saltar al contingut principal
Cercar
URV

Durada dels estudis: Baixa temporal per motius personals

 • CONCEPTE: És el tràmit a seguir pels doctorands matriculats en un programa de doctorat que volen interrompre per motius personals els estudis de doctorat durant un període de temps.

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Si el doctorand no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis.

Quan

En qualsevol moment, sempre que estigui matriculat aquell curs. Si la sol·licitud es presenta com a molt tard el dia 1 d’octubre i dura un any, no s’exigeix la formalització de la matrícula del curs següent. Al finalitzar el període, el doctorand sol·licitarà reprendre estudis per continuar.

Com

Presentant:

Sol·licitud adreçada al coordinador/a del programa de doctorat.
• Justificació dels motius de presentació de la sol·licitud.

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

 • Període màxim: 1 any

 • Ampliable: 1 any més

 • Durant el període que el doctorand o doctoranda està en aquesta situació:

  • Ha de formalitzar la matrícula, llevat que presenti la sol·licitud, com a molt tard, abans de l’1 d’octubre i la baixa duri un any. En cas de no fer-ho, es considerarà que causa baixa definitiva al programa per no formalitzar la matrícula.

  • S'interromp el còmput de la durada màxima dels estudis per dipositar la tesi doctoral.

  • Si el període de baixa coincideix amb les convocatòries d’avaluació, la qualificació serà: No presentat per baixa en el programa.

 • La secretaria de campus/centre confirmarà que l'autorització del/de la director/a de tesi que el/la doctorand/a ha fet constar a la sol·licitud és correcta.

Resolució de la sol·licitud

Qui

La comissió acadèmica del programa de doctorat.

Quan

En el moment que es reuneixi la comissió acadèmica previsiblement del 15 al 20 de cada mes.

Com

La comissió acadèmica, a través de la secretaria de departament, informa a la secretaria de campus/centre lliurant-li l'original de la resolució, el qual s'arxivarà a l'expedient del/de la doctorand/a.

La secretaria de campus/centre actualitzarà les dades a l'expedient i traslladarà la resolució corresponent, preferentment mitjançant la notificació electrònica, a la persona interessada, a la secretaria del departament i a l'Escola de Postgrau i Doctorat.

Observacions

Als efectes del còmput de la durada dels estudis no es tindran en compte els períodes de baixa autoritzats.