saltar al contingut principal
Cercar
URV

Model docent

El model docent de la URV està orientat a un sistema d'aprenentatge en què l'estudiant és el centre de l'acció d'un projecte col·lectiu en el qual el professorat és el motor de la innovació i la docència de qualitat.

La formació dels estudiants de la URV va més enllà dels continguts perquè adquireixen una formació en què estan perfectament integrats tant els coneixements, les habilitats i les competències pròpies de la disciplina com les habilitats i competències transversals, necessàries per a qualsevol feina, que estan presents en totes les titulacions de la URV.

L'aprenentatge dels estudiants s'ha de considerar com un procés. Ensenyar ha de significar, sobretot, que algú aprengui. Per això l'objectiu fonamental és que l'alumnat aprengui més i que el que aprengui sigui cada vegada més significatiu en termes d'aplicabilitat i de projecció en la seva vida personal i professional.

Considerant que aprendre és un procés actiu serà necessari establir uns processos de planificació, seguiment i avaluació que facilitin a l'alumnat progressar en l'assoliment dels resultats d'aprenentatge esperats (coneixements, habilitats i competències); al professorat, revisar i millorar el procés d'ensenyament, i a la institució, avaluar el grau d'èxit aconseguit.

En aquest sentit, el RD 822/2021, pel qual es regulen els ensenyaments universitaris, posa en relleu la planificació, el desenvolupament i l'avaluació dels resultats d'aprenentatge de les titulacions.

Cal destacar que la coordinació entre coordinadors de titulació, departaments, facultats i escoles és clau per desplegar el model docent.

D'altra banda, la Universitat Rovira i Virgili vetlla per l'impuls i la definició de noves estratègies que ajudin a millorar la formació dels seus estudiants. En aquests sentit, ha realitzat un estudi de prospectiva per conèixer els reptes que caracteritzaran el futur del mercat de treball a la demarcació de Tarragona, i identificar quines actuacions o projectes pot impulsar per tal d'afrontar-los.

Competències d’acció professional i perfil transversal de l'estudiant

Entenem per competència d'acció professional el conjunt de coneixements, habilitats, actituds i capacitats que una persona posseeix i que són necessàries per a donar resposta, de manera crítica i creativa, als reptes que van sorgint en un entorn professional.

La URV ha definit els perfils de titulació en dos blocs: un primer d'específic i propi de la titulació o disciplina i un segon més transversal a totes les titulacions. Amb aquests dos blocs vol assolir diverses competències d'acció professional.

 • Específic: el formen els coneixements, les habilitats i les competències específiques que són propis de la disciplina i de la titulació en concret.
 • Transversal: el formen les habilitats i les competències transversals que són necessàries per a qualsevol feina, que no es troben lligades a cap ocupació en particular. Per aquest motiu estan presents en totes les titulacions de la URV.

Les habilitats i les competències transversals que configuren el perfil transversal de l'estudiant de la URV les va aprovar la Comissió de Política Acadèmica el 12 de desembre de 2022 i es van presentar al Consell de Govern el 20 de desembre de 2022. Són les següents:

Grau

Habilitats transversals

ST1. Gestionar la informació i el coneixement amb l'ús eficient de les TIC.

ST2. Resoldre problemes de manera crítica, creativa i innovadora en l'àmbit d'estudi corresponent.

ST3. Explicar informació de manera clara i precisa, oralment i per escrit, a audiències diverses.

ST4. Utilitzar informació pròpia de l'àmbit d'estudi en llengua estrangera.

Competències transversals

COT1. Treballar en equip amb responsabilitat i iniciativa dins del seu àmbit d'estudi.

COT2. Avaluar el procés d'aprenentatge propi per millorar acadèmicament i professionalment.

  COT3. Aplicar els principis i els valors democràtics incloent-hi la perspectiva de gènere.

Màster

Habilitats transversals

ST1. Formular valoracions amb la gestió eficient de les TIC.

ST2. Resoldre problemes complexos de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinaris.

ST3. Explicar informació de manera clara i precisa, oralment i per escrit, a tota mena d'audiències.

Competències transversals

COT1. Treballar en equips i en contextos complexos.

COT2. Avaluar el procés d'aprenentatge propi per millorar acadèmicament i professionalment.

COT3. Aplicar els principis i els valors democràtics incloent-hi la perspectiva de gènere.

Planificació

La planificació de les titulacions de la URV està orientada a l'assoliment dels resultats d’aprenentatge (coneixements, habilitats i competències).

En base al perfil definit per la titulació, anualment, el professorat confecciona i publica les guies docents de cada assignatura, amb l'objectiu de:

 • Establir un compromís formatiu amb l'estudiant.
 • Garantir la transparència de la informació per tal que l'estudiant tingui clar quins seran els aprenentatges competencials que assolirà, què haurà de realitzar per assolir-los i com ho haurà de demostrar per a ser avaluat.
 • Assegurar la coordinació docent en el disseny dels processos formatius.

Metodologies actives i activitats formatives

La formació en habilitats i competències passa per l'acció i la reflexió. Per aquest motiu un dels pilars del model docent de la URV són les metodologies actives. Aquestes metodologies es concreten en activitats formatives entre les quals podem destacar:

- Aprenentatge servei

- Simulacions presencials i virtuals

- Assajos

- Pràctiques clíniques

- Estudis de casos

- Treball per projectes

- Aprenentatge basat en problemes

- Seminaris

- Tallers

Tecnologies per a l'Aprenentatge i la Comunicació. Docència presencial i virtual

La URV promou la integració de les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement (TAC) en l'activitat docent, i s'ofereixen respostes integrals per a millorar el procés d'ensenyament i aprenentatge i fer-lo més eficient i eficaç mitjançant a la docència presencial i la docència virtual.

Pel que fa a la docència virtual la URV disposa d'un model de virtualització de la docència l'objectiu de garantir la qualitat de les titulacions que s'ofereixen en modalitat semi presencial o virtual.

D'acord amb els principis del model docent de la URV i fent ús de les possibilitats que ofereixen les tecnologies de l'Aprenentatge i la Comunicació, la URV posa el focus en la virtualització d'aprenentatges i no merament de continguts, flexibilitzant el rol de l'estudiant i permetent-li portar la direcció del seu aprenentatge amb el suport i seguiment continu del professorat.

Pla d'acció tutorial. Seguiment i acompanyament de l'estudiant

El model docent de la URV es caracteritza per facilitar un acompanyament personalitzat de l'estudiant. Aquest acompanyament s'articula a través del Pla d’acció tutorial i persegueix:

 • Facilitar l'adaptació de l'estudiant a la universitat.
 • Realitzar un seguiment dels aprenentatges competencials.
 • Aportar un valor formatiu, tot contribuint en el desenvolupament de la competència transversal COT2. Avaluar el procés d'aprenentatge propi per millorar acadèmicament i professionalment.
 • Orientar en aquells aspectes que es requereixin durant la vida acadèmica de l'estudiant.

El centres docents de la URV han dissenyat i aprovat el seu Pla d'acció tutorial (PAT), que defineix les accions que es duran a terme per tal de facilitar als estudiants l'ajut i les orientacions necessàries per millorar la seva integració a la Universitat i el seu desenvolupament acadèmic. El PAT de cada centre es pot consultar a l'apartat de "Qualitat" de la seva web.

Avaluació

L'avaluació de l'estudiant és un element clau en el model docent de la URV. Aquesta s'entén com un procés sistemàtic de recollida i interpretació d'informació per a la presa de decisions pel que fa a l'assoliment d'aprenentatges per part de l'estudiant i la millora del procés d'ensenyament i aprenentatge per part del docent.

La URV ha concretat una sèrie de rúbriques per avaluar el perfil transversal per facilitar la seva aplicació.

S'utilitzen diferents metodologies d'avaluació segons els agents implicats:

 • Hetereoavaluació. Avaluació que fa una persona sobre una altra respecte al seu treball, actuació, rendiment, etc. Habitualment la du a terme el professor envers els estudiants.
 • Coavaluació. Avaluació amb responsabilitat compartida entre els docents i els estudiants. És la retroacció contínua que qualsevol procés d'ensenyament i aprenentatge ha de tenir.
 • Autoavaluació. Avaluació d'un mateix sobre els coneixements de què hom disposa, sobre aspectes ètics i socials, etc.
 • Avaluació entre iguals. Avaluació que es du a terme entre estudiants.