saltar al contingut principal
Cercar
URV

LEGALITZACIONS DOCUMENTS ACADÈMICS: RECONEIXEMENT DE SIGNATURES

 • CONCEPTE: La legalització de documents acadèmics originals que han de tenir efectes a l'estranger és un procés convingut amb caràcter internacional, que requereix prèviament el reconeixement de signatures per part de les corresponents autoritats espanyoles, competència que assumeix el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
  En altres fases del procés, intervé el Ministerio de Justicia, i la legalització la formalitza el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
  En el cas dels documents de l'àmbit de la gestió acadèmica expedits per la URV, s'especifiquen els que poden ser legalitzats i les signatures, que haurà de reconèixer el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Verificació de signatures de documents emesos per la URV

 Qui

La persona interessada o la persona autoritzada.

 Què

Podran ser objecte de reconeixement de signatura per part del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades les signatures que constin en els documents acadèmics següents, que d'acord amb l'organització de la URV són:

 • Títols universitaris oficials.

Signa:

-Rector/a (impresa en el títol)

-Cap del Servei de Gestió Acadèmica, o cap de l'Àrea de Docència (manuscrita)

-La persona interessada (manuscrita)

 • Certificats supletoris de títol.

No s'admet signar per ordre, absència, autorització de signatura o qualsevol altra justificació.

El Ministerio accepta que puguin ser signats per persona diferent al rector/a.

En el cas de signar per delegació de competències, a la delegació de la signatura s’ha de fer constar que es per resolució rectoral, la data d’aquesta resolució, l'autoritat de procedència, anotant el  càrrec de qui signa i al peu de la signatura, el nom i cognoms del signatari.

Aquest document té un any de validesa i s’ha de fer constar aquesta circumstància al certificat.

Signa:

–Responsable de la Subunitat de Gestió d'Expedients i Títols, cap de la Secretaria (manuscrita) o coordinador/a

 • Suplement europeu al títol.

Signa:

–Secretari/ària General (impresa en el suplement)
–Responsable de la Subunitat de Gestió d'Expedients i Títols o cap de Secretaria del centre (manuscrita)

 • Diploma d'estudis avançats (DEA)

Signa:

–Rector/a (impresa en el títol)
–Cap del Servei de gestió Acadèmica, o cap de l'Àrea de Docència (manuscrita)
–La persona interessada (manuscrita)

 • Certificats acadèmics personals d'estudis conduents a un títol oficial (certificant les assignatures i els crèdits amb les qualificacions).

No s'admet signar per ordre, absència, autorització de signatura o qualsevol altra justificació.

Signa:

–Responsable de la Subunitat de Gestió d'Expedients i Títols o cap de la Secretaria (manuscrita)

 • Certificats de Centres adscrits a una Universitat Pública.

Signa:

–El responsable del Centre adscrit, sempre que tingui la signatura reconeguda a la base de dades del Ministerio. En cas contrari, hauran de portar el vist-i-plau amb signatura manuscrita del rector/a, vicerector/a o secretari/ària general, que serà la signatura que es reconegui.
         

 • Certificats supletoris de títol de centres adscrits.

No s'admet signar per ordre, absència, autorització de signatura o qualsevol altra justificació. En el cas de signar per delegació de competències, El Ministerio accepta que puguin ser signats per persona diferent al rector/a, ha de constar l'autoritat de procedència, anotant el càrrec de qui signa i al peu de la signatura, el nom i cognom del signatari.

Signa:

–Director/a del centre (manuscrita)

Com

Comprovant que:

 • El document que li interessa legalitzar emès per la URV té les signatures previstes.
 • Compleix amb els requisits de presentació:
  • El document ha de ser original.
  • En el cas de les certificacions acadèmiques o supletòries del títol, han d'anar amb signatura manuscrita i amb indicació del càrrec i nom complet. No es reconeixeran rúbriques signades per ordre, absència, autorització o qualsevol altra justificació..
  • Ha d'estar redactat, signat i segellat com a mínim integrament en castellà.
  • Tots els fulls han d’anar segellats.

Quan

En el moment que ho requereixi.

On

Segons si el país de destinació del document estigui adherit o no al conveni de l'Haia, la persona interessada s'ha de presentar presencialment a:

CONVENI DE L’HAIA NO CONVENI DE L’HAIA
1. Ministeri d’Educació

Delegació del Govern a Catalunya:
Alta Inspecció d’Educació
C/Bergara, 12 – 5º
08071 Barcelona
Telèfon: 93 520 96 03
1. Ministeri d'Educació

Delegació del Govern a Catalunya:
Alta Inspecció d'Educació
C/Bergara, 12 - 5º
08071 Barcelona
Telèfon: 93 520 96 03
2. Ministeri de Justícia

- Gerència Territorial de Justícia
Administració i Registre General
C/Caballero, 52-56 
08014 Barcelona
Telèfon: 93 349 41 80

- Tribunal Superior de Justícia
Av.Lluís Companys, 14-16
08018 Barcelona
Telèfon: 93 486 61 83
2. Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació

Secció de legalitzacions
C/Juan de Mena, 4
28014 Madrid
Telèfon: 91 379 17 00
http://citaprevia.maec.es/citaprevia

3. Representació diplomàtica o consular a Espanya del país on hagi de tenir efecte el document.
Cost És un servei gratuït.

Observacions

No es legalitzen els documents següents:

 • Drets de pagament de les taxes.

 • Títols propis de les universitats i les seves certificacions.

 • Certificat de la superació de la prova de conjunt de la Universitat.

 • Certificats sobre qualsevol circumstància corresponent a la vida acadèmica de l'estudiant (matrícules, beques, ajuts, intercanvis culturals, premis extraordinaris).

 • Programes i plans d’estudi.

 • Targeta de la selectivitat.

  Els documents acadèmics de caràcter no oficial es legitimaran via notarial
  Aquí trobareu més informació.