saltar al contingut principal
Cercar
URV

Sol·licitud genèrica

  • CONCEPTE: model d'instància que l'estudiant pot utilitzar per a la presentació d'una petició o sol·licitud no preestablerta.

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui:

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On:

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan:

En el moment que pertoqui a criteri de la persona interessada, sempre que en la normativa corresponent no hi hagi fixat un termini concret.

Com:

Presentant la documentació següent:

                                                 

 

Resolució de la sol·licitud

Qui:

L'òrgan competent.

Quan:

El més aviat que sigui possible. El termini màxim en què es notificarà la resolució expressa serà de tres mesos a comptar des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre oficial de la URV (LLei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques). 

Com:

Les resolucions es comuniquen preferentment mitjançant la notificació electrònica per a procediments determinats.

Alternativament es poden comunicar:

  • Lliurant-la a la persona interessada a l'adreça que consta a la instància, per correu certificat amb justificant de recepció.
  • La persona interessada la pot recollir personalment i signar el justificant de recepció corresponent.

En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.