saltar al contingut principal
Cercar
URV

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA, ampliació d'assignatures de màster

***Avís***

La situació d'excepcionalitat causada per l'alerta sanitària per la COVID-19 obliga a prendre mesures que alteren el funcionament normal de la Universitat.

És per això que cal presentar totes les sol·licituds utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà preferiblement per correu electrònic i per telèfon, però si considereu necessari que us atenguem presencialment haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

  • CONCEPTE: modificació parcial que l'estudiant vol fer a la seva matrícula inicial, transcorreguts ja els cinc dies naturals establerts per al seu ajustament. En el procés d'ampliació es poden afegir noves assignatures a les matriculades inicialment.

Curs d'aplicació: 2021-22

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

Quan

  • Període ordinari: transcorreguts cinc dies naturals després d'haver fet la matrícula en els terminis i fins al 30 d’octubre.

  • Període extraordinari: del 5 al 26 de febrer, per assignatures impartides durant el segon quadrimestre. (* observacions)

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

Si es pot autoritzar i formalitzar el tràmit sol·licitat s'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions de matrícula que emet la secretaria del centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

L'estudiant haurà d'estar al corrent de pagament en la data de la sol·licitud.

Observacions

  • Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

  • Si les modificacions es realitzen en aquest període, l'estudiant no pot fer ajustaments de matrícula.

  • Quan la sol·licitud es presenti abans de l'1 d'octubre podrà ser resolta automàticament per la secretaria del centre. Si es presenta l'1 d'octubre i fins al 30 d’octubre, per a poder resoldre-la serà necessari comptar amb la conformitat del coordinador del màster. L'estudiant ha de ser conscient que d'alguna de les assignatures que afegeix se'n pot haver iniciat ja la docència.

  • (*) Durant el període extraordinari només es podrà sol·licitar ampliació d'assignatures impartides durant el segon quadrimestre, llevat del cas de les assignatures de les Pràctiques Externes i de Treball de Fi de Màster i d'aquelles assignatures, d'acord amb les indicacions del centre, que tot i ser de caràcter anual concentrin íntegrament l'activitat en el segon quadrimestre.

  • En el cas que en el període extraordinari de febrer, l'ampliació afecti a les assignatures de Pràctiques Externes i Treball de Fi de Màster, es requerirà l'autorització prèvia del coordinador del màster. Prèviament el centre pot determinar si obre o no aquesta possibilitat, a nivell general, i donar-ne difusió.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El centre on s'ha presentat la sol·licitud.

Quan

Sempre que sigui possible, dins els 5 dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau, i com a màxim fins als 10 dies posteriors a la sol·licitud.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

  • Una vegada valorada la sol·licitud en sentit favorable, la secretaria matricularà les assignatures sol·licitades i generarà el rebut corresponent a l'import de l'ampliació de matrícula.

La constància de l'ampliació a l'expedient acadèmic de l'estudiant substitueix la notificació personal expressa (es pot consultar a Intranet - consulta d'expedient acadèmic).

L'estudiant també pot imprimir el rebut de matrícula a través de la plataforma "Els meus rebuts" on ja hi figurarà l'ampliació.

  • Si es desestima la sol·licitud es notificarà expressament a la persona interessada.

Efectes econòmics

L'estudiant rebrà un correu electrònic on se li comunicarà que ha d’abonar el rebut resultant de la modificació de la matrícula i la taxa corresponent, si s'escau.

Observacions

Els centres poden autoritzar les modificacions de grup o l'ampliació d'assignatures, sempre que hi hagi places vacants i l'estudiant estigui al corrent del pagament.