saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedició de duplicat del títol

 • CONCEPTE: procés a través del qual l'estudiant, havent abonat les taxes d'expedició del títol o havent obtingut el títol oficial, sol·licita que se li expedeixi un nou títol.
Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

En qualsevol moment de l’any.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de la secretaria, que, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau.

  • Família nombrosa de categoria general o Família nombrosa de categoria especial.
  • Grau de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella.
  • Víctimes de violència masclista fora de l’àmbit de la parella.
  • Víctimes d'actes terroristes.
  • Beneficiaris de la prestació de l’ingrés mínim vital.
 • DNI o NIE (fotocòpia), passaport o document nacional d'identitat de nacionals de països de la Unió Europea (original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada), vigent.

1. Duplicats per motius personals:

a) Per modificació de les dades de la sol·licitud (nom, cognoms, nacionalitat, etc.):

- Document oficial on figuri la modificació que s'ha de fer.

- Lliurar el títol original, si ja s'havia recollit.

- Fer efectiva, novament, la taxa d'expedició del títol.
 

b) Per pèrdua del títol original:

- Justificant de la publicació al BOE d'un anunci fent-hi constar la pèrdua. Les despeses de la publicació van a càrrec de la persona interessada. La secretaria de gestió acadèmica de campus/centre ha de donar suport a l'estudiant a l'hora de fer aquest tràmit (consulteu les instruccions).

- Fer efectives, novament, les taxes d'expedició del títol, si transcorreguts trenta dies des de la data de la publicació no s'ha recuperat el títol.
 

c) Per destrucció o deteriorament del títol original:

- Lliurar el títol deteriorat o justificants del motiu que va causar la destrucció.

 • - Fer efectiva, novament, la taxa d'expedició del títol.


 
2. Duplicats per causes no imputables a l'estudiant:

Errades en la gravació de dades:

- Justificació documental de l'errada.

Cost

- L'expedició del duplicat per motius personals comporta novament el pagament de la taxa d'expedició del títol.

- En el cas d'errades en la gravació de dades, el tràmit no té cost.

                                                                                                                             

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

A partir que hagis rebut la comunicació que tens el títol disponible.

Com

Presentant-te personalment a recollir-lo, amb el resguard del títol.

Observacions

 • Si no pots venir personalment a recollir el títol, podrà fer-ho una altra persona degudament autoritzada presentant el seu document identificatiu i fotocòpia del teu. A tal efecte, hi ha diverses opcions:
  • Que ho hagis sol·licitat prèviament en persona davant la secretaria o qualsevol seu de registre, signant el document d'autorització corresponent i presentant la documentació necessària.
  • Que ho sol·licitis per correu electrònic a la secretaria, des de la teva adreça institucional URV, adjuntant el document d'autorització corresponent i documentació necessària. Si ja no disposes d'adreça de correu electrònic institucional URV pots gaudir-ne de nou si t'inscrius al programa Alumni.
  • Que ho sol·licitis a través de la tramitació telemàtica:
   • Accés a través del registre de tràmits en línia de la URV a la Intranet i adjunta el model d'autorització i documentació necessària.
   • En cas de no tenir accés als tràmits en línia de la URV pots presentar una instància genèrica en línia al registre electrònic URV. Accedeix a l'enllaç del Registre General de la URV, posteriorment entra a "Accés al registre electrònic" emplena una instància genèrica i adjunta el corresponent model d'autorització i documentació necessària.
  • Que hagis autoritzat a una altra persona a través d'un poder notarial (més informació).
 • Si resideixes a una altra localitat podràs demanar el trasllat del títol a una Delegació del Govern o Direcció Insular presentant la sol·licitud corresponent a través dels tràmits en línia. És necessari que en aquesta sol·licitud indiquis concretament l'organisme, la ciutat i adreça on lliurar el document.

 • Si resideixes en un altre país podràs demanar el trasllat del títol a una oficina consular espanyola o ambaixada presentant la sol·licitud corresponent a través dels tràmits en línia. És necessari que en aquesta sol·licitud indiquis concretament l'organisme, la ciutat i adreça on lliurar el document. Aquest tràmit comporta el pagament d'una taxa.

        En funció de la zona d’enviament s’establirà el preu corresponent:

       - Zona 1 (Europa i Groenlàndia) --> 25 €
       - Zona 2 (Resta de països) -- > 30 €

* Valora abans d'abonar la taxa pel trasllat, si necessitaràs la legalització del títol perquè tingui validesa al teu país. La legalització es realitza al país on s'expedeix el títol i cal que la realitzi el propi estudiant o aquella persona a qui autoritzi. Tingues en compte que el Ministeri d'Universitats estableix que si la documentació per a la legalització la presenta una tercera persona s'haurà d'aportar una autorització del titular del document, degudament signada i acompanyada del document identificatiu de l'interessat (no s'admetran autoritzacions trameses per fax o correu electrònic). Si el títol original no ha estat signat pel titular, l'autorització ha de realitzar-se mitjançant poder notarial.

 • En el títol oficial hi ha de figurar una diligència específica.

En cas de discrepància entre les traduccions, preval el redactat de la versió en català.