saltar al contingut principal
Cercar
URV

Durada dels estudis: Baixa temporal per embaràs o malaltia / maternitat o paternitat

 • CONCEPTE: És el tràmit a seguir pels doctorands matriculats en un programa de doctorat, que han d'interrompre els estudis del doctorat per malaltia o embaràs i/o per maternitat o paternitat.

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Si el doctorand no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis.

Quan

En qualsevol moment durant el curs acadèmic, sempre que el/la doctorand/a estigui matriculat aquell curs.

La secretaria de campus/centre confirmarà que l'autorització del/de la director/a de tesi que el/la doctorand/a ha fet constar a la sol·licitud és correcta.

Com

Presentant:

 • Sol·licitud adreçada a la secretaria de gestió acadèmica corresponent.
 • En les baixes per malatia o embaràs: Justificant mèdic oficial en el qual consti la data d’inici de la baixa i la previsió de l’alta.
 • En les baixes per maternitat o paternitat: Document oficial on consti la data de naixement del/ de la fill/a.

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

 • Període : Pot estar en aquesta situació el temps que duri la baixa mèdica per malaltia o el temps que correspongui per embaràs, abans del naixament del/de la fill/a, i el temps del permís per maternitat o paternitat.

 • Durant el període que el doctorand o doctoranda està en aquesta situació:

  • Ha de formalitzar la matrícula. En cas de no fer-ho, es considerarà que causa baixa definitiva al programa per no formalizar la matrícula.

  • S'interromp el còmput límit de la durada dels estudis.

  • Durant la baixa es podrà avaluar i es tindrà en compte la situació per flexibilitzar els criteris d’avaulació. Si tot i la flexibilitat no es pot presentar a l’avaluació, serà qualificat amb No presentat per baixa temporal.

Resolució de la sol·licitud

Qui

La secretaria de gestió acadèmica corresponent.

Quan

En el termini màxim de 5 dies.

Com

La secretaria de campus/centre actualitzarà les dades a l'expedient i traslladarà la resolució corresponent, preferentment mitjançant la notificació electrònica, a la persona interessada, a la secretaria del departament i a l'Escola de Postgrau i Doctorat.

Observacions

Als efectes del còmput de la durada dels estudis no es tindran en compte els períodes de baixa autoritzats.