saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials (màster)

 • CONCEPTE: procés a través del qual l’estudiant sol·licita el reconeixement per la URV dels crèdits cursats en estudis universitaris de títol propi.

Curs d'aplicació: 2023-24

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

Període: des del 2 de maig al 30 de novembre.

(*) Consulteu el curs en el qual tindrà efectes acadèmics el reconeixement a l'apartat de resolució de la sol·licitud.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de la secretaria, que, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Acreditació acadèmica dels estudis previs:
  - Si els estudis s’han realitzat en centres de la URV, la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre imprimirà internament l’expedient acadèmic, l’últim dia del període establert.
  - Si els estudis s’han realitzat a la FURV o en altres universitats, l’estudiant haurà de presentar l’original o còpia confrontada del certificat acadèmic personal.

 • Programes segellats de les assignatures aprovades (si els estudis s’han fet a la FURV o en altres universitats). Si els plans d’estudis corresponen als no renovats, cal indicar les hores lectives.

 • Fotocòpia del pla d’estudis cursat.

 • Pels títols propis expedits per universitats de l'Estat espanyol, fotocòpia de l'acord d'aprovació de l'òrgan de govern corresponent.

 • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc.).

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement, que emet la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

(Vegeu també altres efectes econòmics a l'apartat de resolució de la sol·licitud)  

Observacions

 • La URV ha d'aplicar la consideració de títol propi a efectes d’aquest reconeixement als estudis següents:
  -Títols propis de graduat superior expedits per la URV.
  -Títols de formació permanent
  -Títols propis de nivell universitari expedits per universitats de l'Estat espanyol.

 • Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs es consideraran les qualificacions obtingudes fins a la data en què s'acabi el termini corresponent, moment en què l'estudiant ha de complir els requisits exigits.

 • La resolució del reconeixement es farà avaluant l'adequació dels continguts i competències de les assignatures superades per l'estudiant amb les assignatures del màster.

 • En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball de Fi de Màster.

 • El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement provinents de títols propis no pot ser superior al 15% del total de crèdits que constitueix el pla d’estudis. En aquest percentatge també computen, si s’escau, els crèdits reconeguts per l’experiència laboral i professional.

 • En els estudis de màster, tenint en compte només la via del reconeixement de crèdits cursats en estudis propis, el nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer queda establert en:

  • Màster de 120 crèdits: 18 crèdits
  • Màster de 90 crèdits: 13,5 crèdits
  • Màster de 60 crèdits: 9 crèdits
 • Excepcionalment, els crèdits procedents de títols propis poden ser objecte de reconeixement en un percentatge superior a l'indicat anteriorment o, si s'escau, poden ser objecte de reconeixement en la seva totalitat sempre que el corresponent títol propi hagi estat extingit i substituït pel nou títol oficial en el qual es reconeguin els crèdits acadèmics.
  Aquesta identitat amb el títol propi anterior ha d'haver estat acreditada per l'òrgan d'avaluació corresponent i ha de constar al pla d'estudis pel qual es demana el reconeixement.

                                           

Resolució de la sol·licitud

Qui

El deganat o direcció del centre.

Quan

Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.
* En el compliment d'aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

 • S'actualitza l'expedient de l'estudiant, si s'escau.

 • Les sol·licituds presentades entre el 2 de maig de 2023 i el 7 de juliol de 2023 tindran efectes acadèmics pel curs 2022-23 (no podrà ser d'aplicació si les assignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2022-23).

 • Les sol·licituds presentades entre el 8 de juliol de 2023 i el 30 de novembre de 2023 tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2023-24.

Efectes econòmics

 • S'ha d'abonar l'import de les assignatures reconegudes d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.