saltar al contingut principal
Cercar
URV

Accés

Aquí trobaràs la informació que necessites per poder convertir-te per primer cop en alumne de la URV, amb els passos i requisits que has de complir.

Xerrades orientatives sobre l’accés a la universitat
Les PAU  

Estudiants de batxillerat

Tràmits PAU

Estudiants de CFGS

Si ets estudiant de cicle formatiu de grau superior pots accedir a la universitat sense fer cap prova d'accés. La teva nota d'admissió a la universitat serà l'obtinguda al cicle formatiu que has fet, una nota entre 5 i 10 punts.

Si vols pujar la nota fins a arribar als 14 punts t'has de presentar a la fase específica de la prova d'accés a la universitat. És important que t'informis de quines són les matèries que ponderen per als estudis universitaris que vols fer. Es tindran en compte les matèries de les quals t'has examinat, sempre i quan obtinguis una puntuació mínima de 5 punts.

Prova d’aptitud personal (PAP)

Aquests exàmens són:

Competència comunicativa i raonament crític

La comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.

La capacitat d'aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per a interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.

Competència logicomatemàtica 

La capacitat d'usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d'aplicació, i la capacitat d'analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la seva raonabilitat.

Models d’exàmens PAP i criteris de correcció convocatòria 2020, 2021, 2022 i 2023.

Els estudiants de batxillerat i de CFGS de fora de Catalunya o els estudiants de sistemes educatius estrangers per tenir els enunciats en castellà i respondre en castellà, hauran de fer una sol·licitud durant el termini de matrícula de la PAP a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a qualsevol de les seves seus i lliurar la documentació que ho acrediti (Títol de batxillerat, títol de CFGS, certificat del centre de CFGS, etc.).

Els estudiants de sistemes educatius de València o de les Illes Balears poden decidir examinar-se en català o en castellà. En cas de voler fer-ho en castellà, ho han de sol·licitar a l'Oficina d'Accés a la Universitat o a qualsevol de les seves seus, durant el termini de matrícula.

La resta d'estudiants tindran la prova en català i hauran de respondre en català.

 • Superació de la PAP
  • La qualificació final de la PAP és Apte/No apte.
  • La PAP es considera superada (Apte) quan aquesta qualificació final és igual o superior a cinc punts sobre deu.
  • Aquesta qualificació final s'obté de la mitjana d'ambdós exàmens. Per poder fer mitjana cal que cadascun dels exàmens tingui una qualificació igual o superior a quatre punts sobre deu.
  • Un cop superada, la PAP tindrà validesa indefinida.
 • Qui s’ha de presentar a la PAP
  • Estudiants amb el batxillerat finalitzat o que estiguin cursant 2n de batxillerat.
  • Estudiants amb un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) finalitzat o que l’acabin aquest any.
  • Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers.
  • Estudiants que accedeixen a la Universitat per la via de més grans de 25, 40 i de 45 anys.
  • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o a les Proves d'accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l'any 2017, no compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016. 
 • Queden exempts de realitzar la PAP
  • Estudiants que, havent-se presentat a les PAU o a les Proves d'accés per als més grans de 25 i de 45 anys abans de l'any 2017, compleixen les condicions de la PAP definides per a la preinscripció 2014, 2015 i 2016.
  • Estudiants que es van presentar a la PAP des de l’any 2017 i la van superar.
  • Titulats universitaris o equivalents.
 • Llocs d’examen
  • Els estudiants, independentment de la universitat on vulguin realitzar els estudis de Grau, poden triar qualsevol de les seus d'examen per realitzar la PAP quan es matriculin de la prova. Aquesta matrícula es formalitzarà mitjançant el portal d’accés a la universitat.
  • S'estableixen cinc seus universitàries d'examen: Barcelona, Bellaterra, Girona, Lleida i Tarragona.
PREGUNTES FREQÜENTS

Proves d’accés per als més grans de 25 anys

Pots presentar-te a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys si reuneixes els requisits següents:

- Tenir 25 anys en l'any natural en què es realitza la prova.

- No tenir superada la PAU (o equivalent).

- No estar en possessió d'un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, o d'esports (o equivalent).

- No tenir cap titulació universitària.

Aquesta prova és comuna per a totes les universitats de Catalunya.

Tràmits PROVA D’ACCÉS

Accés a la Universitat per als més grans de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional. Convocatòria 2024

Si tens més de 40 anys, pots accedir a la universitat acreditant experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau, sempre que no disposis de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés.

Proves d'accés a la universitat per als més grans de 45 anys

Pots presentar-se a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys si reuneixes els requisits següents:

- Tenir 45 anys en l'any natural en què es realitza la prova.

- No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d'accés que habiliti per accedir a la universitat.

Si superes la prova, hauràs de formalitzar la preinscripció universitària al portal d'accés a la universitat, per sol·licitar el centre d'estudi on vols accedir, durant el termini establert al calendari de preinscripció universitària.

Un cop finalitzat el termini, la universitat es posarà en contacte amb tu per informar-te del dia i l'hora de l'entrevista, per les vies de comunicació que consideri oportunes. Caldrà estar atent al correu electrònic i/o als telèfons de contacte facilitats al perfil d'usuari del portal.

Si el resultat de l'entrevista és APTE/A, hauràs de consultar l'assignació de places al portal d'accés a la universitat segons el calendari establert.

Informació per als estudiants de nou accés

Accés per a titulats universitaris

Accés amb estudis universitaris iniciats