saltar al contingut principal
Cercar
URV

Compulsa de documents

 • CONCEPTE: S'entén per còpia compulsada d'un document la còpia confrontada amb el document original en la qual es fa constar, mitjançant una diligència, la seva coincidència amb l'original.

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada, prèvia identificació, o degudament autoritzada.

Què

1) Els documents que han de ser presentats i han de tenir efectes en un procediment administratiu o activitats de: 

 • La URV.

 • La Fundació URV.

 • Qualsevol entitat vinculada o dependent de la URV.

2) Els documents de caràcter oficial emesos per la URV, per la Fundació URV o de qualsevol entitat vinculada o depenent de la URV, que hagin de tenir efectes en altres administracions públiques.

Les unitats administratives de la URV no podran realitzar compulses de cap altre document.

On

Com

1) Els documents que hagin de ser presentats i tenir efectes en el procediment administratiu o activitats de la URV, la Fundació URV i/o qualsevol entitat vinculada o dependent de la URV.

Presentant l'original i fotocòpia del document que s'ha de compulsar.

Després de l'acarament entre els documents, se segella la fotocòpia amb una diligència de compulsa, que ha de contenir:

 • el nom de la URV.

 • la llegenda "Aquesta còpia reprodueix fidelment el seu original".

 • la localitat i la data de la compulsa.

 • la signatura del funcionari que l'expedeixi.

 • el nom i els cognoms del funcionari que signa.

 • la llegenda "En cas que aquesta compulsa hagi de tenir efectes fora de la Universitat Rovira i Virgili, aquesta no en garanteix la seva validesa".

La diligència s'ha de realitzar en cadascuna de les pàgines del document; si es fa sols a la primera, cal afegir en el text de la diligència el nombre de fulls, prèviament numerats i segellats, de què consta.

El segell, sempre que sigui possible, s'ha de posar al final del document. Si hi ha espais en blanc, per sobre o sota del segell, s'han d'anul·lar amb una ratlla.

El document original s'ha de retornar a la persona interessada, i la fotocòpia compulsada s'incorpora al procediment.

En cas que el procediment requereixi la presentació de documents originals, cal lliurar a la persona interessada les fotocòpies compulsades.

2) Els documents de caràcter oficial emesos per la URV, per la Fundació URV o de qualsevol entitat vinculada o depenent de la URV, que hagin de tenir efectes en altres administracions públiques.


En aquest supòsit, cal que la persona interessada presenti una sol·licitud.

Cal retornar l'original i la fotocòpia compulsada.

Cost

La prestació del servei de còpia compulsada no té cap cost.

Observacions

Quan en els procediments administratius de la URV se sol·licitin còpies autèntiques o compulsades, s’acceptaran les efectuades per:

 • Qualsevol administració pública estatal, autonòmica o local o qualsevol universitat pública de l’estat espanyol.

 • Les representacions diplomàtiques o consulars (*) de l'estat espanyol a l’estranger.

 • Els notaris:

  • de l’estat espanyol

  • d'altres països acollits al conveni de la Haia, sempre que portin la postil·la corresponent (tots els estats de la Unió Europea han signat el Conveni de la Haia)

  • d'altres països no acollits al Conveni de la Haia amb l'adient legalització.

(*) D'acord amb l'article 14.4 del Real decret 1390/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels agents consulars honoraris d'Espanya a l'estranger també són vàlides les legalitzacions efectuades pels agents consulars honoraris esmentats.

En el cas de la demanda de compulsa de documents en una llengua estrangera, la unitat que ho gestiona ha de fer una fotocòpia de l'original i la compulsa l'ha de realitzar sobre aquesta fotocòpia.

Sols s'expedeix una compulsa per document, llevat que es demostri fefaentment que es necessita més d'una compulsa en el procés en què es participi.