saltar al contingut principal
Cercar
URV

Endarreriment al juny/setembre de la segona convocatòria/convocatòria única de l'assignatura de Pràctiques Externes (grau i màster)

  • CONCEPTE: procés a través del qual l’estudiant sol·licita endarrerir al juny/setembre la segona convocatòria o la convocatòria única d’avaluació de l’assignatura de Pràctiques Externes.

Curs d'aplicació: 2023-24

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

  • Per assignatures de 1rQ: des del dia de la matrícula fins al 13 de desembre. 
  • Per assignatures de 2nQ i anuals: des del dia de la matrícula fins al 20 de maig. 

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

                                  

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies hàbils després d’haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s’escau. 

Com

  • Una vegada valorada la sol·licitud en sentit favorable s'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant amb el canvi de convocatòria a l'acta.
    La constància del canvi a l'expedient substitueix la notificació personal expressa (es pot consultar a Intranet - consulta d'expedient acadèmic).

  • Si es desestima la sol·licitud es notificarà expressament a la persona interessada.

Efectes econòmics

No té efectes econòmics. 

Observacions

  • En la resolució es tindrà en compte l'informe favorable del coordinador o coordinadora del grau o del màster en què s'ha matriculat l'estudiant. 
  • Si l’estudiant no supera l’assignatura en aquesta convocatòria (juny/setembre), s’hi ha de tornar a matricular el curs següent amb les implicacions econòmiques que aquest fet suposi.