saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedició de duplicat del títol

  • CONCEPTE: procés a través del qual l'estudiant, havent abonat les taxes d'expedició del títol o havent obtingut el títol oficial, sol·licita que se li expedeixi un nou títol.

Curs d'aplicació: 2020-21

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

El procés s'inicia quan l'estudiant presenta la sol·licitud d'expedició del duplicat del seu títol.

Com

Presentant la documentació següent:

1. Duplicats per motius personals:

a) Per modificació de les dades de la sol·licitud (nom, cognoms, nacionalitat, etc.):

- Document oficial on figuri la modificació que s'ha de fer.

- Lliurar el títol original, si ja s'havia recollit.

- Fer efectiva, novament, la taxa d'expedició del títol.
 

b) Per pèrdua del títol original:

- Justificant de la publicació al BOE d'un anunci fent-hi constar la pèrdua. Les despeses de la publicació van a càrrec de la persona interessada. La secretaria de gestió acadèmica de campus/centre ha de donar suport a l'estudiant a l'hora de fer aquest tràmit (consulteu les instruccions).

- Fer efectives, novament, les taxes d'expedició del títol, si transcorreguts trenta dies des de la data de la publicació no s'ha recuperat el títol.
 

c) Per destrucció o deteriorament del títol original:

- Lliurar el títol deteriorat o justificants del motiu que va causar la destrucció.

- Fer efectiva, novament, la taxa d'expedició del títol.


 
2. Duplicats per causes no imputables a l'estudiant:

Errades en la gravació de dades:

- Justificació documental de l'errada.

Cost

- L'expedició del duplicat per motius personals comporta novament el pagament de la taxa d'expedició del títol.

- En el cas d'errades en la gravació de dades i per la concessió del premi extraordinari, el tràmit no té cost.

Observacions

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis (si s’escau, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció: família nombrosa, etc.).

                                                                                  

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

A partir que el titulat hagi rebut la comunicació que té el títol disponible.

Com

Presentant-se el titulat personalment a recollir-lo, amb el resguard del títol.

Observacions

  • Si el titulat no pot venir personalment, pot fer-ho una altra persona (autenticada través d'un poder notarial) presentant la fotocòpia del DNI, passaport o NIE del familiar.

  • Si el titulat és fora a l'estranger i el poder notarial és emès per un notari estranger, caldrà tenir en compte el següent:
    • Si el país on es troba el titulat està adscrit al conveni de l'Haia, haurà de portar la postil·la de l'Haya. Per a més informació consultar la Web del Ministeri de Justícia.
    • Si el país on es troba el titulat no està adscrit al conveni de l'Haia haurà de portar el segell del Consolat d'Espanya d'aquell país. Per a més informació, consultar la Web del Ministeri d'exteriors.
  • Si el titulat resideix a una altra localitat podrà demanar el trasllat del títol a una Delegació del Govern o Direcció Insular.

  • Si el titulat resideix en un altre país podrà demanar el trasllat del títol a una oficina consular espanyola o ambaixada. Per tal d'agilitzar el procediment, és convenient que aquests titulats, en el moment de presentar la sol·licitud, lliurin una instància demanant aquest trasllat, indicant concretament l'organisme, la ciutat i adreça on lliurar el document. Aquest tràmit comporta el pagament d'una taxa.

  • En el títol oficial hi ha de figurar una diligència específica.