saltar al contingut principal
Cercar
URV

Aplicació del reconeixement de crèdits cursats en ensenyaments universitaris oficials del mateix cicle

***Avís***

La situació d'excepcionalitat causada per l'alerta sanitària per la COVID-19 obliga a prendre mesures que alteren el funcionament normal de la Universitat.

És per això que cal presentar totes les sol·licituds utilitzant els "Tràmits en línia de la Intranet" o el "Registre electrònic de la URV".

L'atenció es farà preferiblement per correu electrònic i per telèfon, però si considereu necessari que us atenguem presencialment haureu de demanar hora per concertar cita prèvia. Consulteu la disponibilitat a través de la web de la Secretaria de Gestió Acadèmica del vostre Campus.

 • CONCEPTE: acceptació a la URV dels crèdits que, obtinguts en ensenyaments oficials de màster i segon cicle (estudis de primer i de segon cicle), en la mateixa o en una altra universitat computen en els ensenyaments de màster de la URV, als efectes de l'obtenció d'un títol oficial.

Curs d'aplicació: 2021-22

 

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

Ha d'haver-se preinscrit per a l'accés als estudis de màster.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan

Període: des del 2 de maig al 30 d’octubre.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de secretaria, el/la qual, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Acreditació acadèmica dels estudis previs:
  - Si els estudis s’han realitzat en centres de la URV, la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre imprimirà internament l’expedient acadèmic, l’últim dia del període establert.
  - Si els estudis s’han realitzat en altres universitats, l’estudiant haurà de presentar l’original o còpia confrontada del certificat acadèmic personal.

 • Programes de les assignatures de les quals es sol·liciti el reconeixement i en els quals hi figurin les competències de l'assignatura.

L'òrgan responsable podrà demanar altra documentació que consideri necessària per poder valorar el reconeixement.

Què

 • Les assignatures superades en títols de 1r cicle no poden ser objecte de reconeixement: Diplomat, Mestre, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic (abans EEES) i Grau (a partir EEES)

 • Les assignatures superades en el 2n cicle d'estudis de 1r i 2n cicle (abans EEES) i Màster universitari (a partir EEES), poden ser objecte de reconeixement.

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement, que emetrà la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

(Vegeu també altres efectes econòmics a l'apartat de resolució de la sol·licitud)

Observacions

 • Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen els estudis (si s’escau, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció: família nombrosa, etc.).

 • Pel que fa a la baremació de l'expedient acadèmic dels estudis previs es consideraran les qualificacions obtingudes fins la data en què s'acabi el termini corresponent, moment en què l'estudiant ha de complir els requisits exigits.

 • Es té en compte l'adequació entre les competències i els coneixements associats a les matèries cursades per l'estudiant i els previstos en el pla d'estudis o bé que tinguin caràcter transversal. 

 • En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball de Fi de Màster. 

 • En el cas de sol·licitar el reconeixement , si l'estudiant és admès al màster, durant els 10 dies després a l'admissió es realitzarà una tutoria amb el coordinador en la qual s'indicarà la situació acadèmica resultant.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La degà/ana o director/a del centre.

Quan

 • Com a màxim un mes després d’haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s’escau. En aquests terminis, s’ha de tenir en compte que el mes d’agost es considera inhàbil. 

Com

L'aplicació del reconeixement, serà proposada pel coordinador del màster, d'acord amb els criteris aprovats per a fixar el reconeixement en els estudis de màster:

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

 • La secretaria de gestió acadèmica de campus/centre actualitzarà automàticament l'expedient de l'estudiant, si s'escau.

 • Los sol·licituds presentades entre el 2 de maig de 2021 i el 8 de juliol de 2021 tindran efectes acadèmics pel curs 2020-21 (no podrà ser d'aplicació si les assignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2020-21).

 • Les sol·licituds presentades entre el 9 de juliol de 2021 i el 30 d’octubre de 2021 tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2021-22.

Efectes econòmics

S’ha d’abonarl’import de les assignatures reconegudes d’acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

Observacions

En els estudis de Màster universitari el nombre màxim de crèdits a reconèixer queda establert en:

 • Màster universitari de 120 crèdits: 60 crèdits

 • Màster universitari de 90 crèdits: 45 crèdits

 • Màster universitari de 60 crèdits: 30 crèdits