saltar al contingut principal
Cercar
URV

LEGALITZACIONS DOCUMENTS ACADÈMICS: RECONEIXEMENT DE SIGNATURES

 • CONCEPTE: La legalització de documents acadèmics originals que han de tenir efectes a l'estranger és un procés convingut amb caràcter internacional, que requereix prèviament el reconeixement de signatures per part de les corresponents autoritats espanyoles, competència que assumeix el Ministerio de Universidades.
  En altres fases del procés, intervé el Ministerio de Justicia, i la legalització la formalitza el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
  En el cas dels documents de l'àmbit de la gestió acadèmica expedits per la URV, s'especifiquen els que poden ser legalitzats i les signatures, que haurà de reconèixer el Ministerio de Universidades.

Verificació de signatures de documents emesos per la URV

 Qui

La persona interessada o la persona autoritzada.

 Què

Podran ser objecte de reconeixement de signatura per part del Ministerio de Universidades les signatures que constin en els documents acadèmics següents, que d'acord amb l'organització de la URV són:

 • Títols universitaris oficials.

Signa:

-Rector/a (impresa en el títol)

-Cap del Servei de Gestió Acadèmica (manuscrita)

-La persona interessada (manuscrita)

 • Certificats supletoris de títol.

No s'admet signar per ordre, absència, autorització de signatura o qualsevol altra justificació.

El Ministerio accepta que puguin ser signats per persona diferent del rector/a.

En el cas de signar per delegació de competències, a la delegació de la signatura s’ha de fer constar que és per resolució rectoral, la data d’aquesta resolució, l'autoritat de procedència, anotant el càrrec de qui signa i al peu de la signatura, el nom i cognoms del signatari.

Aquest document té un any de validesa i s’ha de fer constar aquesta circumstància al certificat.

Signa:

–Responsable de la Subunitat de Gestió d'Expedients i Títols, cap de la Secretaria o coordinador/a (manuscrita).

 • Suplement europeu al títol.

Signa:

–Secretari/ària General (impresa en el suplement)
–Responsable de la Subunitat de Gestió d'Expedients i Títols, cap de Secretaria o coordinador/a (manuscrita).

 • Diploma d'estudis avançats (DEA)

Signa:

–Rector/a (impresa en el títol)
–Cap del Servei de gestió Acadèmica (manuscrita)
–La persona interessada (manuscrita)

 • Certificats acadèmics personals d'estudis conduents a un títol oficial (certificant les assignatures i els crèdits amb les qualificacions).

No s'admet signar per ordre, absència, autorització de signatura o qualsevol altra justificació.

Signa:

–Responsable de la Subunitat de Gestió d'Expedients i Títols, cap de la Secretaria o coordinador/a (manuscrita)

 • Certificats de Centres adscrits a una Universitat Pública.

Signa:

–El responsable del Centre adscrit, sempre que tingui la signatura reconeguda a la base de dades del Ministerio. En cas contrari, hauran de portar el vistiplau amb signatura manuscrita del rector/a, vicerector/a o secretari/ària general, que serà la signatura que es reconegui.
         

 • Certificats supletoris de títol de centres adscrits.

No s'admet signar per ordre, absència, autorització de signatura o qualsevol altra justificació. En el cas de signar per delegació de competències, el Ministerio accepta que puguin ser signats per persona diferent del rector/a, ha de constar l'autoritat de procedència, anotant el càrrec de qui signa i al peu de la signatura, el nom i cognom del signatari.

Signa:

–Director/a del centre (manuscrita)

Com

Comprovant que:

 • El document que li interessa legalitzar emès per la URV té les signatures previstes.
 • Compleix amb els requisits de presentació:
  • El document ha de ser original.
  • En el cas de les certificacions acadèmiques o supletòries del títol, han d'anar amb signatura manuscrita i amb indicació del càrrec i nom complet. No es reconeixeran rúbriques signades per ordre, absència, autorització o qualsevol altra justificació..
  • Ha d'estar redactat, signat i segellat com a mínim íntegrament en castellà.
  • Tots els fulls han d’anar segellats.

Quan

En el moment que ho requereixi.

On

Segons si el país de destinació del document estigui adherit o no al conveni de la Haia, la persona interessada s'ha de presentar presencialment a:

CONVENI DE LA HAIA NO CONVENI DE LA HAIA
1. Ministeri d’Universitats

Delegació del Govern a Catalunya:
Alta Inspecció d’Educació
C/Bergara, 12 – 5º
08071 Barcelona
Telèfon: 93 520 96 03
1. Ministeri d'Universitats

Delegació del Govern a Catalunya:
Alta Inspecció d'Educació
C/Bergara, 12 - 5º
08071 Barcelona
Telèfon: 93 520 96 03
2. Ministeri de Justícia

- Gerència Territorial de Justícia
Administració i Registre General
C/Caballero, 52-56 
08014 Barcelona
Telèfon: 93 349 41 80

- Tribunal Superior de Justícia
Av. Lluís Companys, 14-16
08018 Barcelona
Telèfon: 93 486 61 83
2. Ministeri d’Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació

Secció de legalitzacions
C/General Pardiñas, 55
280006 Madrid
Telèfon: 91 379 16 63
http://citaprevia.maec.es/citaprevia

3. Representació diplomàtica o consular a Espanya del país on hagi de tenir efecte el document.
Cost És un servei gratuït.

Observacions

No es legalitzen els documents següents:

 • Drets de pagament de les taxes.

 • Títols propis de les universitats i les seves certificacions.

 • Certificat de la superació de la prova de conjunt de la Universitat.

 • Certificats sobre qualsevol circumstància corresponent a la vida acadèmica de l'estudiant (matrícules, beques, ajuts, intercanvis culturals, premis extraordinaris).

 • Programes i plans d’estudi.

 • Targeta de la selectivitat.

  Els documents acadèmics de caràcter no oficial es legitimaran via notarial