saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reprendre estudis

  • CONCEPTE: procés pel qual els estudiants que han interromput els estudis a la URV durant un curs o més demanen poder continuar-los.

Curs d'aplicació: 2021-22

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

Període: del 2 de maig al 30 de setembre.

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost (vegeu, si s'escau, l'apartat efectes econòmics de la resolució), excepte en els casos en què l'estudiant s'hagi d'adaptar al nou pla. En aquest cas l'estudiant haurà d'abonar l'import de taxa d'adaptació que emetrà la secretaria, d'acord amb l'establert en el decret de preus públics vigents. 

Observacions

  • Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis (si fos el cas, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

  • Si s'ha modificat el pla d'estudis durant el període d'interrupció, l'estudiant s'ha d'adaptar al nou pla si el curs corresponent està extingit.

  • L'estudiant s'ha de matricular dins del termini de matrícula.

  • En tots els casos s'ha de complir la Normativa de Permanència.

  • S'ha de tenir en compte la capacitat autoritzada a l'ensenyament.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El degà o degana o el director o directora del Centre.

Quan

Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

Cal lliurar la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, actualitzar l'expedient de l'estudiant.

Efectes econòmics

L'estudiant ha d'abonar el rebut generat per la formalització de la seva matrícula.

Observacions

A la notificació cal comunicar la data en què s'ha de matricular.