerectors, al secretari o secretària general i al gerent o gerenta.

e) Preparar l'ordre del dia de les sessions del Consell de Govern i del Claustre.

f) Coordinar l'execució dels acords del Consell de Govern i del Claustre.

g) Qualsevol altra funció que li encarregui el rector o rectora, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres òrgans de govern de la Universitat.

SECCIÓ 2. Vicerectors, secretari o secretària general i gerent o gerenta

Article 51. Vicerectors

1. Els vicerectors són nomenats i cessats pel rector o rectora entre el professorat que estigui en possessió del títol de doctor o doctora amb vinculació permanent a la Universitat i amb dedicació a temps complet. El rector o rectora n'ha de determinar el nombre, d'acord amb les necessitats de govern i les disponibilitats pressupostàries.

2. Els vicerectors dirigeixen i coordinen les activitats d'àmbits determinats i exerceixen les atribucions que el rector o rectora els delegui.

Article 52. Secretari o secretària general

El secretari o secretària general dirigeix la Secretaria General, és la persona responsable de la fe pública en l'àmbit universitari i exerceix la funció de secretari o secretària del Claustre, del Consell de Govern i de la Junta Electoral de la Universitat, a més de totes les altres funcions que la legislació vigent, aquest estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin, o que el rector o rectora o el Consell de Govern li encomanin.

Article 53. Gerent o gerenta

El gerent o gerenta, que té dedicació a temps complet, és nomenat i cessat pel rector o rectora d'acord amb el Consell Social i gestiona els serveis administratius i els recursos materials i econòmics de la Universitat, d'acord amb les normes que estableixen el Consell Social i el Consell de Govern. També li corresponen totes les altres funcions que li atribueixin la normativa vigent, aquest estatut i les normes que el desenvolupin, o que li encomani el rector o rectora.

CAPÍTOL 5. Òrgans unipersonals d'àmbit particular

SECCIÓ 1. Àmbit de facultat o escola

Article 54. Degà o degana o director o directora d'escola

1. El degà o degana o el director o directora d'escola s'encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària de la facultat o l'escola i n'exerceix la representació.

2. La junta elegeix el degà o degana o el director o directora d'escola entre el professorat doctor de la facultat o escola amb vinculació permanent a la Universitat i amb dedicació a temps complet.

3. La durada del mandat és de quatre anys, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 55. Funcions del degà o degana o del director o directora d'escola

Correspon al degà o degana o al director o directora d'escola:

a) Representar la facultat o escola.

b) Dirigir i coordinar les funcions i les activitats de la facultat o escola.

c) Dirigir la gestió acadèmica, administrativa i pressupostària de la facultat o escola, i mantenir-ne informada periòdicament la junta de facultat o escola.

d) Convocar i presidir la junta de facultat o escola, executar-ne els acords i fer-los complir.

e) Proposar al rector o rectora el nomenament o cessament dels vicedegans o dels subdirectors, del secretari o secretària i dels coordinadors de grau i màster entre el professorat amb dedicació a temps complet.

f) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis adscrit a la facultat o escola.

g) Informar periòdicament la junta de facultat o escola sobre els temes i acords que s'hagin tractat en els òrgans col·legiats de govern i representació i altres òrgans o comissions que li siguin d'interès.

h) Totes les altres funcions que la legislació vigent, aquest estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin, i altres de relatives a la facultat o escola que ni aquest estatut ni el reglament de la facultat o escola no atribueixin a la junta de facultat o escola.

Article 56. Vicedegà o vicedegana o subdirector o subdirectora d'escola

1. El vicedegà o vicedegana o el subdirector o subdirectora d'escola exerceix les funcions que el degà o degana o el director o directora els encomani, llevat de la coordinació acadèmica de grau, màster o doctorat. El nomenament correspon al rector o rectora, a proposta del degà o degana o del director o directora d'escola.

2. En cas d'absència, vacant o malaltia del degà o degana o del director o directora d'escola, n'assumeix accidentalment les funcions el vicedegà o vicedegana o el subdirector o subdirectora que prèviament hagi determinat. Si no l'ha determinat, cal que el substitueixi el de més edat.

3. El Consell de Govern ha d'aprovar els criteris que determinen el nombre de vicedegans o subdirectors de cada facultat o escola.

Article 57. Coordinador o coordinadora de grau o de màster

1. Els ensenyaments de grau o màster han de tenir un coordinador o coordinadora, que, sota la direcció del degà o degana o director o directora d'escola al qual l'ensenyament estigui adscrit, s'encarrega de l'organització acadèmica de l'ensenyament, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per al desenvolupament, i del seguiment de la qualitat docent i del pla de millora de l'ensenyament. Un mateix docent pot coordinar més d'un ensenyament i exercir altres funcions que el degà o degana o director o directora d'escola li encomani.

2. El coordinador o coordinadora de grau o màster és nomenat pel rector o rectora a proposta del degà o degana o director o directora de la facultat o escola a la qual estigui adscrit l'ensenyament.

3. El Consell de Govern ha d'aprovar els criteris que determinin el nombre de coordinadors de cada facultat o escola.

Article 58. Secretari o secretària de facultat o escola

El secretari o secretària de facultat o escola és la persona responsable de la fe pública en l'àmbit de la facultat o escola i exerceix les funcions inherents al càrrec, d'acord amb la Llei de règim jurídic del sector públic.

SECCIÓ 2. Àmbit de doctorat

Article 59. Director o directora de l'Escola de Doctorat

1. El director o directora de l'Escola de Doctorat s'encarrega de dirigir i realitzar la gestió ordinària de l'Escola de Doctorat i n'exerceix la representació.

2. El director o directora el designa el rector o rectora per un període de quatre anys, prorrogable com a màxim per un període igual de manera consecutiva, entre investigadors de prestigi reconegut pertanyents a la Universitat. El rector o rectora pot nomenar com a director o directora de l'Escola de Doctorat el vicerector o vicerectora responsable d'aquest àmbit.

3. Correspon al Consell de Govern regular els requisits i les funcions del director o directora de l'Escola de Doctorat.

Article 60. Coordinador o coordinadora de programa de doctorat

1. El coordinador o coordinadora de programa de doctorat ha de ser membre del personal docent i investigador doctor i ha de tenir una trajectòria investigadora reconeguda, d'acord amb la regulació dels estudis oficials de doctorat. Presideix la comissió acadèmica del programa que coordina les activitats formatives i, en general, els processos acadèmics que afecten els estudiants o els docents d'aquell programa, a més dels processos de verificació, seguiment i acreditació del programa.

2. El coordinador o coordinadora de programa de doctorat és designat pel rector o rectora, a proposta dels directors dels departaments vinculats al programa.

SECCIÓ 3. Àmbit de departament

Article 61. Director o directora de departament

1. El director o directora de departament representa i dirigeix el departament, i en realitza la gestió ordinària.

2. El consell de departament elegeix el director o directora de departament entre el professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat amb dedicació a temps complet que hi pertanyi.

3. La durada del mandat de director o directora de departament és de quatre anys, a excepció dels casos previstos expressament, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

4. El director o directora pot designar un subdirector o subdirectora de departament entre el professorat a temps complet adscrit al departament, que ha d'exercir les funcions que el director o directora li encomani.

5. En cas d'absència, impediment o vacant del director o directora de departament, n'assumeix accidentalment les funcions el subdirector o subdirectora i, si no n'hi ha, el doctor o doctora de més edat.

Article 62. Funcions del director o directora de departament

Correspon al director o directora del departament:

a) Representar el departament.

b) Coordinar les activitats docents, investigadores i acadèmiques del personal docent i investigador adscrit al departament.

c) Assignar al professorat adscrit al departament la docència encarregada per les facultats o escoles, que correspon a les matèries pròpies dels àmbits o àrees de coneixement del departament.

d) Convocar i presidir el consell de departament, executar-ne els acords i fer-los complir.

e) Dirigir el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis adscrits al departament, vetllar perquè les tasques que duen a terme siguin respectuoses amb el Codi ètic, i fer complir les obligacions docents, investigadores i administratives i totes les altres que els corresponen.

f) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del departament, i informar-ne periòdicament el consell de departament.

g) Informar periòdicament el consell de departament sobre els temes i acords que s'hagin tractat en els òrgans col·legiats de govern i representació i en altres òrgans o comissions que siguin d'interès per al departament.

h) Informar periòdicament el consell de departament sobre els contractes i convenis per realitzar treballs de caràcter científic, tècnic o artístic signats pel professorat adscrit a aquell departament.

i) Totes les altres funcions que la legislació vigent, aquest estatut i les normes que el desenvolupin li atribueixin, i altres de relatives al departament que ni aquest estatut ni el reglament del departament no atribueixin al consell de departament.

Article 63. Secretari o secretària de departament

El secretari o secretària de departament, que ha de ser nomenat entre el professorat amb dedicació a temps complet adscrit al departament, és la persona responsable de la fe pública en l'àmbit del departament i exerceix les funcions inherents al càrrec, d'acord amb la Llei de règim jurídic del sector públic.

SECCIÓ 4. Director o directora d'institut universitari de recerca propi

Article 64. Definició, elecció i mandat

1. El director o directora d'institut universitari de recerca propi s'encarrega de dirigir-lo, realitzar-ne la gestió ordinària i representar-lo.

2. El consell d'institut n'elegeix el director o directora entre el professorat permanent o el personal investigador que té el títol de doctor o doctora amb dedicació a temps complet.

3. La durada del mandat del director o directora d'institut és de quatre anys, a excepció dels casos previstos expressament, amb possibilitat de reelecció consecutiva una sola vegada. El nomenament correspon al rector o rectora.

Article 65. Funcions

Correspon al director o directora d'institut universitari de recerca propi:

a) Representar l'institut.

b) Promoure i coordinar les activitats investigadores i docents de l'institut.

c) Convocar i presidir el consell d'institut, executar-ne els acords i fer-los complir.

d) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària de l'institut, i mantenir-ne informat periòdicament el consell d'institut.

e) Exercir la direcció funcional del personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit.

f) La resta de funcions que li atribueixi aquest estatut i d'altres que hi estiguin relacionades que ni aquest estatut ni el reglament de l'institut no atribueixin al consell d'institut.

Article 66. Secretari o secretària d'institut

El secretari o secretària d'institut, que ha de ser nomenat entre el professorat amb dedicació a temps complet i el personal investigador adscrit a l'institut, és la persona responsable de la fe pública en l'àmbit de l'institut i exerceix les funcions inherents al càrrec, d'acord amb la Llei de règim jurídic del sector públic.

CAPÍTOL 6. Elecció i remoció dels òrgans de govern i representació

Article 67. Elecció i renúncia de representants

1. Els representants dels col·lectius de la comunitat universitària als òrgans de govern de la Universitat Rovira i Virgili s'elegeixen mitjançant sufragi universal, lliure, igual, directe i secret.

2. El sufragi és un dret personal. No es pot delegar el vot ni l'exercici de les representacions que se'n derivin.

3. La renúncia a la condició de representant o el fet d'haver deixat de pertànyer al col·lectiu per al qual va ser elegit comporta el cessament del representant, que ha de ser substituït pel membre següent més votat en les eleccions en què va ser elegit.

4. Correspon al Consell de Govern aprovar el reglament electoral que ha de regir els processos electorals als òrgans de govern de la Universitat Rovira i Virgili en el marc del que preveu aquest estatut.

5. El Reglament electoral ha d'establir els mecanismes per garantir la participació equilibrada de dones i homes en les candidatures electorals, a fi de propiciar la paritat en els òrgans col·legiats.

Article 68. Electors i candidats

1. Són electors els membres del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili en actiu en la data de la convocatòria d'eleccions i els estudiants que hi estiguin matriculats en la mateixa data.

2. Poden ser candidats tots els electors de cada sector de la comunitat universitària.

Article 69. Convocatòria i celebració d'eleccions

1. El president o presidenta de l'òrgan de govern corresponent ha de convocar eleccions abans dels trenta dies hàbils anteriors a l'acabament del mandat dels representants.

2. Mentre no s'elegeixin els nous representants, han de continuar en funcions els anteriors.

3. Les eleccions a representants d'estudiants han de tenir lloc necessàriament dins els períodes lectius i fora dels períodes oficials d'exàmens.

4. Des de la data de la convocatòria d'eleccions, tant els electors com els candidats poden organitzar reunions o actes d'informació electoral. La Universitat ha de facilitar als candidats, en la mesura que pugui, els mitjans i espais necessaris per dur a terme aquesta tasca d'informació.

Article 70. Junta Electoral

La Junta Electoral organitza els processos electorals dels òrgans de govern d'àmbit general i supervisa la resta de processos electorals de la Universitat. El Consell de Govern en designa la presidència. El Reglament electoral ha d'establir la composició, la resta de competències i el funcionament de la Junta Electoral.

Article 71. Validació de confiança

1. Els degans, els directors d'escola, els directors de departament i els directors d'institut universitari de recerca poden plantejar davant dels òrgans col·legiats de govern que els han escollit una validació de confiança sobre el seu programa de govern, especialment quan es renovi més del 51% de la composició de l'òrgan.

2. La confiança s'entén atorgada quan hi vota a favor la majoria simple.

Article 72. Moció de censura

Els òrgans col·legiats de govern de la Universitat Rovira i Virgili poden remoure les persones escollides pel mateix òrgan col·legiat per ocupar un càrrec unipersonal mitjançant l'aprovació d'una moció de censura. El Reglament electoral n'ha de regular el procediment corresponent.

CAPÍTOL 7. Comissions d'assessorament o consultives

Article 73. Definició

1. Els òrgans de govern de la Universitat poden crear comissions perquè els assessorin o aconsellin en aspectes especialitzats relacionats amb les funcions pròpies.

2. L'acord de creació de les comissions ha d'establir-ne la composició garantint la participació de tots els col·lectius de la comunitat universitària i el compliment del principi d'equilibri entre homes i dones.

3. Cada comissió ha d'aprovar el seu reglament de funcionament intern.

Article 74. Comissions estatutàries

1. Les comissions estatutàries són òrgans consultius que assessoren sobre àmbits estratègics de la Universitat. Són comissions estatutàries la Comissió d'Acció Social i Solidària, la Comissió d'Ètica, la Comissió d'Igualtat de Gènere, la Comissió de Política Ambiental, la Comissió de Política Lingüística i la Comissió de Qualitat Institucional.

2. El Claustre ha d'establir les funcions i la composició de les comissions estatutàries garantint-hi la participació de tots els col·lectius de la comunitat universitària. Cada comissió estatutària ha d'elaborar i aprovar el seu reglament de funcionament.

3. Les comissions estatutàries s'han de reunir com a mínim dues vegades l'any i han de retre comptes anualment al Claustre.

4. El Claustre pot crear altres òrgans consultius estratègics i n'ha d'establir la composició, el règim de reunions i les funcions.

5. Les comissions estatutàries, estratègiques o consultives de la Universitat poden preveure la participació d'algun membre del Consell Social en la composició, a fi de donar una visió externa i independent de la de la mateixa comunitat universitària.

Article 75. Comissió d'Acció Social i Solidària

La Comissió d'Acció Social i Solidària és l'òrgan al qual correspon promoure la política d'impacte social, cooperació i voluntariat de la URV; acordar les estratègies d'actuació i els recursos necessaris, i fer un seguiment de l'aplicació d'aquesta planificació.

Article 76. Comissió d'Ètica

La Comissió d'Ètica és l'òrgan al qual correspon interpretar el Codi ètic, fer-ne el seguiment i vetllar perquè es compleixi. També s'encarrega de difondre'l, promoure'l i assessorar en temes relacionats amb la seva aplicació, i totes les altres funcions que li encarregui el Claustre.

Article 77. Comissió d'Igualtat de Gènere

La Comissió d'Igualtat de Gènere és l'òrgan al qual correspon promoure la política d'igualtat de gènere, fer el seguiment de la normativa d'igualtat, proposar les estratègies d'actuació i els recursos necessaris, executar-les i fer un seguiment actiu de la seva implementació.

Article 78. Comissió de Política Ambiental

La Comissió de Política Ambiental és l'òrgan al qual correspon vetllar per la utilització de criteris de sostenibilitat ecològica i pel respecte al medi ambient en les instal·lacions i en les activitats de la Universitat, proposar als òrgans de govern les estratègies d'actuació i els recursos necessaris, i fer un seguiment de l'aplicació d'aquesta planificació. 

Article 79. Comissió de Política Lingüística

La Comissió de Política Lingüística és l'òrgan al qual correspon, dins el procés de normalització lingüística de la Universitat, definir els objectius normalitzadors, temporalitzar-los, proposar als òrgans de govern les estratègies d'actuació i els recursos necessaris, i fer un seguiment de l'aplicació d'aquesta planificació. 

Article 80. Comissió de Qualitat Institucional

La Comissió de Qualitat Institucional és l'òrgan al qual correspon proposar al Claustre la política de qualitat de la Universitat i vetllar pel desenvolupament d'una cultura de la qualitat a la URV.

TÍTOL III. Sindicatura de Greuges

Article 81. Definició

El síndic o síndica de greuges és la persona encarregada de vetllar pels drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària davant les actuacions dels òrgans i serveis universitaris. Les funcions de la Sindicatura estan orientades a millorar la Universitat en tots els àmbits. 

Article 82. Funcionament

1. La Sindicatura de Greuges es regeix pels principis d'independència i autonomia respecte de qualsevol instància universitària.

2. La Sindicatura actua a petició de part o d'ofici.

3. Qualsevol membre de la comunitat universitària pot dirigir-se a la Sindicatura de Greuges per exposar-hi queixes o peticions d'atenció o orientació. Els membres de la comunitat universitària s'hi poden adreçar de manera individual o col·lectiva.

4. Les recomanacions de la Sindicatura de Greuges no tenen caràcter vinculant.

5. El síndic o síndica de greuges pot accedir a qualsevol document intern de la Universitat i rebre informació dels òrgans de govern, representació i administració de la Universitat. Tots els membres de la comunitat universitària han d'atendre les demandes que la Sindicatura els adreci en l'exercici de les seves funcions.

6. El síndic o síndica de greuges no pot investigar les queixes l'objecte de les quals es troba pendent d'una resolució judicial, i ha de suspendre la seva actuació si, havent-la iniciada, una persona interessada interposa una demanda o un recurs davant els tribunals. 

Article 83. Obligacions

1. El síndic o síndica de greuges ha de presentar un informe anual al Claustre i al Consell Social sobre les actuacions que ha dut a terme aquell any. També pot demanar presentar un informe monogràfic en qualsevol sessió claustral.

2. La Sindicatura de Greuges ha de respondre totes les qüestions que se li plantegin. Totes les respostes han de ser raonades.

Article 84. Elecció

1. El Claustre ha de designar el síndic o síndica entre persones de reconegut prestigi no pertanyents a la comunitat universitària, mitjançant una majoria de tres cinquenes parts dels membres claustrals presents a la sessió, a iniciativa del rector o rectora, un cop informat el Consell Social.

2. La durada del mandat del síndic o síndica és de cinc anys, sense possibilitat de renovació consecutiva.

3. Les condicions de la vinculació del síndic o síndica amb la Universitat, la remuneració del càrrec, si s'escau, i l'assignació econòmica per al seu funcionament les ha d'aprovar el Consell Social.

TÍTOL IV. Activitat de la Universitat

CAPÍTOL 1. Disposició general

Article 85. Definició

La Universitat du a terme la seva activitat en els àmbits de la docència, la recerca, la transferència del coneixement i el compromís social de forma individualitzada. També actua en col·laboració i coordinació amb altres universitats i institucions públiques i privades, d'acord amb els principis inclosos al Codi ètic de la URV.

CAPÍTOL 2. Docència i estudi 

Article 86. Principis generals 

1. La missió de la Universitat Rovira i Virgili en docència és capacitar les persones perquè siguin competents en l'exercici de la seva professió, continuïn la formació al llarg de la vida i estiguin compromeses amb la millora de la societat, el progrés científic i la generació de coneixement.  

2. La Universitat ofereix estudis conduents a obtenir títols universitaris de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal, d'acord amb la normativa de la Universitat i la legislació vigent.

3. La URV imparteix els estudis universitaris oficials i propis següents:

a) Els que condueixen a títols oficials universitaris, que s'estructuren en grau, màster universitari, doctorat i altres nivells que estableixi la legislació vigent.

b) Els que condueixen als títols i diplomes propis de la Universitat Rovira i Virgili, que aprova el Consell de Govern d'acord amb la normativa vigent. 

4. La Universitat dirigeix la planificació, la programació i el desenvolupament de la docència adreçada a la formació integral dels estudiants.

5. La Universitat ha d'establir els mecanismes necessaris per garantir la qualitat dels estudis universitaris fomentant la cooperació intrauniversitària i interuniversitària i la internacionalització. També n'ha d'avaluar periòdicament el desenvolupament i els resultats per adaptar‐se a l'evolució del coneixement i a les necessitats de la societat.

Article 87. Programació i directrius docents

1. Els estudis universitaris s'han d'adaptar a les necessitats socials i professionals en tots els àmbits de coneixement.

2. El Consell de Govern és el màxim responsable de la configuració i la qualitat de l'oferta acadèmica de la Universitat.

3. A aquest efecte, correspon al Consell de Govern aprovar la programació docent de la Universitat i les directrius que han d'orientar-ne el desplegament. Aquesta programació  docent inclou els objectius d'aprenentatge, la metodologia docent, l'estructura necessària de professorat i els procediments de verificació del progrés acadèmic dels estudiants. 

Article 88. Innovació i qualitat docent

1. La Universitat ha d'oferir una formació universitària de qualitat, innovadora i eficaç a través de professorat amb competència professional reconeguda.

2. La Universitat ha de facilitar que el professorat pugui formar-se al llarg de la vida de manera adient per impartir una docència de qualitat i per actualitzar els coneixements i les habilitats.

Article 89. Concepte, modalitats i avaluació dels ensenyaments

1. Els estudis universitaris integren un conjunt sistemàtic i coherent de matèries, que permeten a l'estudiant obtenir formació superior en els diferents àmbits del coneixement.

2. Els estudis es poden impartir en modalitat presencial, virtual o mixta.

Article 90. Estudis de grau i màster universitari

1. La implantació i supressió dels ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal es fa d'acord amb la normativa de la Universitat i la legislació vigent.

2. Els estudis de grau tenen com a finalitat obtenir una formació de caràcter general orientada a exercir activitats professionals o a preparar-se per accedir a una formació avançada més especialitzada.

3. Els estudis de màster universitari tenen com a finalitat assolir una formació avançada especialitzada temàticament o de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o a la iniciació en tasques de recerca i accés al doctorat.

4. L'aprovació i modificació de les memòries de les titulacions correspon al Consell de Govern, a proposta de les facultats o escoles corresponents, d'acord amb la normativa de la Universitat i la legislació vigent.

5. La Universitat pot acordar la impartició conjunta d'ensenyaments amb altres universitats o centres d'educació superior, mitjançant el conveni corresponent. 

Article 91. Estudis de doctorat

1. Els ensenyaments de doctorat conduents a obtenir el títol de doctor o doctora tenen com a finalitat formar personal investigador, tant per a l'àmbit universitari de recerca com per al món professional i empresarial, i també especialitzar l'estudiant en un àmbit del coneixement científic, tècnic, humanístic o artístic determinat.

2. Per obtenir el títol de doctor o doctora cal complir amb els requisits d'accés establerts a la legislació vigent i la normativa pròpia de l'Escola de Doctorat. També cal superar un període de formació, si escau, i elaborar, presentar i aprovar un treball original de recerca. Aquest títol confereix plena capacitat investigadora.

3. Correspon al Consell de Govern, a proposta de l'Escola de Doctorat, aprovar les normes de desenvolupament dels estudis de doctorat, d'acord amb la legislació vigent.

Article 92. Estudis propis

1. La Universitat pot crear estudis propis, a proposta de facultats, escoles, departaments i instituts universitaris de la Universitat, o d'altres unitats o entitats expressament autoritzades d'acord amb la normativa vigent.

2. El Consell de Govern aprova la denominació i els requisits dels títols propis. El nom d'aquests títols no pot coincidir amb el dels títols universitaris oficials ni provocar confusió.

3. Els estudis propis de postgrau s'adrecen a persones amb titulació universitària que volen especialitzar-se o reciclar-se professionalment, i tenen com a finalitat assegurar la formació permanent d'especialistes i professionals al més alt nivell.

4. El disseny, l'organització, la coordinació, la gestió pressupostària i l'assegurament de la qualitat docent dels estudis propis de postgrau recau en la direcció acadèmica, que assumeix professorat de la URV, amb l'autorització prèvia del director o directora del departament.

Article 93. Doctor o doctora honoris causa

La Universitat Rovira i Virgili pot conferir el títol de doctor o doctora honoris causa a persones rellevants en els àmbits acadèmic, científic i cultural que vulgui distingir d'una manera especial en el marc de les normes que estableixi el Consell de Govern.

CAPÍTOL 3. Recerca i transferència del coneixement

Article 94. Funció

1. La recerca i la transferència de coneixement a la societat són una funció essencial de la Universitat com a fonament de la docència i mitjà per al progrés de la societat.

2. La Universitat Rovira i Virgili impulsa l'avenç del coneixement mitjançant la formació d'investigadors i la recerca bàsica i aplicada. També afavoreix la transferència de coneixement a la societat i la innovació, posant a disposició de la societat el fruit de la seva recerca.

Article 95. Dret i deure de recerca

La recerca i la generació de coneixement és un dret i un deure del personal docent i investigador doctor de la Universitat. També contribueixen a la recerca els estudiants de grau, màster i doctorat de forma supervisada.

Article 96. Grups de recerca

1. El grup de recerca és la unitat bàsica de recerca formada per membres del personal docent i investigador, del personal d'administració i serveis vinculat a la recerca i, si s'escau, del personal de suport a la recerca que comparteixen objectius científics i estan coordinats per un o més investigadors responsables.

2. Les activitats dels grups de recerca es duen a terme en el marc dels departaments, instituts universitaris de recerca o centres de recerca propis.

3. Correspon al Consell de Govern aprovar la normativa per regular els grups de recerca.

Article 97. Política científica

1. La Universitat impulsa la recerca en el marc de la seva política científica, que ha d'aprovar el Consell de Govern.

2. La Universitat ha de garantir el suport i els recursos necessaris a les activitats de recerca dintre de les disponibilitats pressupostàries, i ha d'afavorir les relacions entre els grups de recerca propis, així com amb altres institucions universitàries i entitats de caràcter científic.

3. A la Universitat Rovira i Virgili no es pot dur a terme cap recerca que s'orienti a produir o desenvolupar armament convencional, nuclear, químic o biològic.

Article 98. Iniciatives empresarials per a la transferència i la innovació

1. La Universitat pot impulsar iniciatives empresarials dedicades a la transferència i a la innovació en els àmbits que consideri apropiats i tenint en compte l'activitat de recerca. Fruit d'aquestes iniciatives, la Universitat pot constituir entitats amb personalitat jurídica pròpia sota la forma de consorci, fundació, associació, societat civil o mercantil, o qualsevol altra permesa en dret. La Universitat pot crear aquestes entitats exclusivament o poden tenir caràcter mixt, si són constituïdes conjuntament amb altres entitats públiques o privades o amb persones físiques.

2. Correspon al Consell de Govern aprovar la normativa que reguli aquestes iniciatives empresarials.

3. El Consell Social, a proposta del Consell de Govern, ha d'establir les condicions o directrius bàsiques per garantir els drets i els interessos econòmics de la Universitat a l'hora d'implementar les iniciatives.

Article 99. Parcs cientificotecnològics

La Universitat pot crear parcs cientificotecnològics de caràcter universitari o interuniversitari que apleguin centres de recerca, empreses i altres institucions en un espai que reuneixi activitats de recerca, desenvolupament i innovació. Agrupa estructures de docència, recerca i transferència del coneixement per posar en valor el coneixement i transformar-lo en projectes de desenvolupament per a les empreses.

Article 100. Difusió de les activitats de recerca i innovació

1. La Universitat ha d'estimular i afavorir la difusió de les activitats de recerca i innovació que s'hi duen a terme. En aquest sentit, ha de potenciar la participació del personal docent i investigador en conferències, comitès especialitzats, exposicions i mostres, i també la seva presència als mitjans de comunicació.

2. Els membres del personal docent i investigador han de fer explícita la condició de membre de la Universitat Rovira i Virgili de manera preferent quan publiquin o difonguin els resultats de les activitats de recerca o innovació dutes a terme amb els mitjans de la Universitat o utilitzant el coneixement adquirit amb la seva activitat acadèmica.

Article 101. Propietat intel·lectual i industrial

1. Correspon al personal de la Universitat l'autoria de les obres creades com a conseqüència de les funcions de docència i de recerca, desenvolupament i innovació a la Universitat Rovira i Virgili.

2. Correspon a la Universitat la titularitat de la recerca, les invencions o les innovacions que hagin realitzat membres del personal com a conseqüència de la seva activitat a la Universitat, sens perjudici del que disposa l'article 102. Aquestes persones tenen dret a participar en els beneficis que la Universitat obtingui de l'explotació o la cessió dels drets sobre les invencions o innovacions esmentades, d'acord amb les normes que estableixi el Consell de Govern.

3. La Universitat pot cedir la titularitat de les invencions o innovacions a la persona autora o inventora, d'acord amb les condicions pactades entre aquesta i la URV, seguint les normes establertes pel Consell de Govern i sempre que la legislació vigent ho permeti.

Article 102. Contractes o convenis de transferència

1. La Universitat, els grups de recerca, els departaments, els instituts universitaris, els altres centres de recerca i els membres del personal docent i investigador que hi pertanyin poden formalitzar contractes per dur a terme treballs de caràcter científic, tècnic, artístic o per desenvolupar ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació amb persones, universitats i entitats públiques o privades, d'acord amb la Llei orgànica d'universitats.

2. Els contractes o convenis els ha de signar el rector o rectora, o persona en qui delegui, que ha d'autoritzar la realització del treball al personal docent i investigador de la Universitat afectat, sempre que sigui compatible amb el compliment de les obligacions que es derivin de la dedicació acadèmica. Els directors de departament han de ser informats periòdicament dels contractes o convenis que signin els membres que hi estiguin adscrits.

3. El Consell de Govern ha d'establir els procediments per autoritzar els treballs i per formalitzar els contractes previstos en aquest article, i també els criteris per fixar la destinació dels béns i recursos que se'n derivin.

4. D'acord amb el principi de compensació, la Universitat pot retenir un cànon fix dels ingressos obtinguts a través dels contractes previstos en aquest article en concepte de costos indirectes, que en el marc de la normativa corresponent cal distribuir d'acord amb els criteris que aprovi el Consell Social, a proposta del Consell de Govern.

Article 103. Càtedres de la Universitat

1. Les càtedres són fòrums de col·laboració i difusió de les activitats de recerca, formació i transferència especialitzades creades per la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb entitats públiques i privades.

2. Correspon al Consell de Govern aprovar la normativa que reguli tot allò referent a la creació i el funcionament de les càtedres.

CAPÍTOL 4. Compromís social

Article 104. Formació en el marc del compromís social

1. La Universitat Rovira i Virgili, com a institució pública al servei del conjunt de la societat, du a terme activitats adreçades a la comunitat universitària i la societat en general, amb la finalitat de contribuir a divulgar la cultura, la ciència, les arts, la tècnica i el coneixement com a bases del progrés social.

2. La Universitat fomenta convenis de coordinació, col·laboració i cooperació amb organismes i entitats públics i privats per promoure aquestes activitats.

Article 105. Activitats dirigides a la gent gran

La Universitat ha de fomentar, en la mesura que pugui, una oferta d'activitats dirigida específicament a la gent gran, mitjançant una xarxa d'aules distribuïdes pel territori.

CAPÍTOL 5. Fundació URV

Article 106. Fundació URV

1. La Fundació URV, entitat sense ànim de lucre, té com a objectiu principal fomentar les relacions entre la Universitat Rovira i Virgili, la societat i l'entorn socioeconòmic. D'acord amb l'encàrrec corresponent, gestiona les activitats de formació permanent, de transferència de tecnologia i coneixements i d'innovació, a més d'altres funcions que la Universitat li pugui encarregar.

2. La Fundació URV té personalitat jurídica pròpia, naturalesa juridicoprivada i plena capacitat jurídica i d'obrar. Es considera un mitjà propi de la Universitat als efectes de la Llei de contractes del sector públic.

3. El rector o rectora de la Universitat presideix el Patronat de la Fundació URV, i els patrons nomenats en representació dels òrgans de la Universitat constitueixen la majoria dels membres del Patronat de la Fundació URV.

TÍTOL V. Comunitat universitària

CAPÍTOL 1. Disposicions generals

Article 107. Definició

1. La comunitat universitària està formada per tres col·lectius: l'estudiantat, el personal docent i investigador i el personal d'administració i serveis.

2. Les comunitats Alumni i Iubilo es consideren vinculades a la Universitat d'acord amb els programes aprovats pel Consell de Govern.

Article 108. Drets i deures dels membres de la comunitat universitària

1. Són drets dels membres de la comunitat universitària:

a) Participar i tenir representació en els òrgans de govern i de representació de la Universitat, d'acord amb el que estableixen les lleis i aquest estatut.

b) Rebre un tracte que sigui conforme als principis ètics i la legislació vigent.

c) Rebre informació de les qüestions que afectin la vida universitària.

d) Disposar d'instal·lacions i equipaments adequats per desenvolupar les activitats, i utilitzar-los d'acord amb les normes que els regulen.

2. Són deures dels membres de la comunitat universitària:

a) Exercir les seves funcions contribuint a millorar el funcionament de la Universitat com a servei públic.

b) Participar en els òrgans de govern col·legiats de la Universitat quan en siguin membres, d'acord amb cada reglament.

c) Respectar i conservar el patrimoni de la Universitat, i fer un ús correcte de les instal·lacions, dels béns i dels recursos.

d) Respectar els altres membres de la comunitat universitària d'acord amb els principis ètics i la legislació vigent.

e) Observar aquest estatut i les altres normes de la Universitat.

Article 109. Vinculació dels membres dels col·lectius Alumni i Iubilo

1. Les persones titulades per la Universitat Rovira i Virgili que manifestin la voluntat de continuar-hi vinculades formaran part de la comunitat Alumni. La normativa que ho reguli ha de promoure els lligams dels antics estudiants amb la societat i les entitats públiques i privades, i propiciar-los formació continuada.

2. El personal jubilat de la Universitat que manifesti la voluntat de continuar-hi vinculat formarà part de la comunitat Iubilo, d'acord amb la normativa. D'aquesta manera, continuarà sentint-se part de la Universitat, i la institució seguirà comptant amb l'expertesa, saviesa i professionalitat de qui n'ha format part.

Article 110. Valors i condicions de treball

La Universitat Rovira i Virgili és una institució compromesa amb els valors del diàleg, l'entesa, la resolució negociada dels conflictes i les condicions de treball dignes. És per això que assumeix el compromís de negociar amb els representants dels treballadors, en els àmbits legalment previstos, les qüestions que afectin les condicions de treball del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis, abans que els òrgans corresponents les aprovin.

CAPÍTOL 2. Estudiants

Article 111. Definició

1. Són estudiants de la Universitat Rovira i Virgili totes les persones que hi estiguin matriculades en estudis de grau, màster i doctorat.

2. També es consideren estudiants de la Universitat les persones matriculades a la Fundació URV en cursos de postgrau conduents a obtenir títols propis de la Universitat i en cursos de formació contínua amb una durada igual o superior a un quadrimestre acadèmic.

Article 112. Drets dels estudiants

Són drets dels estudiants, a més dels recollits a l'article 108:

a) Rebre una formació integral, de qualitat, actualitzada i crítica que potenciï la seva participació en el procés d'aprenentatge i contribueixi a la seva ocupabilitat.

b) Rebre la informació acadèmica sobre els plans d'estudis i els programes de les assignatures abans de matricular-s'hi.

c) Participar en l'avaluació de la docència.

d) Ser dispensats de les obligacions acadèmiques quan coincideixin amb l'exercici de la participació en els òrgans de govern i representació dels quals formin part.

e) Obtenir el reconeixement de la propietat intel·lectual dels seus treballs docents d'acord amb la normativa establerta pel Consell de Govern.

f) En el cas dels estudiants amb diversitat funcional, disposar de les condicions adequades i el suport necessari per poder seguir els estudis amb normalitat i aprofitament.

g) Tots els altres previstos a la legislació vigent.

Article 113. Deures dels estudiants

Són deures dels estudiants, a més dels recollits a l'article 108:

a) Dedicar-se a l'estudi i, si escau, a la recerca amb aprofitament.

b) Tots els altres previstos a la legislació vigent.

Article 114. Autoria i drets d'explotació dels treballs docents dels estudiants

Correspon al Consell de Govern aprovar la normativa que reguli l'autoria i els drets d'explotació dels treballs docents dels estudiants.

Article 115. Polítiques d'equitat

La Universitat Rovira i Virgili ha de promoure, davant els poders públics i les entitats públiques i privades, l'adopció de polítiques que tendeixin a aconseguir que ningú quedi exclòs de la Universitat. També ha de facilitar les condicions òptimes per al desenvolupament acadèmic de tot l'estudiantat.

Article 116. Representació dels estudiants

1. Els estudiants tenen dret a ser representats i a escollir els delegats, els consells de centre, el consell d'estudiants i els estudiants claustrals, i tenen el deure d'assumir la responsabilitat dels càrrecs.

2. L'organització dels estudiants ha de preveure com a mínim els òrgans i les figures representatives següents:

a) El consell d'estudiants de centre, que és el màxim òrgan de representació dels estudiants de cada facultat i escola, sens perjudici de les funcions atribuïdes al Consell d'Estudiants de la Universitat.

b) El Consell d'Estudiants de la Universitat, que és l'òrgan de consulta, deliberació, representació i coordinació dels estudiants, al qual competeixen els afers relacionats amb la vida acadèmica que impliquin l'estudiantat.

c) Els delegats, que són els representants i portaveus dels estudiants d'un curs.

Article 117. Organitzacions d'estudiants

1. Els estudiants poden organitzar-se per vetllar perquè es compleixin els seus drets i deures, coordinar-se i potenciar la participació en tots els àmbits de la vida universitària.

2. La Universitat ha de promoure la participació dels estudiants en associacions, a les quals ha de donar suport. També ha de disposar d'un registre d'aquestes organitzacions.

CAPÍTOL 3. Personal docent i investigador

SECCIÓ 1. Disposicions generals

Article 118. Règim jurídic

El personal docent i investigador de la Universitat Rovira i Virgili es regeix per la Llei orgànica d'universitats, la Llei d'universitats de Catalunya, les normes que les despleguin i aquest estatut, sens perjudici de la legislació general de funcionaris i de la legislació laboral que se li apliqui.

Article 119. Drets del personal docent i investigador

Són drets específics del personal docent i investigador de la Universitat, a més dels recollits a l'article 108:

a) Exercir les llibertats de càtedra i recerca sense altres límits que els que estableixen la Constitució i les lleis, i els que es deriven de l'organització acadèmica de la Universitat i del Codi ètic.

b) Disposar dels mitjans adequats per actualitzar els coneixements i desenvolupar la tasca docent i investigadora, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Universitat.

c) Programar, desenvolupar i avaluar les competències i els coneixements teòrics i pràctics impartits a les facultats i escoles, d'acord amb el règim de dedicació.

d) Conèixer els procediments d'avaluació de l'activitat universitària i els resultats de les avaluacions que l'afectin.

e) Desenvolupar la carrera professional d'acord amb les condicions que estableixin la legislació vigent i el Consell de Govern.

f) Disposar de condicions de seguretat i salut laboral en els termes establerts a la normativa de prevenció de riscos vigent.

g) Tots els altres previstos a la legislació vigent.

Article 120. Deures del personal docent i investigador

Són deures del personal docent i investigador , a més dels recollits a l'article 108:

a) Exercir personalment les seves obligacions docents i investigadores, així com les que derivin de la seva relació amb la Universitat.

b) Explicitar la filiació a la Universitat quan publiqui o difongui els resultats de les seves activitats de recerca, docència o innovació, i de manera preferent quan l'activitat estigui adscrita a dues institucions o més.

c) Col·laborar amb els responsables acadèmics de les facultats, escoles i departaments, i, en el marc del treball en equip, establir i actualitzar els continguts i les metodologies de la docència i dels programes i línies de recerca.

d) Col·laborar amb els òrgans de govern universitaris en l'exercici de les seves funcions, i exercir responsablement els càrrecs per als quals hagi estat elegit o designat.

e) Mantenir actualitzats els seus coneixements d'acord amb els avenços de les disciplines i els nous reptes de la societat.

f) Sotmetre's als procediments d'avaluació i rendició de comptes de la seva activitat.

g) Tots els altres previstos a la legislació vigent.

Article 121. Tipologia de professorat

1. El professorat, format per funcionaris dels cossos docents universitaris i personal contractat, comprèn les categories regulades a la legislació vigent.

2. El professorat s'adscriu a un departament i es vincula a una facultat o escola i, si s'escau, a un institut universitari de recerca, d'acord amb la normativa vigent.

Article 122. Professorat permanent

El professorat permanent té la responsabilitat principal en l'activitat docent de la Universitat i plena capacitat investigadora.

Article 123. Professorat contractat temporal

1. Es poden contractar com a professorat temporal persones que es troben en una fase inicial de la formació docent i investigadora, o bé acrediten coneixements específics o experiència professional idònia per cobrir necessitats singulars docents o de recerca.

2. El professorat contractat temporal gaudeix de plena capacitat docent i, si té el títol de doctor o doctora, de plena capacitat investigadora.

3. Correspon al Consell de Govern regular les condicions, els requisits i la durada d'aquests contractes, d'acord amb la legislació vigent.

Article 124. Plantilla de professorat

La Universitat ha de potenciar la configuració d'una plantilla estable i equilibrada de professorat dins dels límits que estableixi la legislació vigent. La plantilla de professorat ha de permetre accedir a una carrera docent i investigadora completa.

Article 125. Personal investigador

1. La Universitat pot contractar com a personal investigador especialistes en les diverses branques del coneixement que tinguin el títol de doctor o doctora, d'acord amb la legislació vigent.

2. La Universitat també pot contractar personal investigador predoctoral en formació d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

3. Primordialment el personal investigador du a terme tasques de recerca, si bé també pot col·laborar en tasques docents.

4. El personal investigador ha d'estar adscrit a un departament, a un institut universitari de recerca o a un altre centre de recerca.

Article 126. Selecció del personal docent i investigador

1. Els concursos i les comissions per seleccionar professorat es regeixen per la legislació vigent, l'Estatut de la Universitat i les normes que els despleguin.

2. El Consell de Govern ha d'aprovar la convocatòria dels concursos per proveir les places vacants o les de nova creació, tenint en compte els recursos disponibles i les previsions de docència i de recerca, atenent les necessitats que han fet arribar els departaments.

3. El procediment per seleccionar el personal docent i investigador es regula per una normativa pròpia aprovada pel Consell de Govern tenint en consideració els principis d'igualtat, mèrit, publicitat i transparència. També ha de tenir en compte les propostes de departaments, de facultats i d'escoles pel que fa als membres de les comissions de selecció de personal i del perfil de cada plaça. Les propostes les han d'acordar els consells de departament i les juntes de centre .

Article 127. Relació de llocs de treball

1. La Universitat ha d'incloure anualment al pressupost la relació de llocs de treball del personal docent investigador que necessiti cobrir durant l'exercici, d'acord amb la legislació vigent.

2. A aquest efecte, el Consell de Govern ha d'aprovar la relació de llocs de treball, les modificacions d'aquesta relació i les places, un cop escoltats els òrgans de representació del personal docent investigador, i ha d'informar-ne el Consell Social quan s'hagi d'aprovar el pressupost. Per fer-ho, cal l'autorització de la Generalitat de Catalunya.

SECCIÓ 2. Règim de dedicació

Article 128. Àmbit d'aplicació

1. La dedicació del personal docent i investigador comprèn l'activitat de docència, recerca, transferència i gestió que li encarregui la Universitat.

2. En funció de les necessitats, els membres del personal docent i investigador poden exercir la docència en la seva àrea o el seu àmbit de coneixement, en qualsevol dels ensenyaments que s'imparteixen a les facultats o escoles, d'acord amb la legislació vigent.

3. A efectes acadèmics, el professorat permanent i el professorat lector que duguin a terme tasques assistencials exclusivament en una institució sanitària universitària o concertada són considerats personal a temps complet.

Article 129. Regulació i requisits

1. El règim de dedicació del personal docent i investigador es regula a la Normativa de professorat.

2. El personal docent i investigador ha de complir les obligacions docents i investigadores d'acord amb el règim de dedicació i de permanència assignat. Els seus membres exerceixen les funcions preferentment en règim de dedicació a temps complet.

3. La dedicació a temps complet es pot compatibilitzar amb la realització de treballs científics, tècnics o artístics i amb el desenvolupament d'ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació permanent, d'acord amb el que disposa l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats.

4. Els membres del personal docent i investigador poden participar en les activitats de les empreses de base tecnològica creades per la Universitat, d'acord amb el que preveu l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats.

Article 130. Llicències i excedències

1. El professorat permanent i la resta del professorat a temps complet poden sol·licitar una llicència o una excedència, en el marc legal que s'estableix per a cada col·lectiu.

2. Les llicències, les excedències i el procés de reingrés es regeixen per la normativa vigent i es regulen a la normativa pròpia del personal docent i investigador.

3. L'atorgament de llicències i excedències correspon al rector o rectora, i s'ha d'ajustar al procediment i a les condicions que determini el Consell de Govern.

Article 131. Any sabàtic

El professorat permanent de la Universitat amb dedicació a temps complet pot gaudir d'un any sabàtic, d'acord amb la normativa vigent.

Article 132. Vacances, permisos i llicències del professorat contractat

Les condicions de treball pel que fa a les vacances, els permisos i les llicències del professorat contractat són equivalents a les del personal funcionari dels cossos docents. Quant a la resta de personal acadèmic de recerca, s'aplica el que disposa el contracte o l'acord de vinculació.

Article 133. Avaluació del personal docent i investigador

1. El personal docent i investigador ha de ser periòdicament avaluat en relació amb la docència, la recerca, la transferència i la participació en la gestió universitària, en el marc dels principis de rendició de comptes i millora continuada en què es fonamenta l'activitat de la Universitat Rovira i Virgili.

2. L'avaluació s'ha de fer d'acord amb les normes que aprovi el Consell de Govern.

CAPÍTOL 4. Personal d'administració i serveis

Article 134. Tipologia del personal d'administració i serveis

1. El personal d'administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili està constituït pel personal funcionari i pel personal laboral contractat per la Universitat.

2. Amb caràcter general, els llocs de treball de la Universitat reservats al personal d'administració i serveis han d'estar ocupats per personal funcionari. Excepcionalment poden ser ocupats per personal laboral els llocs de treball per als quals així ho prevegi la legislació vigent.

3. Així mateix, el rector o rectora pot nomenar personal eventual per cobrir els llocs de treball considerats de confiança o assessorament.

Article 135. Funcions

Corresponen al personal d'administració i serveis de la Universitat Rovira i Virgili l'exercici de les funcions de gestió i administració, i també les tasques de suport, assistència i assessorament per tal que, dins el marc legal vigent, la Universitat assoleixi els objectius d'acord amb les directrius establertes per l'equip de govern.

Article 136. Règim jurídic

1. El personal d'administració i serveis es regeix per la normativa estatal i autonòmica aplicable en funció del seu règim jurídic, per aquest estatut i per la normativa pròpia que els desenvolupin. A més, el personal d'administració i serveis laboral es regeix pel Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes.

2. Correspon al rector o rectora decidir sobre les situacions administratives del personal d'administració i serveis.

Article 137. Drets del personal d'administració i serveis

Són drets específics del personal d'administració i serveis , a més dels recollits a l'article 108:

a) Disposar dels mitjans adequats per dur a terme la seva tasca, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Universitat.

b) Conèixer els procediments d'avaluació de la seva activitat universitària i també els resultats de les avaluacions que l'afectin.

c) Participar en les activitats de formació i perfeccionament i en la resta d'activitats orientades al desenvolupament integral de les persones.

d) Promocionar-se i desenvolupar la carrera professional en les condicions que estableixi el Consell de Govern.

e) Disposar de condicions de seguretat i salut laboral en els termes establerts a la normativa de prevenció de riscos vigent.

f) Tots els altres previstos a la legislació vigent.

Article 138. Deures del personal d'administració i serveis

Són deures del personal d'administració i serveis , a més dels recollits a l'article 108:

a) Exercir personalment les obligacions que derivin de la seva relació amb la Universitat, amb l'abast i la dedicació que correspongui.

b) Col·laborar amb els altres membres de la comunitat universitària en l'acompliment dels objectius i les finalitats de la Universitat.

c) Tots els altres previstos a la legislació vigent.

Article 139. Plantilla de personal d'administració i serveis

La Universitat ha de disposar d'una plantilla estable de personal d'administració i serveis d'acord amb la legislació vigent. Aquesta plantilla ha de permetre accedir a una carrera professional completa al màxim nivell.

Article 140. Relació de llocs de treball

1. Correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, aprovar la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat, les modificacions i la despesa que comporta.

2. El Consell Social ha de determinar els llocs als quals correspon assignar un complement específic i l'import d'aquest complement, ha de fixar la quantia total destinada a l'assignació del complement de productivitat i a gratificacions extraordinàries, i ha d'aprovar els criteris per assignar-los i distribuir-los, a més de les quantitats de les indemnitzacions per raó de serveis.

3. Quant al personal eventual, el Consell Social ha de ser informat anualment de les seves condicions retributives, de forma singularitzada.

Article 141. Selecció del personal d'administració i serveis

1. La selecció del personal d'administració i serveis es du a terme mitjançant una convocatòria pública, d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

2. Els llocs de treball de la plantilla del personal d'administració i serveis es proveeixen per concurs o per lliure designació, d'acord amb la relació de llocs de treball.

3. Correspon al Consell de Govern determinar les places vacants de personal d'administració i serveis funcionari que s'hagin de proveir durant l'exercici pressupostari corresponent. Així mateix, el Consell de Govern ha d'establir el percentatge d'aquestes places que ha de destinar-se a promoció interna. Pel que fa a la resta de places vacants, n'ha d'aprovar la forma de selecció.

4. Les places vacants de personal d'administració i serveis laboral es proveeixen d'acord amb el que estableix el Conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes.

5. Reglamentàriament cal determinar els criteris per proveir els llocs de treball, el contingut de les convocatòries i la composició de les comissions de selecció.

Article 142. Avaluació periòdica

La gestió dels membres del personal d'administració i serveis s'ha d'avaluar periòdicament, en el marc dels principis de rendició de comptes i millora continuada en què es fonamenta l'activitat de la Universitat Rovira i Virgili. Correspon al Consell de Govern aprovar la normativa per avaluar el personal d'administració i serveis.

Article 143. Normativa de formació i perfeccionament

El Consell de Govern aprova la normativa de formació i perfeccionament per al personal d'administració i serveis, que ha de regular, entre d'altres, la millora de la qualitat en l'exercici de les seves competències, el desenvolupament de la carrera professional i la formació integral de les persones.

TÍTOL VI. Règim econòmic

CAPÍTOL 1. Finançament i pressupost

Article 144. Autonomia econòmica i financera 

La Universitat Rovira i Virgili gaudeix d'autonomia econòmica i financera, d'acord amb la legislació vigent.

Article 145. Recursos econòmics

Per complir les seves finalitats, la Universitat Rovira i Virgili disposa dels recursos següents:

a) Les transferències corrents i de capital que anualment la Generalitat de Catalunya consigna als pressupostos.

b) Les subvencions o els ajuts que li atorguin altres administracions, organismes i entitats públiques o privades.

c) Els ingressos per la prestació de serveis acadèmics i administratius corresponents a estudis adreçats a obtenir títols oficials.

d) Els ingressos per la prestació de serveis acadèmics i administratius corresponents a estudis adreçats a obtenir diplomes i títols o a activitats no compreses a l'apartat anterior.

e) Els ingressos procedents d'herències, llegats o donacions.

f) Tots els ingressos derivats dels contractes als quals es refereix l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats, generats directament per la Universitat o bé a través de fundacions o entitats instrumentals anàlogues.

g) Les rendes de caràcter permanent o transitori produïdes pels béns o títols que formen part del seu patrimoni.

h) El producte de la venda de béns i títols propis i les compensacions originades per alienació o cessió d'actius fixos.

i) Els ingressos procedents de les operacions de crèdit que du a terme per acomplir les seves finalitats.

j) Els romanents de tresoreria.

k) Tots els altres ingressos que la Universitat pugui obtenir per qualsevol concepte no previst en aquest article.

Article 146. Pressupost anual

1. El pressupost de la Universitat Rovira i Virgili és públic, únic i equilibrat, i comprèn la totalitat dels ingressos i de les despeses de la Universitat durant el període d'un any natural.

2. El pressupost s'ha d'acompanyar de la relació de llocs de treball.

3. El projecte anual de pressupost l'ha d'elaborar la Gerència, seguint les directrius del Consell de Direcció, d'acord amb els objectius propis de docència, recerca i transferència de la Universitat i els principis de compromís social.

4. El pressupost ha de ser aprovat pel Consell Social a proposta del Consell de Govern.

5. Si el pressupost no s'aprova abans de l'1 de gener de l'any al qual correspon l'exercici, s'entén automàticament prorrogat el pressupost de l'any anterior fins que s'aprovi el nou.

Article 147. Execució pressupostària

1. L'autorització de despeses i l'ordenació de pagaments correspon al rector o rectora, sens perjudici que les delegui.

2. Les transferències de crèdit entre diferents conceptes i capítols s'acorden segons la legislació vigent i la normativa pròpia de la Universitat.

3. L'aprovació dels majors ingressos que es generin durant l'exercici pressupostari i la seva afectació correspon al Consell Social a proposta del rector o rectora.

Article 148. Endeutament

En cas que la Universitat concerti un crèdit amb una entitat pública o privada, l'estat de despeses del pressupost anual ha d'incloure obligatòriament les partides necessàries per tornar el préstec i per pagar els interessos corresponents a l'anualitat, d'acord amb les condicions del crèdit, fins que s'amortitzi completament.

Article 149. Programació pluriennal

1. La Universitat pot elaborar la programació pluriennal, d'acord amb les previsions que en aquest sentit estableixi la Generalitat de Catalunya. Per tal de mantenir aquest caràcter pluriennal, s'ha de revisar i actualitzar cada any i afegir una nova anualitat en la programació.

2. La programació pluriennal ha d'incloure:

a) La creació, modificació i supressió de facultats, escoles, departaments, instituts, serveis o altres centres o estructures.

b) La creació, modificació i supressió d'ensenyaments.

c) Les variacions en les plantilles del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis.

d) Els plans de construcció de nous edificis i els d'ampliació i modificació substancial dels existents.

e) Els plans d'increment o modificació de les instal·lacions de caràcter general de la Universitat.

f) El pla general d'inversions, tant d'infraestructura de docència com d'infraestructura de recerca.

g) El pla de finançament.

h) Totes les altres decisions que afecten a mitjà termini l'activitat docent, investigadora i d'organització interna de la Universitat.

3. El projecte de programació pluriennal l'aprova el Consell Social a proposta del Consell de Govern.

Article 150. Comptabilitat

La Universitat Rovira i Virgili ha de comptabilitzar les operacions d'ingrés i despesa d'acord amb els principis d'una comptabilitat pressupostària, patrimonial i analítica.

Article 151. Comptes anuals i informe de gestió del pressupost

1. Els comptes anuals serveixen per retre comptes de l'exercici pressupostari i patrimonial davant els òrgans competents i la comunitat universitària. 

2. Els comptes anuals els aprova el Consell Social a proposta del Consell de Govern. 

3. Els comptes anuals estan integrats pel balanç patrimonial, el compte del resultat econòmic patrimonial, la liquidació definitiva del pressupost i la memòria, així com pels altres documents previstos al Pla general de comptabilitat que s'apliquin a la Universitat Rovira i Virgili. Addicionalment, els comptes anuals han d'incloure un informe de gestió del pressupost.

Article 152. Auditoria de comptes anuals

Els comptes anuals s'han de sotmetre a una auditoria externa d'acord amb la legislació vigent. El dictamen corresponent d'auditoria s'ha d'adjuntar preceptivament als comptes anuals.

CAPÍTOL 2. Patrimoni i contractació

Article 153. Composició del patrimoni

Constitueix el patrimoni de la Universitat Rovira i Virgili el conjunt dels seus béns, drets, accions i obligacions.

Article 154. Adquisició i disposició de béns

1. La Universitat pot adquirir, posseir, gravar i alienar qualsevol classe de béns.

2. La Universitat pot acceptar les donacions i transferències de patrimoni provinents d'entitats corporatives constituïdes per la URV o d'altres persones físiques o jurídiques.

3. El material inventariable i documental que s'adquireixi o que es rebi en donació s'ha d'incorporar al patrimoni de la Universitat, excepte el que per conveni s'hagi d'adscriure a altres entitats.

4. La Universitat pot cedir part del seu patrimoni a la Fundació URV, a altres entitats en què la Universitat tingui participació perquè desenvolupin les seves activitats i a altres persones físiques o jurídiques d'acord amb la legislació vigent.

5. L'exercici de les facultats patrimonials, pel que fa a l'adquisició i disposició de béns mobles, correspon al rector o rectora, a proposta del gerent o gerenta. El Consell Social ha de fixar l'import per sobre del qual ha de ser requerit el seu acord.

6. Els actes de disposició de béns immobles de titularitat universitària han de ser acordats pel Consell de Govern, amb l'aprovació del Consell Social, segons la legislació vigent.

Article 155. Béns de domini públic i patrimonials

1. La Universitat Rovira i Virgili assumeix la titularitat dels béns de domini públic afectes al compliment de les seves funcions, així com de qualsevol ens del sector públic que, si ho acorda, destini en el futur a aquestes mateixes finalitats.

2. Els béns de domini públic dels quals la Universitat assumeixi la titularitat passen a tenir la consideració de béns patrimonials de la mateixa universitat, si són desafectats pels procediments legalment establerts.

Article 156. Protecció i inventari dels béns

1. El rector o rectora i els òrgans de govern i representació de la Universitat Rovira i Virgili estan obligats a protegir i a defensar jurídicament el patrimoni de la Universitat. Aquesta protecció i defensa jurídica comprèn l'inventari, la inscripció, si escau, en el Registre de la Propietat i l'atermenament, així com l'exercici d'accions reivindicatòries, possessòries i d'altra mena, incloent-hi el desnonament dels ocupants sense títol.

2. La Gerència, coordinadament amb facultats, escoles, departaments, instituts universitaris de recerca, serveis i altres estructures de la Universitat, ha d'elaborar i mantenir actualitzat l'inventari general del patrimoni de la Universitat, segons les normes aplicables, que ha de quedar integrat a la seva comptabilitat patrimonial.

3. El Consell Social ha d'aprovar, a proposta del Consell de Govern i d'acord amb la legislació vigent, la baixa de l'inventari i el procediment de priorització del destí dels béns donats de baixa.

Article 157. Residències universitàries i col·legis majors

1. El Consell de Govern, a iniciativa del rector o rectora i amb autorització del Consell Social, pot crear residències universitàries i col·legis majors que proporcionin allotjament a membres de la comunitat universitària.

2. El rector o rectora pot autoritzar l'adscripció de residències universitàries i col·legis majors, i establir-ne el reglament de funcionament a favor de persones físiques o jurídiques diferents de la Universitat mitjançant la gestió de serveis públics, la concessió d'obres públiques o qualsevol altra modalitat prevista a la legislació vigent.

Article 158. Contractació

1. En exercici del seu règim d'autonomia, la Universitat Rovira i Virgili té plena capacitat per contractar, en el marc de les normes que regulen la contractació del sector públic.

2. Correspon al rector o rectora, o persona en qui delegui, l'aprovació de les condicions de contractació.

3. Correspon al rector o rectora, o persona en qui delegui, d'acord amb aquest estatut i la legislació vigent, signar i autoritzar contractes i convenis en nom de la Universitat.

4. Cal l'acord del Consell Social per subscriure contractes relatius a inversions que tinguin una durada superior a un any i per a les quals calgui comprometre fons públics de futurs exercicis pressupostaris.

TÍTOL VII. Reforma de l'Estatut

Article 159. Iniciativa

1. La iniciativa de reformar l'Estatut correspon al rector o rectora, al Consell de Govern per acord de la majoria absoluta dels seus membres o a una quarta part dels membres claustrals.

2. Només pot sotmetre's a votació al Claustre una proposta de modificació de l'Estatut el text de la qual s'hagi fet saber a tots els membres del Claustre almenys amb un mes d'anticipació.

Article 160. Procediment

1. Correspon al Claustre aprovar la reforma de l'Estatut per majoria absoluta dels seus membres. En cas que es tracti d'adaptar l'Estatut a disposicions legals promulgades després que hagi entrat en vigor, n'hi ha prou amb el vot de la majoria dels membres claustrals presents.

2. L'escrit en què se sol·liciti l'obertura del procediment de reforma ha de ser motivat i ha d'anar acompanyat de les signatures de les persones que el subscriuen. Ha d'adreçar-se a la Mesa del Claustre i ha de contenir el text alternatiu que es proposa, llevat que se'n sol·liciti la reforma total, cas en què correspondrà al Claustre redactar-lo.

3. El Reglament del Claustre ha d'especificar el procediment i els terminis per reformar l'Estatut, que ha de preveure la constitució d'una comissió claustral d'estatut, la qual ha de debatre el nou text i sotmetre'l a la consulta i participació de la comunitat universitària. En cas que s'hagi d'adaptar a disposicions legislatives posteriors, només cal que la comissió n'informi la comunitat universitària.

4. No es poden presentar propostes de reforma de l'Estatut dins els tres mesos anteriors al termini de finalització del mandat del Claustre.

5. Quan es rebutgi una proposta de modificació, no es pot reiterar dins del mateix mandat claustral, llevat que es tracti d'una adaptació a disposicions legals posteriors.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Identitat institucional

1. L'escut de la Universitat és una representació gràfica del de l'Estudi General de Tarragona, els primers estudis universitaris a Tarragona, instituïts pel cardenal Gaspar Cervantes de Gaeta el 1572, d'acord amb les normes tridentines. L'escut, en forma oblonga i traç renaixentista, presenta les quatre barres tradicionals catalanes en ona. Els colors són el vermell sobre fons groc a la meitat esquerra i el sanguina sobre fons carabassa a la meitat dreta. Emmarcant l'escut hi ha una orla de motllures o rotlles retallats. Una altra orla tanca el conjunt, envoltada per una inscripció superior on es llegeix Universitat Rovira i Virgili i una altra d'inferior amb el lema Sapientiae Liberi Libertati Sapientes, en color gris clar sobre fons blanc. El disseny de l'escut és el següent:

 


2. L'emblema de la Universitat és una adaptació gràfica del logotip original creat per Antoni Tàpies, amb els colors sanguina i negre sobre fons blanc. El disseny és el següent:

Segona. Desplegament i aplicació de l'Estatut

Correspon al Consell de Govern aprovar les normes no previstes en aquest estatut que siguin necessàries per desplegar-lo o aplicar-lo.

Tercera. Agrupacions

A l'entrada en vigor d'aquest estatut, els departaments de la Universitat Rovira i Virgili s'agrupen, a efecte de representació en els òrgans de govern que així ho indiquin, de la manera següent:

Agrupació A: Ciències Mèdiques Bàsiques; Medicina i Cirurgia; Infermeria; Psicologia

Agrupació B: Antropologia, Filosofia i Treball Social; Estudis Anglesos i Alemanys; Filologia Catalana; Filologies Romàniques; Història i Història de l'Art

Agrupació C: Dret Privat, Processal i Financer; Dret Públic; Economia; Estudis de Comunicació; Gestió d'Empreses; Geografia; Pedagogia

Agrupació D: Bioquímica i Biotecnologia; Química Analítica i Química Orgànica; Química Física i Inorgànica

Agrupació E: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica; Enginyeria Informàtica i Matemàtiques; Enginyeria Mecànica; Enginyeria Química; Arquitectura

Quarta. Degà o degana o director o directora en funcions

Si es creen facultats, escoles, departaments, instituts universitaris de recerca o altres estructures noves, el rector o rectora té la facultat de nomenar-ne el degà o degana o el director o directora en funcions, fins que quedin constituïts d'acord amb el que preveu aquest estatut.

Cinquena. Representació equilibrada o paritària

S'entén per composició equilibrada o paritària la situació que garanteix una presència de dones i homes segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al 40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe.

Sisena. Facultats i escoles

A l'entrada en vigor d'aquest estatut, són facultats i escoles de la Universitat Rovira i Virgili:

 • Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
 • Facultat de Ciències Jurídiques
 • Facultat d'Economia i Empresa
 • Facultat d'Enologia
 • Facultat d'Infermeria
 • Facultat de Lletres
 • Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
 • Facultat de Química
 • Facultat de Turisme i Geografia
 • Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química

Setena. Departaments

A l'entrada en vigor d'aquest estatut, són departaments de la Universitat Rovira i Virgili:

 • Antropologia, Filosofia i Treball Social
 • Bioquímica i Biotecnologia
 • Ciències Mèdiques Bàsiques
 • Dret Privat, Processal i Financer
 • Dret Públic
 • Economia
 • Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
 • Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
 • Enginyeria Mecànica
 • Enginyeria Química
 • Estudis Anglesos i Alemanys
 • Estudis de Comunicació
 • Filologia Catalana
 • Filologies Romàniques
 • Geografia
 • Gestió d'Empreses
 • Història i Història de l'Art
 • Infermeria
 • Medicina i Cirurgia
 • Pedagogia
 • Psicologia
 • Química Analítica i Química Orgànica
 • Química Física i Inorgànica

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Adaptació de la normativa pròpia

1. En el termini màxim de dotze mesos des de l'entrada en vigor d'aquest estatut, els òrgans de govern corresponents han de desenvolupar les normatives previstes en aquest document i hi han d'adaptar els reglaments de funcionament.

2. Mentre no s'aprovi la normativa de desenvolupament d'aquest estatut, segueixen en vigor els articles que no el contradiguin de l'Acord GOV/23/12, de 27 de març, pel qual s'aprova la modificació de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili.

3. En el termini de sis mesos s'ha d'aprovar l'adaptació a l'Estatut de la Universitat de la normativa que regula les comissions estatutàries establertes en aquest text.

Segona. Procediments iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest estatut

Aquest estatut no es pot aplicar als procediments iniciats abans que entri en vigor.

Tercera. Mandat dels òrgans de govern actuals

1. El rector o rectora, que es va elegir d'acord amb l'Estatut de la URV aprovat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març, continua fins que finalitzi el mandat. Transcorregut aquest termini, cal escollir un nou rector o rectora.

2. El Claustre, elegit d'acord amb l'Estatut de la URV aprovat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març, continua amb la composició actual fins que finalitzi el mandat. Transcorregut el termini anterior, cal escollir un nou Claustre.

3. El Consell de Govern continua en l'exercici de les seves funcions fins que es constitueixi un nou Claustre, d'acord amb el paràgraf anterior.

4. Els degans i directors d'escola i els directors de departament continuen exercint els càrrecs pel temps de mandat que els quedi segons la regulació anterior.

5. Les juntes de facultat i escola i els consells de departament mantenen l'actual composició pel temps de mandat que els quedi segons la regulació anterior. El mandat de la propera renovació de la Junta de la Facultat de Turisme i Geografia i del Consell de Departament de Geografia és fins al 25 de febrer de 2025, perquè estiguin alineats amb el mandat de la resta de juntes de facultat i escola i de consells de departament.

Quarta. Mandat de la síndica de greuges

El mandat de l'actual síndica de greuges continua fins que acabi el termini per al qual va ser elegida o cessi per les causes previstes en aquest estatut.

Cinquena. Personal catedràtic d'escola universitària, titular d'escola universitària o col·laborador

A les persones que a l'entrada en vigor de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, estaven nomenades o contractades a la Universitat Rovira i Virgili com a catedràtics d'escola universitària, titulars d'escola universitària o col·laboradors, se'ls aplica el règim transitori que preveu la Llei orgànica 4/2007.

Sisena. Personal docent i investigador

1. Mentre no es reguli per normativa pròpia, continua vigent l'article 160.3 de l'Estatut aprovat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març.

2. Mentre no es reguli per normativa pròpia i hi hagi professorat catedràtic d'escola universitària, titular d'escola universitària i col·laborador, es considera que la categoria de catedràtic d'escola universitària és equivalent a la de titular d'universitat i la categoria de col·laborador és equivalent a la de titular d'escola universitària.

Setena. Publicació dels acords al Full Oficial de la Universitat

Mentre no s'estableixi el nou model de publicitat dels acords en el marc de les lleis de transparència, el Full Oficial de la Universitat segueix vigent per publicar-hi els acords i les resolucions dels òrgans de govern d'àmbit general.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març, pel qual s'aprova la modificació de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, i es disposa que se'n publiqui el nou text íntegre.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest estatut entra en vigor el mateix dia que es publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.