saltar al contingut principal
Cercar
URV

Òrgans de Govern

Els òrgans de govern i representació de la Universitat actuen al servei de l'interès general, mitjançant la participació de la comunitat universitària en la presa de decisions, i desenvolupen iniciatives i canvis per millorar la Universitat i l'entorn, d'acord amb els principis d'objectivitat, imparcialitat, eficiència, eficàcia, coordinació, col·laboració, cooperació, transparència, rendició de comptes i coherència en la presa de decisions.

Consell de Direcció

És l'òrgan consultiu i d'assessorament del rector o rectora en la direcció, coordinació i execució de la política i la gestió de la Universitat.

El Consell de Direcció està format pel rector o rectora, que el presideix, els vicerectors, el secretari o secretària general, el gerent o gerenta i, si s'escau, altres membres nomenats pel rector o rectora.


Consell de Govern

És l'òrgan de govern de la Universitat. Està constituït pel rector o rectora, el secretari o secretària general, el gerent o gerenta i fins a cinquanta membres més, entre els quals hi ha vicerectors i altres membres de la comunitat universitària designats pel rector o rectora; degans i directors d'escola; directors de departament; membres del Consell Social, i membres triats pel Claustre, entre els quals hi ha representants del PDI, del PTGAS i de l'estudiantat.


Claustre

El Claustre Universitari és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària. Està constituït pel rector o rectora, que el convoca; el secretari o secretària general, el o la gerent i un màxim de dos-cents membres més: membres del Consell de Direcció, els degans i els directors de centre, els directors de departament, els directors d'institut universitari de recerca, una representació del col·lectiu docent i investigador, estudiants i personal d'administració i serveis.

Entre les funcions del Claustre hi ha modificar l'Estatut de la Universitat, elegir els representants dels diversos sectors de la comunitat universitària en el Consell de Govern, escollir el síndic de greuges i rebre'n un informe anual, manifestar l'opinió sobre aspectes de funcionament de la Universitat i rebre l'informe anual del rector.


Consell Social

El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat. Està format per quinze membres, sis dels quals són representants del Consell de Govern, garantint una representació de tots els col·lectius de la comunitat universitària, i els altres nou, persones representatives de la societat catalana, nomenades d'acord amb la legislació vigent.