saltar al contingut principal
Cercar
URV

Canvi de les dades identificatives i personals de l'expedient

 • CONCEPTE: procés de substitució de les dades identificatives i personals de l'expedient de l'estudiant per les noves dades presentades.
 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

També es pot presentar la sol·licitud a través dels tràmits en línia de la URV o el registre electrònic de la URV.

Quan

 • En el moment en què l'estudiant detecti que hi ha un error en les dades identificatives i/o personals del seu expedient.

 • Si per alguna raó justificada, li cal que consti les dades d'un altre document diferent.

 • Si es vol fer constar un canvi de les dades de contacte de l’expedient (adreça postal, correu electrònic...).

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

 • Pel que fa a les dades identificatives, el document que ha de constar a l'expedient de l'estudiant és:

  • DNI: estudiants espanyols

  • Passaport o NIE: estudiants estrangers

 • En el cas d'estudiants estrangers, si han d'efectuar transaccions econòmiques, caldrà que consti el NIE.

                                         

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria

Quan

En el moment de la presentació de la sol·licitud o com a màxim als 5 dies hàbils següents.

Com

 • Una vegada valorada la sol·licitud, s'introduiran al sistema informàtic les noves dades, substituint les anteriors.

 • La constància dels canvis a l’expedient substitueix la notificació expressa (es pot consultar a la Intranet – Consulta dades personals).

 • Si els canvis no es poden fer efectius es notificarà expressament a la persona interessada.

 • En el cas de sol·licitud d'esmena d'errades ortogràfiques en el nom i/o cognoms, es faran constar les que figurin en el document acreditatiu de la identitat de l'estudiant.

 • Es lliurarà a l'estudiant un full on se li informarà de les incidències que provoquen els canvis d'identificador, i les accions que ha de portar a terme a continuació per restaurar les diferents funcionalitats.

 • Si el canvi autoritzat afecta a l'identificador de l'estudiant (DNI, NIE...), a partir d'aquell moment per accedir als serveis digitals de la URV haurà d'utilitzar la nova credencial.

Efectes econòmics

No n'hi ha.

Observacions

 • Si s'observa alguna diferència entre les dades personals introduïdes a l'expedient en processos automàtics i les que figuren en el document oficial, la secretaria les rectificarà d'ofici i tot seguit ho comunicarà a l'interessat.

 • Si s'ha fet constar que l'estudiant té expedient obert a més d'un centre, les secretaries es comunicaran internament els canvis realitzats.

 En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.