saltar al contingut principal
Cercar
URV

Anul·lació de matrícula per interès personal abans de l'inici de l'activitat acadèmica

 • CONCEPTE: cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula prèviament formalitzada amb la conseqüent pèrdua dels drets d'examen i de la condició d'estudiant i dels beneficis que aquest estatus comporta.

Curs d'aplicació: 2023-24

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis.

També es pot presentar la sol·licitud a través dels tràmits en línia de la URV o el registre electrònic de la URV.

Quan

Abans de l'inici de l'activitat acadèmica (25 de setembre) .

Com

Presentant la documentació següent:

                                       

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau. En aquest termini, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient de l'estudiant.

 • Es regularitzarà informàticament l'anul·lació de la matrícula.

Efectes econòmics

 • Si la sol·licitud d'anul·lació es presenta abans d'inici de l'activitat acadèmica (25 de setembre) i ja s'ha fet efectiu l'import de la matrícula fins a la data de la sol·licitud d'anul·lació, es tramitarà la devolució de l'import dels crèdits matriculats, taxa de suport a l’aprenentatge, assegurances i serveis voluntaris, si s’escau.
 • Per poder fer efectiva l'anul·lació sol·licitada caldrà estar al corrent de pagament de la regularització que correspongui.
 • Si no s'abonen els rebuts que corresponguin en els terminis establerts, aquests rebuts seran reclamats en fase d'impagament i no es farà efectiva l'anul·lació sol·licitada. Els estudiants que es troben en aquesta situació seran considerats suspesos temporalment. Durant el període en què estiguin en situació de suspensió temporal no se'ls podrà expedir certificats, expedients acadèmics ni el títol. No podran tampoc reprendre els seus estudis a la universitat en cursos posteriors sense abonar prèviament els imports pendents. El decret de preus públics ho estableix per a la mateixa universitat o per a una altra universitat catalana.

 • Un cop feta efectiva l'anul·lació, no es retornaran les quantitats abonades per l'estudiant en concepte de taxa de gestió de l'expedient, taxa d'estudi de la trajectòria, ni taxa d'estudi de convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de crèdits de pla d'estudis. Es retornaran els imports abonats en concepte de crèdits reconeguts/convalidats.

Observacions

 • En el cas d'anul·lació per interès personal abans de l'inici de l'activitat acadèmica:

  • Si l'estudiant ha fet efectiu l'import de la matrícula amb pagament únic, se li retornarà l'import dels crèdits matriculats, taxa de serveis de suport a l’aprenentatge, assegurances i serveis voluntaris, si s'escau.

  • Si l'estudiant ha optat pel pagament fraccionat, caldrà estar al corrent del pagament en el moment de l'anul·lació del rebut fraccionat vençut i procedirà la devolució dels imports corresponents als crèdits matriculats i pagats, taxa de serveis de suport a l’aprenentatge, assegurances i serveis voluntaris, si s'escau.

  • Si l'estudiant no ha fet efectiu el rebut de matrícula que inclou les taxes i el 20% corresponent al primer pagament fraccionat, podrà sol·licitar l’anul·lació sempre que aboni la part corresponent a les taxes acadèmiques.

 • L'anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça i el cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula efectuada.

  • Als estudiants de nou accés se'ls retornaran els documents lliurats en el moment de la matrícula. Per iniciar qualsevol estudi universitari, caldrà que novament facin la preinscripció oficial.

  • Per a la resta d'estudiants, per continuar els mateixos estudis, caldrà que sol·licitin reprendre estudis.

 • Si l'estudiant ha sol·licitat beca, també quedarà anul·lada. Si ja ha percebut els ajuts vinculats a la beca, caldrà que els retorni . 

 • Si l'estudiant s'ha matriculat amb la condicionalitat de sol·licitant de beca, es regularitzarà la matrícula eliminant aquesta condicionalitat.