saltar al contingut principal
Cercar
URV

MODIFICACIONS DE MATRÍCULA, substitució entre assignatures (Màster)

 • CONCEPTE: és el procés pel qual l'estudiant pot canviar assignatures matriculades per d'altres i implica la modificació parcial de la matrícula una vegada transcorreguts els 5 dies naturals establerts per al seu ajustament.

Curs d'aplicació: 2024-25

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

També es pot presentar la sol·licitud a través dels tràmits en línia de la URV o el registre electrònic de la URV.

Quan

 • Període ordinari: transcorreguts cinc dies naturals després d’haver fet la matrícula en els terminis i fins al dia 30 d’octubre.

 • Període extraordinari: durant el mes de febrer (pendent de concretar el calendari), per assignatures impartides durant el segon quadrimestre. (*observacions)

Com

Presentant la documentació següent:

Cost

Si es pot autoritzar i formalitzar el tràmit sol·licitat s'ha d'abonar l'import de la taxa de modificacions de matrícula, que emet la secretaria del centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

L'estudiant haurà d'estar al corrent de pagament en la data de la sol·licitud.

Observacions

 • Només es podrà acceptar la substitució quan no impliqui una disminució en el nombre de crèdits matriculats. En el cas en què aquest criteri no es compleixi, la sol·licitud s'haurà de resoldre com una renúncia i/o ampliació d'assignatures.

 • Quan la sol·licitud es presenti abans de l'1 d'octubre podrà ser resolta automàticament per la secretaria de centre.

 • Si es presenta a partir de l'1 d'octubre i fins al 30 d’octubre, per a poder resoldre serà necessari comptar amb la conformitat del coordinador del màster.

 • * Durant el període extraordinari de febrer només es pot sol·licitar la substitució entre assignatures de segon quadrimestre, llevat del cas de les assignatures Pràctiques Acadèmiques Externes i Treball de Fi de Màster i d'aquelles assignatures, d'acord amb les indicacions del centre, que, tot i ser de caràcter anual, concentrin íntegrament l'activitat en el segon quadrimestre.

 • En el cas que en el període extraordinari de febrer, la substitució afecti a les assignatures Pràctiques Acadèmiques Externes i/o Treball de Fi de Màster, es requerirà l'autorització prèvia del coordinador del màster. Prèviament, el centre pot determinar si obre o no aquesta possibilitat, en general, i fer-ne difusió. (consulteu centre)

 • Els estudiants de màster hauran de mantenir en la seva matrícula un mínim de 18 crèdits. Dins d'aquest còmput s'hi hauran de mantenir les assignatures obligatòries matriculades i no superades del curs anterior.

 • L'estudiant becari que substitueixi alguna assignatura de la seva matrícula ha de tenir en compte que no hauria de variar el còmput total de crèdits matriculats  tant pel que fa al compliment dels requisits acadèmics del curs actual com per a garantir el compliment dels requisits acadèmics exigits per a la concessió de la beca el curs següent.

                                          

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El centre on s'ha presentat la sol·licitud.

Quan

Sempre que sigui possible, dins els 5 dies hàbils després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si escau, i com a màxim fins als 10 dies posteriors a la sol·licitud.

* En aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Una vegada valorada la sol·licitud en sentit favorable, la secretaria formalitzarà la substitució entre les assignatures sol·licitades i generarà el rebut quan aquest canvi comporti regularització econòmica de la matrícula.

La constància del canvi a l'expedient acadèmic de l'estudiant substitueix la notificació personal expressa (es pot consultar a Intranet - consulta d'expedient acadèmic).

L'estudiant també pot imprimir el rebut de matrícula a través de la plataforma "Els meus rebuts" on ja figurarà el canvi.

La resolució de substitució és irrevocable.

 • Si es desestima la sol·licitud es notificarà expressament a la persona interessada.

Efectes econòmics

La substitució d'assignatures amb nombre diferent de crèdits comporta la regularització econòmica de la matrícula.

L'estudiant rebrà un correu electrònic on se li comunicarà que ha d'abonar el rebut resultant de la modificació de la matrícula i la taxa corresponent, si s'escau.

Efectes acadèmics

De les assignatures substituïdes per d'altres:

 • l'estudiant no podrà gaudir de la docència ni avaluar-se de l'assignatura.

De les assignatures incorporades:

 • l'estudiant gaudirà de tots els drets que la matrícula oficial garanteix, tenint sempre en compte la data en què formalitza la substitució.

Observacions

Els centres autoritzen les substitucions tenint en compte la capacitat de les assignatures sol·licitades i si s'escau, el compliment dels requisits establerts a la normativa de permanència.

Per a poder autoritzar la substitució d'assignatures caldrà que l'estudiant estigui al corrent del pagament de matrícula a la data de sol·licitud.

 En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.