saltar al contingut principal
Cercar
URV

Endarreriment al juny/setembre de la segona convocatòria/convocatòria única de l'assignatura de Pràctiques Externes (grau i màster)

***Avís***

La situació d'excepcionalitat causada per l'alerta sanitària per la COVID-19 obliga a prendre mesures que alteren el funcionament normal de la Universitat.

És per això que cal presentar les sol·licituds utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà preferiblement per correu electrònic i per telèfon, però si considereu necessari que us atenguem presencialment haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

  • CONCEPTE: procés a través del qual l’estudiant sol·licita endarrerir al juny/setembre la segona convocatòria o la convocatòria única d’avaluació de l’assignatura de Pràctiques Externes.

Curs d'aplicació: 2021-22

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

  • Per assignatures de 1rQ: des del dia de la matrícula fins al 13 de desembre. 
  • Per assignatures de 2nQ i anuals: des del dia de la matrícula fins al 20 de maig. 

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis (si s’escau, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies hàbils després d’haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s’escau. 

Com

  • Una vegada valorada la sol·licitud en sentit favorable s'actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant amb el canvi de convocatòria a l'acta.
    La constància del canvi a l'expedient substitueix la notificació personal expressa (es pot consultar a Intranet - consulta d'expedient acadèmic).

  • Si es desestima la sol·licitud es notificarà expressament a la persona interessada.

Efectes econòmics

No té efectes econòmics. 

Observacions

  • En la resolució es tindrà en compte l'informe favorable del/la responsable del l'ensenyament/coordinació del màster en què s'ha matriculat l'estudiant. 
  • Si l’estudiant no supera l’assignatura en aquesta convocatòria (juny/setembre), s’hi ha de tornar a matricular el curs següent amb les implicacions econòmiques que aquest fet suposi.