saltar al contingut principal
Cercar
URV

Aplicació del reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris oficials del mateix cicle

 • CONCEPTE: acceptació a la URV dels crèdits que, obtinguts en ensenyaments oficials de màster i segon cicle (estudis de primer i de segon cicle), en la mateixa o en una altra universitat computen en els ensenyaments de màster de la URV, als efectes de l'obtenció d'un títol oficial.

Curs d'aplicació: 2023-24

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

Ha d'haver obtingut plaça als estudis de màster pel procés de preinscripció.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

Període: des del 2 de maig al 30 de novembre.

(*) Consulteu el curs en el qual tindrà efectes acadèmics el reconeixement a l'apartat de resolució de la sol·licitud.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de secretaria, el/la qual, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Acreditació acadèmica dels estudis previs:
  - Si els estudis s’han realitzat en centres de la URV, la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre imprimirà internament l’expedient acadèmic, l’últim dia del període establert.
  - Si els estudis s’han realitzat en altres universitats, l’estudiant haurà de presentar l’original o còpia confrontada del certificat acadèmic personal.

 • Programes de les assignatures de les quals se sol·liciti el reconeixement i en els quals figurin les competències de l'assignatura.

 • Original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció, si escau (família nombrosa, etc.).

L'òrgan responsable podrà demanar altra documentació que consideri necessària per poder valorar el reconeixement.

Què

 • Les assignatures superades en títols de 1r cicle no poden ser objecte de reconeixement: Diplomat, Mestre, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic (abans EEES) i Grau (a partir EEES)

 • Les assignatures superades en el 2n cicle d'estudis de 1r i 2n cicle (abans EEES) i Màster universitari (a partir EEES), poden ser objecte de reconeixement.

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement, que emetrà la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

(Vegeu també altres efectes econòmics a l'apartat de resolució de la sol·licitud)

Observacions

 • Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs es consideraran les qualificacions obtingudes fins a la data en què s'acabi el termini corresponent, moment en què l'estudiant ha de complir els requisits exigits.

 • Es té en compte l'adequació entre les competències i els coneixements associats a les matèries cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguin caràcter transversal. 

 • En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball de Fi de Màster. 

 • En el cas de sol·licitar el reconeixement, si l'estudiant és admès al màster, durant els 10 dies després a l'admissió es realitzarà una tutoria amb el coordinador en la qual s'indicarà la situació acadèmica resultant.

                                         

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La degà/ana o director/a del centre.

Quan

 • Com a màxim un mes després d’haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s’escau. En aquests terminis, s’ha de tenir en compte que el mes d’agost es considera inhàbil. 

Com

L'aplicació del reconeixement, serà proposada pel coordinador del màster, d'acord amb els criteris aprovats per a fixar el reconeixement en els estudis de màster:

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

 • La secretaria de gestió acadèmica de campus/centre actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant, si s'escau.

 • Les sol·licituds presentades entre el 2 de maig de 2023 i el 7 de juliol de 2023 tindran efectes acadèmics pel curs 2022-23 (no podrà ser d'aplicació si les assignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2021-22).

 • Les sol·licituds presentades entre el 8 de juliol de 2023 i el 30 de novembre de 2022 tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2023-24.

Efectes econòmics

S’ha d’abonar l’import de les assignatures reconegudes d’acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

En els estudis de Màster universitari el nombre màxim de crèdits a reconèixer queda establert en:

 • Màster universitari de 120 crèdits: 60 crèdits

 • Màster universitari de 90 crèdits: 45 crèdits

 • Màster universitari de 60 crèdits: 30 crèdits