saltar al contingut principal
Cercar
URV

Model docent

El model docent de la URV està orientat a un sistema d'aprenentatge en què l'estudiant és el centre de l'acció d'un projecte col·lectiu en el qual el professorat és el motor de la innovació i la docència de qualitat.

La formació dels titulats de la URV va més enllà dels continguts i facilita als estudiants l'adquisició d'un perfil de formació on estan perfectament integrades les competències específiques (pròpies de la disciplina) i les transversals (necessàries per qualsevol feina).

L'aprenentatge dels estudiants no s'ha de considerar un producte sinó un procés. Ensenyar ha de significar, sobretot, que algú aprengui. Per això l'objectiu fonamental és que l'alumnat aprengui més i que el que aprengui sigui cada vegada més significatiu en termes d'aplicabilitat i de projecció en la seva vida personal i professional.

Considerant que aprendre és un procés actiu serà necessari establir uns processos de planificació, seguiment i avaluació que facilitin a l'alumnat progressar en l'assoliment de competències; al professorat, revisar i millorar el procés d'ensenyament, i a la institució, avaluar el grau d'èxit aconseguit.

Cal destacar que la coordinació entre responsable d'ensenyament, departaments, facultats i escoles és clau per desplegar el model docent.

D'altra banda, la Universitat Rovira i Virgili vetlla per l'impuls i la definició de noves estratègies que ajudin a millorar la formació dels seus estudiants. En aquests sentit, ha realitzat un estudi de prospectiva per conèixer els reptes que caracteritzaran el futur del mercat de treball a la demarcació de Tarragona, i identificar quines actuacions o projectes pot impulsar per tal d'afrontar-los.

Competències d’Acció Professional

Entenem per competència d'acció professional el conjunt de coneixements, habilitats, actituds i capacitats que una persona posseeix i que són necessàries per a donar resposta, de manera crítica i creativa, als reptes que van sorgint en un entorn professional.

La URV ha definit el seu model de competències. Aquest es concreta a través de competències específiques i transversals.

 • Les competències específiques són pròpies de la disciplina i de la titulació en concret.
 • Les competències transversals són necessàries per a tots tipus de feina, no es troben lligades a cap ocupació en particular. Per aquest motiu estan presents a totes les titulacions de la URV.

Les competències transversals les va aprovar el Consell de Govern el 16 de juliol de 2015 en sessió ordinària i les va modificar la Comissió de Política Acadèmica el 18 d'octubre de 2016. Aquestes competències són:

Grau

CT1. Utilitzar informació en llengua estrangera d'una manera eficaç.

CT2. Gestionar la informació i el coneixement mitjançant l'ús eficient de les TIC.

CT3. Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en el seu àmbit d'estudi.

CT4. Treballar de forma autònoma i en equip amb responsabilitat i iniciativa.

CT5. Comunicar informació de manera clara i precisa a audiències diverses.

CT6. Identificar el procés d'aprenentatge i l'orientació acadèmica i professional.

CT7. Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professionals.

Màster

CT1. Desenvolupar l'autonomia suficient per a treballar en projectes d'investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic.

CT2. Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.

CT3. Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.

CT4. Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.

CT5. Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d'audiències.

CT6. Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera professional.

CT7. Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà o ciutadana i com a professional.

Planificació

La planificació de les titulacions de la URV està orientada a l'assoliment de competències.

En base al perfil competencial definit per la titulació, anualment, el professorat confecciona i publica les guies docents de cada assignatura, amb l'objectiu de:

 • Establir un compromís formatiu amb l'estudiant.
 • Garantir la transparència de la informació per tal que l'estudiant tingui clar quins seran els aprenentatges competencials que assolirà, què haurà de realitzar per assolir-los i com ho haurà de demostrar per a ser avaluat.
 • Assegurar la coordinació docent en el disseny dels processos formatius.

Metodologies actives i activitats formatives

La formació en competències d'acció professional passa per l'acció i la reflexió. Per aquest motiu un dels pilars del model docent de la URV són les metodologies actives. Aquestes metodologies es concreten en activitats formatives entre les quals podem destacar:

- Aprenentatge servei

- Simulacions presencials i virtuals

- Assajos

- Pràctiques clíniques

- Estudis de casos

- Treball per projectes

- Aprenentatge basat en problemes

- Seminaris

- Tallers

Tecnologies per a l'Aprenentatge i la Comunicació. Docència presencial i virtual

La URV promou la integració de les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en l'activitat docent, i s'ofereixen respostes integrals per a millorar el procés d'ensenyament i aprenentatge i fer-lo més eficient i eficaç mitjançant a la docència presencial i la docència virtual.

Pel que fa a la docència virtual la URV disposa d'un model de virtualització de la docència l'objectiu de garantir la qualitat de les titulacions que s'ofereixen en modalitat semi presencial o virtual.

D'acord amb els principis del model docent de la URV i fent ús de les possibilitats que ofereixen les tecnologies de l'Aprenentatge i la Comunicació, la URV posa el focus en la virtualització d'aprenentatges i no merament de continguts, flexibilitzant el rol de l'estudiant i permetent-li portar la direcció del seu aprenentatge amb el suport i seguiment continu del professorat.

Seguiment i acompanyament de l'estudiant

El model docent de la URV es caracteritza per facilitar un acompanyament personalitzat de l'estudiant. Aquest acompanyament s'articula a través  del Pla d’acció tutorial i persegueix:

 • Facilitar l'adaptació de l'estudiant a la universitat.
 • Realitzar un seguiment dels aprenentatges competencials.
 • Aportar un valor formatiu, tot contribuint en el desenvolupament de la competència transversal CT6. Identificar el provés d'aprenentatge i l'orientació acadèmica i professional.
 • Orientar en aquells aspectes que es requereixin durant la vida acadèmica de l'estudiant.

El centres docents de la URV han dissenyat i aprovat el seu Pla d'acció tutorial (PAT), que defineix les accions que es duran a terme per tal de facilitar als estudiants l'ajut i les orientacions necessàries per millorar la seva integració a la Universitat i el seu desenvolupament acadèmic. El PAT de cada centre es pot consultar a l'apartat de "Qualitat" de la seva web.

Avaluació

L'avaluació de l'estudiant és un element clau en el model docent de la URV. Aquesta s'entén com un procés sistemàtic de recollida i interpretació d'informació per a la presa de decisions pel que fa a l'assoliment d'aprenentatges per part de l'estudiant i la millora del procés d'ensenyament i aprenentatge per part del docent.

La URV ha concretat una sèrie de rúbriques per avaluar les competències transversals i unes guies amb recursos per facilitar la seva aplicació.

S'utilitzen diferents metodologies d'avaluació segons els agents implicats:

 • Hetereoavaluació. Avaluació que fa una persona sobre una altra respecte al seu treball, actuació, rendiment, etc. Habitualment la du a terme el professor envers els estudiants.
 • Coavaluació. Avaluació amb responsabilitat compartida entre els docents i els estudiants. És la retroacció contínua que qualsevol procés d'ensenyament i aprenentatge ha de tenir.
 • Autoavaluació. Avaluació d'un mateix sobre els coneixements de què hom disposa, sobre aspectes ètics i socials, etc.
 • Avaluació entre iguals. Avaluació que es du a terme entre estudiants.