saltar al contingut principal
Cercar
URV

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA, canvi de grup

  • CONCEPTE: modificacions parcials que l'estudiant vol fer a la seva matrícula inicial, transcorreguts ja els cinc dies naturals establerts per al seu ajustament. En aquest procés l'estudiant podrà sol·licitar el canvi d'un grup a un altre de la mateixa assignatura ja matriculada.

Curs d'aplicació: 2024-25

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

També es pot presentar la sol·licitud a través dels tràmits en línia de la URV o el registre electrònic de la URV.

Quan

  • Període ordinari: transcorreguts cinc dies naturals després d'haver fet la matrícula en els terminis ordinaris i fins al 30 d’octubre.

  • Període extraordinari: durant el mes de febrer (pendent de concretar el calendari), per assignatures impartides durant el segon quadrimestre. (*observacions)

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

  • Si es pot autoritzar i formalitzar el tràmit sol·licitat s'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions de matrícula que emet la secretaria, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.
  • L'estudiant haurà d'estar al corrent de pagament en la data de la sol·licitud.

Observacions

  • Si les modificacions es realitzen en aquest període, l'estudiant no pot fer ajustaments de matrícula.

  • * Durant el període extraordinari de febrer només es podrà sol·licitar el canvi de grup d'assignatures de segon quadrimestre i d'aquelles assignatures anuals que d'acord amb les indicacions del centre, concentrin íntegrament l'activitat en el segon quadrimestre.

                                       

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El centre on s'ha presentat la sol·licitud.

Quan

Sempre que sigui possible, dins els 5 dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si escau, i com a màxim fins als 10 dies posteriors a la sol·licitud.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

  • Una vegada valorada la sol·licitud en sentit favorable, la secretaria formalitzarà el canvi de grup i generarà el rebut corresponent a la taxa de modificació de matrícula.

La constància del canvi en el resguard de matrícula substitueix la notificació personal expressa. L'estudiant el pot consultar i imprimir a través de la plataforma "Els meus rebuts" on es pot comprovar que la columna "Gr" de l'assignatura afectada ha canviat la seva codificació inicial.

  • Si es desestima la sol·licitud es notificarà expressament a la persona interessada.

Efectes econòmics

El canvi de grup no té efectes econòmics en la matrícula, però comporta el pagament de la taxa de modificació de matrícula.

L'estudiant rebrà un correu electrònic on se li comunicarà que ha d'abonar el rebut de la taxa de modificació de matrícula, si s'escau.

Observacions

Els centres poden autoritzar les modificacions de grup o l'ampliació d'assignatures, sempre que hi hagi places vacants i l'estudiant estigui al corrent del pagament.

 En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.