saltar al contingut principal
Cercar
URV

Certificat Acadèmic Personal de Pràctiques Curriculars

 • CONCEPTE: El Certificat Acadèmic Personal de Pràctiques Curriculars és un document a través del qual s'acrediten les dades específiques corresponents a les pràctiques curriculars realitzades per l'estudiant en el seu pla d'estudis, d'acord amb les dades que figuren als arxius de la URV.
 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

En el moment que ho requereixi.

Com

Presentant la documentació següent:

Contingut del certificat

 • Dades personals

 • Dades de la titulació.

 • Denominació de l'assignatura amb la seva tipologia i nombre de crèdits.

 • Centre/Institució on es van realitzar les pràctiques, curs acadèmic i període.

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa corresponent establerta al Decret de preus vigent, que emetrà la secretaria.

Observacions

 • És convenient que l'estudiant, abans de demanar el certificat, comprovi si les dades que requereix figuren en el conveni específic de pràctiques que es va signar en el seu moment.

  Si l'estudiant no disposa d'una còpia del conveni, la secretaria ho traslladarà a l'Oficina de Suport al Deganat que comprovarà si el conveni inclou les dades sol·licitades; en cas afirmatiu es facilitarà una còpia del conveni a l'estudiant. En cas contrari s'iniciaran les gestions per a l'elaboració del certificat.

 • El certificat es pot demanar en llengua catalana i castellana 

 • En el cas en què des de la Facultat/Escola corresponent no es disposi de tota la informació necessària, es podrà requerir al propi estudiant un document del centre on es van realitzar les pràctiques on consti la seva estada.

 • Els estudiants que hagin traslladat el seu expedient a una altra universitat/ensenyament no se'ls podrà fer la certificació acadèmica personal en el centre on van cursar els estudis i s'hauran d'adreçar al lloc on van traslladar el seu expedient.

                                         

 

Resolució

Qui

L'Oficina de Suport al Deganat/Direcció del centre emet el certificat, i el/la Secretari/ària del centre el signa.

                                                                                                                                                 

Tràmits per a recollir-ho

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on l'ha sol·licitat.

Quan

A partir de 15 dies hàbils, aproximadament, des que se sol·licita i consta el pagament de la taxa.

Observacions

A petició de la persona interessada el document es pot lliurar a través d'una empresa de missatgeria. El cost i la gestió anirà a càrrec de la persona interessada.

 En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.