saltar al contingut principal
Cercar
URV

Durada dels estudis: Baixa temporal per embaràs o malaltia / maternitat o paternitat

 • CONCEPTE: És el tràmit a seguir pels doctorands matriculats en un programa de doctorat, que han d'interrompre els estudis del doctorat per malaltia o embaràs i/o per maternitat o paternitat.

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Si els doctorands no tenen accés als tràmits en línia, podran presentar la sol·licitud al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registres auxiliars.

Quan

En qualsevol moment durant el curs acadèmic, sempre que el/la doctorand/a estigui matriculat aquell curs.

La secretaria de campus/centre confirmarà que l'autorització del/de la director/a de tesi que el/la doctorand/a ha fet constar a la sol·licitud és correcta.

Com

Presentant:

 • Sol·licitud adreçada a la secretaria de gestió acadèmica corresponent.
 • En les baixes per malatia o embaràs: Justificant mèdic oficial en el qual consti la data d’inici de la baixa i la previsió de l’alta.
 • En les baixes per maternitat o paternitat: Document oficial on consti la data de naixement del/ de la fill/a.

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

 • Període : Pot estar en aquesta situació el temps que duri la baixa mèdica per malaltia o el temps que correspongui per embaràs, abans del naixament del/de la fill/a, i el temps del permís per maternitat o paternitat.

 • Durant el període que el doctorand o doctoranda està en aquesta situació:

  • Ha de formalitzar la matrícula. En cas de no fer-ho, es considerarà que causa baixa definitiva al programa per no formalizar la matrícula.

  • S'interromp el còmput límit de la durada dels estudis.

  • Durant la baixa es podrà avaluar i es tindrà en compte la situació per flexibilitzar els criteris d’avaulació. Si tot i la flexibilitat no es pot presentar a l’avaluació, serà qualificat amb No presentat per baixa temporal.

Resolució de la sol·licitud

Qui

La secretaria de gestió acadèmica corresponent.

Quan

En el termini màxim de 5 dies.

Com

La secretaria de campus/centre actualitzarà les dades a l'expedient i traslladarà la resolució corresponent, mitjançant la notificació electrònica, a la persona interessada. Enviarà còpia d’aquesta resolució a l’Escola de Postgrau i Doctorat i a la secretaria del departament corresponent.

Observacions

Als efectes del còmput de la durada dels estudis no es tindran en compte els períodes de baixa autoritzats.