saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reconeixement en forma de crèdits de l'experiència laboral i professional acreditada pels estudis de màster

 • CONCEPTE: procés a través del qual l’estudiant sol·licita el reconeixement en forma de crèdits per la URV de l’experiència laboral i professional que pugui acreditar. Aquesta experiència ha d’estar relacionada amb les competències inherents al títol pel qual es demana.

Curs d'aplicació: 2023-24

Tràmits de la sol·licitud

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV o del registre electrònic de la URV.

Consulta altres vies possibles de presentació de documentació.

Quan

Període: des del 2 de maig al 30 de novembre.

(*) Consulteu el curs en el qual tindrà efectes acadèmics el reconeixement a l'apartat de resolució de la sol·licitud.

Com

Presentant la documentació següent:

 • Sol·licitud adreçada al/a la responsable de secretaria, que, si s'escau, l'elevarà al/a la degà/ana o director/a del centre.

 • Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l’estudiant amb l’empresa.

 • Document emès per l’empresa que detalli les tasques realitzades per la persona interessada, així com el període en què s'han dut a terme.

 • En el cas que la justificació aportada per l'estudiant correspongui a documents emesos a l'estranger, el centre valorarà si acredita suficientment les dades requerides.

 • Original i fotocòpia del document que acrediti el tipus d’exempció, si s’escau (família nombrosa, etc.).

Cost

S'ha d'abonar l'import de la taxa d'estudi de reconeixement, que emet la secretaria de gestió acadèmica de centre/campus, d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent.

  (Vegeu també altres efectes econòmics a l'apartat de resolució de la sol·licitud)

Observacions

 • La Junta de Centre ha d’aprovar els criteris específics que s’aplicaran per avaluar el reconeixement i els ha de fer públics. Aquests criteris els ha de ratificar, si s’escau, la comissió corresponent delegada del Consell de Govern.

 • En cap cas no poden ser objecte de reconeixement els crèdits corresponents al Treball de Fi de Màster.

 • El nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement a partir d’experiència professional i laboral no pot ser superior al 15% del total de crèdits que constitueixen el pla d’estudis. En aquest percentatge computen també, si s’escau, els crèdits reconeguts provinents d’ensenyaments universitaris no oficials (títols propis).

 • Els centres tenen publicats els criteris que apliquen en la resolució del reconeixement de l'experiència laboral i professional (consulteu els criteris específics per a cada centre/ensenyament).

 • En els estudis de màster, tenint en compte només la via del reconeixement de l’experiència laboral, el nombre màxim de crèdits que es poden reconèixer queda establert en:

• Màster de 120 crèdits: 18 crèdits

• Màster de 90 crèdits: 13,5 crèdits

• Màster de 60 crèdits: 9 crèdits

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El deganat o direcció del centre.

Quan

Com a màxim un mes després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.
* En el compliment d'aquests terminis, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

 Com

 • Es lliura la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada.

 • S'actualitza l'expedient de l'estudiant, si s'escau. 

 • Les sol·licituds presentades entre el 2 de maig de 2023 i el 7 de juliol de 2023 tindran efectes acadèmics pel curs 2022-23 (no podrà ser d'aplicació si les assignatures a reconèixer estan matriculades al curs 2022-23).

 • Les sol·licituds presentades entre el 8 de juliol de 2023 i el 30 de novembre de 2023 tindran efectes acadèmics i econòmics pel curs 2023-24.

Efectes econòmics

 • S'ha d'abonar l'import de les assignatures reconegudes d'acord amb el que estableix el decret de preus públics vigent. 

 Observacions

 • El centre ha d'avaluar l’experiència acreditada per l’estudiant i la resolució del reconeixement s’ha d'aplicar bàsicament a l’assignatura Pràctiques Externes.

 • Només en casos específics el centre pot considerar l’aplicació del reconeixement en una altra assignatura.

 • El reconeixement d’aquests crèdits no n'incorpora la qualificació, per la qual cosa no computen als efectes de baremació de l’expedient.