saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris no oficials (màster)

***Avís***

La situació d'excepcionalitat causada per l'alerta sanitària per la COVID-19 obliga a prendre mesures que alteren el funcionament normal de la Universitat.

És per això que cal presentar totes les sol·licituds utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà preferiblement per correu electrònic i per telèfon, però si considereu necessari que us atenguem presencialment haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

 • CONCEPTE: procés a través del qual l’estudiant sol·licita el reconeixement per la URV dels crèdits cursats en estudis universitaris de títol propi.

Curs d'aplicació: 2021-22

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

Període: des del 2 de maig al 30 d’octubre.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de la secretaria, que, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Acreditació acadèmica dels estudis previs:
  - Si els estudis s’han realitzat en centres de la URV, la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre imprimirà internament l’expedient acadèmic, l’últim dia del període establert.
  - Si els estudis s’han realitzat a la FURV o en altres universitats, l’estudiant haurà de presentar l’original o còpia confrontada del certificat acadèmic personal.

 • Programes segellats de les assignatures aprovades (si els estudis s’han fet a la FURV o en altres universitats). Si els plans d’estudis corresponen als no renovats, cal indicar les hores lectives.

 • Fotocòpia del pla d’estudis cursat.

 • Pels títols propis expedits per universitats de l'Estat espanyol, fotocòpia de l'acord d'aprovació de l'òrgan de govern corresponent.

 • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau (família nombrosa, etc.).

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement, que emet la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

(Vegeu també altres efectes econòmics a l'apartat de resolució de la sol·licitud)  

Observacions

 • Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis (si s’escau, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció: família nombrosa, etc.).

 • La URV ha d'aplicar la consideració de títol propi a efectes d’aquest reconeixement als estudis següents:
  -Títols propis de graduat superior expedits per la URV.
  -Títols propis d’especialista universitari i de màster cursats a la Fundació URV.
  -Títols propis de nivell universitari expedits per universitats de l'Estat espanyol.

 • Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs es consideraran les qualificacions obtingudes fins la data en què s'acabi el termini corresponent, moment en què l'estudiant ha de complir els requisits exigits.

 • La resolució del reconeixement es farà avaluant l'adequació dels continguts i competències de les assignatures superades per l'estudiant amb les assignatures del màster.

 • En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball de Fi de Màster.

 • El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement provinents de títols propis no pot ser superior al 15% del total de crèdits que constitueix el pla d’estudis. En aquest percentatge també computen, si s’escau, els crèdits reconeguts per l’experiència laboral i professional.

 • En els estudis de màster, tenint en compte només la via del reconeixement de crèdits cursats en estudis propis, el nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer queda establert en:

  • Màster de 120 crèdits: 18 crèdits
  • Màster de 90 crèdits: 13,5 crèdits
  • Màster de 60 crèdits: 9 crèdit
 • Excepcionalment, els crèdits procedents de títols propis poden ser objecte de reconeixement en un percentatge superior a l'indicat anteriorment o, si s'escau, poden ser objecte de reconeixement en la seva totalitat sempre que el corresponent títol propi hagi estat extingit i substituït per un títol oficial.

  Aquesta identitat amb el títol propi anterior ha d'haver estat acreditada per l'òrgan d'avaluació corresponent i ha de constar al pla d'estudis pel qual es demana el reconeixement.

Resolució de la sol·licitud

Qui

El deganat o direcció del centre.

Quan

Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.
* En el compliment d'aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

 • S'actualitza l'expedient de l'estudiant, si s'escau.

 • Les sol·licituds presentades entre el 2 de maig de 2021 i el 8 de juliol de 2021 tindran efectes acadèmics pel curs 2020-21 (no podrà ser d'aplicació si les assignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2020-21).

 • Les sol·licituds presentades entre el 9 de juliol de 2021 i el 30 d’octubre de 2021 tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2021-22.

Efectes econòmics

 • S'ha d'abonar l'import de les assignatures reconegudes d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.