saltar al contingut principal
Cercar
URV

Anul·lació de matrícula per malaltia greu

***Avís***

La situació d'excepcionalitat causada per l'alerta sanitària per la COVID-19 obliga a prendre mesures que alteren el funcionament normal de la Universitat.

És per això que cal presentar les sol·licituds utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà preferiblement per correu electrònic i per telèfon, però si considereu necessari que us atenguem presencialment haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

 • CONCEPTE: cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula prèviament formalitzada amb la consegüent pèrdua dels drets d'examen i de la condició d'estudiant i dels beneficis que aquest estatus comporta.

 Curs d'aplicació: 2021-22

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

Quan

 • Des del dia que s'hagi formalitzat la matrícula fins al 13 de desembre (per primer quadrimestre)
 • Fins el dia 23 de maig (per segon quadrimestre)

Com

Presentant la documentació següent:

Observacions

Els estudiants que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

En el cas que la causa que motiva l’anul·lació de matrícula, total o parcial, tingui previst alguna indemnització a la pòlissa obligatòria addicional subscrita pels estudiants de la URV, l’estudiant haurà de sol·licitar obligatòriament la prestació que li correspongui. De la devolució dels imports que pogués autoritzar la Universitat es minorarien els imports rebuts per la mateixa causa per part de l’asseguradora. 

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria. (*)

(*) Si l’anul·lació tingués efectes en el compliment dels requisits de permanència la resolució serà emesa pel vicerectorat competent en matèria d’estudiants. 

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim cinc dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau. En el compliment d'aquest termini, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil. 

Com

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant.

 • Es regularitzarà informàticament l'anul·lació de la matrícula.

Efectes econòmics

 • Acceptar l'anul·lació de la matrícula comporta la devolució de l'import dels crèdits matriculats. En el cas dels estudiants de màster, la devolució generada pot incloure la part corresponent de l'import abonat en concepte de reserva de plaça.

 • Per poder fer efectiva l'anul·lació sol·licitada caldrà estar al corrent de pagament de la regularització que correspongui.
 • Si no s'abonen els rebuts que corresponguin en els terminis establerts, aquests rebuts seran reclamats en fase d'impagament i no es farà efectiva l'anul·lació sol·licitada. Els estudiants que es troben en aquesta situació seran considerats suspesos temporalment. Durant el període en què estiguin en situació de suspensió temporal no se'ls podrà expedir certificats, expedients acadèmics ni el títol. No podran tampoc reprendre els seus estudis a la universitat en cursos posteriors sense abonar prèviament els imports pendents. El decret de preus públics ho estableix per a la mateixa universitat o per a una altra universitat catalana.

Observacions

 • L'anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça i el cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula efectuada.

  • Als estudiants de nou accés se'ls retornaran els documents lliurats en el moment de la matrícula. Per iniciar qualsevol estudi universitari, caldrà que novament facin la preinscripció oficial.

  • La resta d'estudiants, per continuar els mateixos estudis, hauran de sol·licitar poder reprendre estudis.

 • En les anul·lacions de matrícula no es retornaran les quantitats abonades per l'estudiant en concepte de taxa d'estudi de convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de crèdits de pla d'estudis. Es retornaran però els imports abonats en concepte de crèdits reconeguts/convalidats.

 • No es poden fer anul·lacions parcials de matrícula. Malgrat això, la universitat podrà flexibilitzar aquesta limitació per atendre els casos d'estudiants que es trobin en una situació excepcional degudament justificada (problemes de salut i altres circumstàncies especials), per tal d'assegurar un bon desenvolupament de la seva activitat formativa. 

 • Si l'estudiant ha sol·licitat beca, també quedarà anul·lada. Si ja ha percebut els ajuts vinculats a la beca, caldrà que els retorni. 

 • Si l'estudiant s'ha matriculat amb la condicionalitat de sol·licitant de beca, es regularitzarà la matrícula eliminant aquesta condicionalitat.