saltar al contingut principal
Cercar
URV

Avís legal


El tractament i la publicació de dades personals d'aquesta web són realitzats conforme a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals. Podeu consultar la Política de privacitat de la URV i el Registre d'Activitats de Tractament de la URV on s'identifiquen tots els tractaments de dades personals realitzats per la URV, la seva finalitat i altres característiques. Addicionalment, pot adreçar als nostres delegats de protecció de dades qualsevol consulta sobre protecció de dades personals a l'adreça de correu electrònic del dpd(ELIMINAR)@urv.cat.

Els drets d’autors, els textos, les imatges, els sons, les animacions, el programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb adreça DNS www.urv.cat, amb seu i domicili social a:

  • Carrer de l’Escorxador, s/n
    43003 Tarragona
    Q-9350003-A

Per tant, la URV està degudament autoritzada per utilitzar el material publicat.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de la URV.

Respecte als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.urv.cat són de titularitat exclusiva de la Universitat Rovira i Virgili i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Hi són igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

Aquest web conté informació elaborada a partir de normes. Les normes aplicables prevaldran en cas de divergència.