saltar al contingut principal
Cercar
URV

Consideracions generals

Els procediments concrets i els models de sol·licitud que han de seguir els estudiants per a cada tràmit estan penjats al web de la URV http://www.urv.cat - Tràmits administratius.  
En els tràmits administratius que afectin els ensenyaments de grau i de màster interuniversitaris, pel que fa als procediments concrets, s'aplicarà el que s'estableixi en la memòria de verificació o el que les universitats participants acordin.
En el cas dels procediments que afectin els estudiants a qui s'assigni una data de matrícula posterior al termini del període establert a la URV, s'adequaran els períodes de presentació de sol·licituds i, en tot cas, finalitzaran sempre com a màxim a la data màxima d'assignacions de nou accés aprovada pel sistema universitari català.
Fins al 31 d'octubre, les secretaries poden regularitzar els expedients dels estudiants que impliquin emissió d'informes acadèmics com reprendre estudis, trasllat d'expedient, adaptacions, convalidacions, etc.

Els models de sol·licituds estan disponibles a la web. En cada procediment s'expliquen els diferents sistemes de presentació, i en quins casos es requereix que el document estigui registrat.

Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament i es pot fer:

 • En línia, a través de la tramitació telemàtica:
  • Accés a través de tràmits en línia de la URV a la Intranet
  • En cas de no tenir accés als tràmits en línia de la URV pots fer una instància genèrica online mitjançant el registre electrònic URV. Accedeix a l'enllaç del Registre General de la URV, posteriorment entra a "Accés al registre electrònic" i realitza una -Instància genèrica-.

En el cas que la presentació només es pugui fer presencialment, es pot fer bé:

Cal la identificació prèvia de la persona sol·licitant, del representant legal o de la persona autoritzada, amb un dels documents identificatius següents: DNI, passaport, carnet de conduir, carnet universitari.

Altres vies possibles de presentació de documentació a la URV, segons llei i a efectes de termini:

 • Per correu ordinari. En el cas d'enviament per correu certificat, la presentació de la documentació a l'oficina de correus corresponent s'ha de fer d'acord amb el que disposa l'art. 31 del RD 1829/1999, de 3 de desembre, en un sobre obert, per tal que la sol·licitud adreçada a la Universitat sigui datada i segellada abans de ser certificada. Si la sol·licitud no està datada i segellada per l'oficina de correus, s'entendrà com a data vàlida de presentació aquella en què tingui entrada al Registre General de la Universitat.
 • Registre d'una administració pública estatal o de comunitat autònoma. No és vàlid el registre d'una administració pública local.
 • A les representacions diplomàtiques o les oficines consulars de l’Estat espanyol a l’estranger.

Les instàncies s’han de presentar dins dels períodes establerts en el calendari dels tràmits administratius que s’aprova anualment a la normativa de matrícula de grau i màster i se’n fa difusió a través de la web en el procediment corresponent.

La URV ofereix la possibilitat de gestionar telemàticament alguns tràmits administratius.

Cal tenir en compte, però, que per poder utilitzar els tràmits en línia és imprescindible que la URV disposi d'un correu electrònic de l'estudiant.

A tots els estudiants de la URV, durant la seva vida universitària, se'ls assigna una adreça de correu electrònic institucional en format nom.cognom1@estudiants.urv.cat i aquesta adreça és la que s'utilitzarà per a les comunicacions entre l'estudiant i la URV, incloent-hi els tràmits en línia.

Atès que aquesta adreça institucional deixa d'estar operativa 2 anys després de l’últim any acadèmic en què l'estudiant s'ha matriculat, la URV, en el seu defecte, utilitzarà l'adreça personal que figuri a l'expedient de l'estudiant.

En el cas en què un estudiant ja no disposi de l'adreça de correu electrònic institucional i no hagués facilitat en el seu moment, cap adreça electrònica personal, si vol utilitzar els tràmits en línia, haurà d'adreçar-se a la secretaria del seu centre per tal de demanar la incorporació a les seves dades personals d'un nou correu electrònic, a través del qual es puguin realitzar les gestions.

Llevat que específicament s’indiqui el contrari, quan els terminis s’assenyalin per dies s’entén que són naturals.

Si el darrer dia del termini coincideix en dissabte o diumenge, el termini es traslladarà al dilluns següent.

Excepte els terminis establerts expressament per llei, per al còmput dels terminis establerts el mes d'agost es considera inhàbil.

La resolució a la petició, segons estableix el procediment, es notifica:

 • Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud o, com a màxim, al cap de cinc dies d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.
 • Com a màxim, en el termini que preveu la llei: 3 mesos.
   

Les resolucions es notificaran/comunicaran mitjançant la notificació electrònica.

Alternativament es poden notificar/comunicar:

 • Lliurant-la a l'estudiant a l'adreça que consta a la instància, per correu certificat amb justificant de recepció.
 • Informant directament l’estudiant que la pot recollir personalment i signar el justificant de recepció corresponent.
 • Servei de missatgeria contractat, gestionat i a càrrec de la persona interessada, i amb la presentació de la corresponent autorització de l’estudiant.

Les comunicacions per correu electrònic que es facin entre l'administració de la URV i els estudiants utilitzen l'adreça de correu electrònic institucional que l'estudiant tingui assignada.

Quan l’estudiant s’hagi titulat, les comunicacions es podran fer a l’adreça de correu electrònic personal quan l’estudiant ho hagi consentit prèviament.

En el cas que es denegui una sol·licitud o no s’estigui d’acord amb el contingut d’una resolució, la persona interessada pot presentar recurs.

Un recurs administratiu és l'acte mitjançant el qual l’estudiant sol·licita a la URV que anul·li o reformi un acte administratiu dictat per ella mateixa, i està regulat per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La possibilitat i el tipus de recurs, així com el termini en què es poden presentar, han de constar explícitament en el peu de la notificació de la resolució.

L’emissió de certificats oficials referits a dades de l’expedient acadèmic i econòmic o als estudis que cursa o ha cursat un estudiant/titulat comporten el pagament d’una taxa d’acord amb el que estableix el decret de preus, llevat el certificat supletori del títol, que no té cost. En el moment de presentar la sol·licitud, es genera el rebut corresponent que la persona haurà de pagar amb targeta o fer efectiu en una de les entitats bancàries col·laboradores.

L’emissió d’un document acreditatiu de la matrícula o de l’expedient acadèmic, quan està destinat a uns supòsits determinats (trasllat d’expedient, beques de col·laboració...), no té cap cost.

Tots aquells documents acreditatius amb Codi de Verificació Segura (CVS) o aquells que estiguin signats digitalment s'enviaran per correu electrònic a la persona interessada.

Els documents que no portin el CVS o signatura digital hauran de ser recollits per:

 • la persona interessada
 • un representant legal de la persona interessada
 • la persona degudament autoritzada
 • servei de missatgeria contractat, gestionat i a càrrec de la persona interessada que ha de presentar la corresponent autorització de l’estudiant.

En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.