saltar al contingut principal
Cercar
URV

Llei de creació URV


Llei 36/1991, de 30 de desembre, de creació de la Universitat Rovira i Virgili

L'anàlisi dels aspectes històrics, demogràfics, socials i econòmics, juntament amb l'estudi de les demandes de titulació, de les necessitats dels diversos sectors econòmics, socials i culturals, contrastats amb la realitat universitària actual, ha portat el Govern de Catalunya a emprendre un conjunt d'accions destinades a expandir i reordenar el mapa universitari de Catalunya.

D'aquestes actuacions ha sorgit el propòsit de modificar l'estructura universitària catalana mitjançant la creació de noves universitats, una de les quals ha d'ésser la Universitat Rovira i Virgili.

Ultra atendre les demandes actuals i futures pel que fa a estudis universitaris, tant a l'àrea geogràfica pròxima com en el conjunt de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili ha de tenir vocació de continuïtat amb una presència universitària a les comarques tarragonines i de les Terres de l'Ebre que es remunta als segles XVI i XVII, suprimida per la força després de la Guerra de Successió i recuperada ara fa vint anys.

La nova Universitat Rovira i Virgili recull també l'esforç, el treball i la voluntat de la comunitat universitària tarragonina, especialment a través dels diferents centres creats a partir del 1971, i la seva creació ha d'actuar com a motor del progrès cultural, del científic i del tècnic a les comarques meridionals de Catalunya i de manera més específica a les ciutats on s'ubiquen els seus centres.

Per això, la Universitat Rovira i Virgili ha d'integrar i ordenar els diversos ensenyaments universitaris que actualment s'imparteixen en les comarques meridionals i els de nova creació que han de servir de base per al desenvolupament d'una universitat nova amb personalitat pròpia.

Els objectius que es persegueixen són, entre d'altres, la millora de l'organització territorial i de la qualitat i les potencialitats del servei públic de l'ensenyament superior per facilitar l'exercici del dret a l'educació establert a l'article 27.5 de la Constitució Espanyola, i l'augment i la millor estructuració de l'oferta de places en el conjunt de Catalunya.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, en la seva sessió del 25 de setembre de 1989, aprovà la proposta de Programació Universitària de Catalunya. En virtut d'aquest acord calia prendr entre d'altres, la decisió d'incrementar l'oferta, en especial, en els nuclis amb presència d'estudis universitaris.

D'altra banda, aquesta creació es fa d'acord amb la Disposició Addicional Única de la Llei de creació de la Universitat Pompeu Fabra, que establia que, dins el termini de tres anys, el Govern havia de presentar un projecte de creació de noves universitats al Parlament de Catalunya.

Amb la denominació de la Universitat es vol honorar la memòria de l'il·lustre català Antoni Rovira i Virgili, escriptor, historiador i polític, un dels més importants teoritzadors i divulgadors de la causa nacional de Catalunya, President que fou del Parlament de Catalunya i exemple de civisme, treball i estima pels valors del nostre poble.

Article 1

Creació

Es crea la Universitat Rovira i Virgili, la qual es regeix per la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, per la Llei de Catalunya 26/1984, del 19 de desembre, de Coordinació Universitària i de Creació de Consells Socials, per aquesta Llei, per les normes que les desenvolupen i pels seus estatuts.

Article 2

Estructura

La Universitat Rovira i Virgili consta inicialment dels centres següents:

a) Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia.
b) Facultat de Lletres.
c) Facultat de Química.
d) Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
e) Facultat de Ciències Jurídiques.
f) Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
g) Escola Tècnica Superior d'Enginyeria.
h) Escola Universitària d'Infermeria.
i) Escola d'Enologia.

Article 3

Règim de funcionament

Mentre no s'aprovin els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili, el Departament d'Ensenyament té, respecte a aquesta, les competències que la Llei Orgànica 11/1983, del 25 d'agost, de Reforma Universitària, atribueix a les universitats, sens perjudici que els òrgans creats per aquesta Llei puguin exercir les funcions específiques que se'ls assignen.

Article 4

Òrgans de govern provisionals

Als efectes del que estableix l'article 3, es creen els òrgans de govern provisionals següents:

a) La Comissió Gestora, que assumeix les funcions de govern necessàries per a l'organització i l'endegament de la Universitat i el desenvolupament de les seves activitats acadèmiques.

b) El Consell Econòmic, que assumeix les funcions econòmiques i pressupostàries que l'ordenament confereix al Consell Social de la Universitat.

c) El Claustre provisional, que és l'òrgan de participació en el govern de la Universitat dels centres, dels departaments i dels diversos estaments que els componen, de la manera que sigui establerta per reglament. Aquest reglament ha d'ésser consultat amb la Comissió Gestora i aprovat pel Departament d'Ensenyament.

Article 5

La Comissió Gestora

-1 La Comissió Gestora és integrada per un president, tres vice-presidents, un gerent i entre sis i deu vocals. La Universitat Rovira i Virgili pot tenir un secretari general, que ha d'ésser nomenat d'entre els membres de la Comissió Gestora. Els vice-presidents i els vocals poden ésser assistits per adjunts.

-2 El President, que ha d'ésser catedràtic d'universitat, és nomenat pel President de la Generalitat a proposta del Conseller d'Ensenyament.

-3 Als efectes de l'administració universitària, el President de la Comissió Gestora té la condició de rector.

-4 Els vice-presidents i els vocals, que han d'ésser professors d'universitat, són nomenats pel Conseller d'Ensenyament. Els vice-presidents són nomenats un cop escoltats els directors dels centres universitaris afectats per la creació de la Universitat.

-5 El Gerent és nomenat pel Conseller d'Ensenyament, a proposta del President de la Comissió Gestora, i no pot exercir funcions docents.

Article 6

El Consell Econòmic

-1 El Consell Econòmic és integrat pel President i fins a vint-i-vuit vocals.

-2 El President és nomenat pel President de la Generalitat.

-3 Als efectes de l'administració universitària, el President del Consell Econòmic té la condició de president del Consell Social.

-4 Són vocals:

a) El Secretari General del Departament d'Ensenyament, o la persona en qui delegui.

b) El Director General d'Universitats, o la persona en qui delegui.
c) El Director General de Pressupostos i Tresor, o la persona en qui delegui.
d) El President i dos membres de la Comissió Gestora, designats per la mateixa Comissió.
e) El Gerent de la Universitat Rovira i Virgili.
f) Un representant de l'Ajuntament de Tarragona, un representant de l'Ajuntament de Reus, un representant de l'Ajuntament de Tortosa, un representant de la Diputació de Tarragona, un representant del Consell Comarcal del Tarragonès, un representant del Consell Comarcal del Baix Camp, un representant del Consell Comarcal del Baix Ebre i un representant designat pels altres consells comarcals de l'actual circumscripció de Tarragona.
g) Tres persones elegides directament pel Parlament de Catalunya per majoria absoluta dels diputats que formen la Cambra.
h) Fins a quatre persones designades pel Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Conseller d'Ensenyament, en representació dels interessos socials.
i) Fins a sis membres de la comunitat universitària, elegits pel Claustre provisional.

Article 7

En el marc de l'autonomia universitària, la Universitat Rovira i Virgili i els seus centres, instituts i departaments poden establir convenis i acords de col·laboració amb altres centres de recerca, amb altres universitats i amb llurs unitats estructurals.

Article 8

La Universitat ha d'assumir la titularitat dels béns de domini públic de la Generalitat de Catalunya que siguin afectats al compliment de les seves funcions. L'assumpció de la titularitat dels béns inicialment afectats s'ha de fer efectiva una vegada constituït el Consell Econòmic.

Disposicions addicionals

Primera
-1 Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per a fer les actuacions oportunes per a la integració en la Universitat Rovira i Virgili de tots els centres i serveis universitaris de la Universitat de Barcelona ubicats a les ciutats de Tarragona i de Reus.

-2 Aquesta integració dels centres s'ha de fer per decret i ha de preveure el traspàs dels immobles, les instal·lacions i tots els mitjans humans i materials assignats o pertanyents a cadascun dels centres o serveis. S'han de respectar els drets que posseeixin, en el moment de la integració a la Universitat Rovira i Virgili, el personal adscrit a aquests centres i serveis i els estudiants, sens perjudici dels drets que corresponguin, d'acord amb la Constitució i les lleis que la desenvolupen.

Segona
-1 Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per a fer les actuacions oportunes per a la integració en la Universitat Rovira i Virgili de les Escoles Universitàries d'Infermeria Joan XXIII i de Graduats Socials de Tarragona, adscrites a la Universitat de Barcelona, i de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial del Complex Educatiu de Tarragona, adscrita a la Universitat Politècnica de Catalunya.

-2 En la integració de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial del Complex Educatiu de Tarragona, hom s'ha d'atenir a allò que disposa el número 8 de la Disposició Addicional Quinzena de la Llei 30/1984, del 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, en la redacció que li dóna l'article 1 de la Llei 23/1988, 28 de juliol.

Tercera
Es faculta el Govern de la Generalitat de Catalunya per a fer les actuacions oportunes per a l'adscripció a la Universitat Rovira i Virgili de les Escoles Universitàries d'Infermeria Verge de la Cinta de Tortosa i de Treball Social de Tarragona, adscrites a la Universitat de Barcelona.

Disposició transitòria única

Dins el termini de dos anys, a comptar des de la vigència d'aquesta Llei, la Universitat ha d'elegir el Claustre Universitari constituent, el qual ha d'escollir rector i, a continuació, elaborar els estatuts de la Universitat en el termini d'un any des de la constitució del Claustre. Si en aquest termini els estatuts no són sotmesos a l'aprovació del Govern de la Generalitat de Catalunya, aquest n'ha d'establir uns de provisionals.

Disposicions finals

Primera
En el termini de tres mesos a comptar des de la publicació d'aquesta Llei, el Govern de la Generalitat de Catalunya, a proposta del Conseller d'Ensenyament, ha de determinar l'altra normativa singular reguladora de l'activitat de la Universitat fins a l'aprovació dels estatuts.

Segona
S'autoritzen el Govern de la Generalitat de Catalunya i els Consellers d'Ensenyament i d'Economia i Finances, en l'àmbit de llurs atribucions, perquè dictin les mesures necessàries per a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

Tercera
Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya