saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedició de duplicat del títol

***Avís***

La situació d'excepcionalitat causada per l'alerta sanitària per la COVID-19 obliga a prendre mesures que alteren el funcionament normal de la Universitat.

És per això que cal presentar les sol·licituds utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà preferiblement per correu electrònic i per telèfon, però si considereu necessari que us atenguem presencialment haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

 • CONCEPTE: procés a través del qual l'estudiant, havent abonat les taxes d'expedició del títol o havent obtingut el títol oficial, sol·licita que se li expedeixi un nou títol.
Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

Preferentment a través dels tràmits en línia que trobaràs a la Intranet de la URV.

Quan

En qualsevol moment de l’any.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de la secretaria, que, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d'exempció, si s'escau.

  • Família nombrosa de categoria general o Família nombrosa de categoria especial
  • Grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • Víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella
  • Víctimes d'actes terroristes
 • DNI o NIE (fotocòpia), passaport o document nacional d'identitat de nacionals de països de la Unió Europea (original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada), vigent.

1. Duplicats per motius personals:

a) Per modificació de les dades de la sol·licitud (nom, cognoms, nacionalitat, etc.):

- Document oficial on figuri la modificació que s'ha de fer.

- Lliurar el títol original, si ja s'havia recollit.

- Fer efectiva, novament, la taxa d'expedició del títol.
 

b) Per pèrdua del títol original:

- Justificant de la publicació al BOE d'un anunci fent-hi constar la pèrdua. Les despeses de la publicació van a càrrec de la persona interessada. La secretaria de gestió acadèmica de campus/centre ha de donar suport a l'estudiant a l'hora de fer aquest tràmit (consulteu les instruccions).

- Fer efectives, novament, les taxes d'expedició del títol, si transcorreguts trenta dies des de la data de la publicació no s'ha recuperat el títol.
 

c) Per destrucció o deteriorament del títol original:

- Lliurar el títol deteriorat o justificants del motiu que va causar la destrucció.

- Fer efectiva, novament, la taxa d'expedició del títol.


 
2. Duplicats per causes no imputables a l'estudiant:

Errades en la gravació de dades:

- Justificació documental de l'errada.

Cost

- L'expedició del duplicat per motius personals comporta novament el pagament de la taxa d'expedició del títol.

- En el cas d'errades en la gravació de dades i per la concessió del premi extraordinari, el tràmit no té cost.

Observacions

Si no tens accés al tràmit en línia, podràs presentar la sol·licitud a través del registre electrònic mitjançant els mètodes d'identificació acceptats.

Si no tens accés al tràmit en línia ni al registre electrònic, podràs presentar la sol·licitud presencialment a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on has realitzat els estudis.

                                                                                  

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

A partir que hagis rebut la comunicació que tens el títol disponible.

Com

Presentant-te personalment a recollir-lo, amb el resguard del títol.

Observacions

 • Si no pots venir personalment a recollir el títol, podrà fer-ho una altra persona autenticada a través d'un poder notarial presentant el seu document identificatiu i fotocòpia del teu.

 • Si et trobes a l'estranger i el poder notarial és emès per un notari estranger, caldrà tenir en compte el següent:
  • Si el país on et trobes està adscrit al conveni de l'Haia, hauràs de portar la postil·la de l'Haia. Per a més informació consultar la Web del Ministeri de Justícia.
  • Si el país on et trobes no està adscrit al conveni de l'Haia hauràs de portar el segell del Consolat d'Espanya d'aquell país. Per a més informació, consultar la Web del Ministeri d'exteriors.

        En funció de la zona d’enviament s’establirà el preu corresponent:

       - Zona 1 (Europa i Groenlàndia) --> 25€
       - Zona 2 (Resta de països) -- > 30€

* Valora abans d'abonar la taxa pel trasllat, si necessitaràs la legalització del títol perquè tingui validesa  al teu país. La legalització es realitza al país on s'expedeix el títol i cal que la realitzi el propi estudiant o aquella persona a qui autoritzi. Tingues en compte que el Ministeri d'Universitats estableix que si la documentació per a la legalització la presenta una tercera persona s'haurà d'aportar una autorització del titular del document, degudament signada i acompanyada del document identificatiu de l'interessat (no s'admetran autoritzacions trameses per fax o correu electrònic). Si el títol original no ha estat signat pel titular, l'autorització ha de realitzar-se mitjançant poder notarial.

 • En el títol oficial hi ha de figurar una diligència específica.