saltar al contingut principal
Cercar
URV

Òrgans de Govern

Els òrgans de govern i representació de la Universitat actuen al servei de l'interès general, mitjançant la participació de la comunitat universitària en la presa de decisions, i desenvolupen iniciatives i canvis per millorar la Universitat i l'entorn. Els òrgans de govern i representació han d'exercir les seves funcions d'acord amb els principis d'objectivitat, imparcialitat, eficiència, eficàcia, coordinació, col·laboració, cooperació, transparència, rendició de comptes i coherència en la presa de decisions.

Consell de Direcció

És l'òrgan consultiu i d'assessorament del rector o rectora en la direcció, coordinació i execució de la política i la gestió de la Universitat.

El Consell de Direcció està format pel rector o rectora, que el presideix, els vicerectors, el secretari o secretària general, el gerent o gerenta i, si s'escau, altres membres nomenats pel rector o rectora.

Consell de Govern

El Consell de Govern és l'òrgan de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, així com les directrius i els procediments per aplicar-les, en els àmbits de l'organització dels ensenyaments, de la recerca, dels recursos humans i econòmics i també de l'elaboració dels pressupostos.

Claustre

El Claustre és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Pot actuar en ple i en comissions, en els termes que s'estableixin, tot garantint la participació dels diferents col·lectius de la comunitat universitària en cadascuna de les comissions que es puguin crear.

Consell Social

El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat. Està format per quinze membres, sis dels quals són representants del Consell de Govern, garantint una representació de tots els col·lectius de la comunitat universitària, i els altres nou, persones representatives de la societat catalana, nomenades d'acord amb la legislació vigent.

Sindicatura de Greuges

El síndic o síndica de greuges és la persona encarregada de vetllar pels drets i les llibertats de tots els membres de la comunitat universitària davant les actuacions dels òrgans i serveis universitaris. Les funcions de la Sindicatura estan orientades a millorar la Universitat en tots els àmbits.