saltar al contingut principal
Cercar
URV

Durada dels estudis: Pròrroga presentació tesi doctoral

 • CONCEPTE: És el tràmit a seguir pels doctorands que preveuen no poder dipositar la tesi en el termini previst:

  • 3 anys a comptar des de la data de matrícula del curs en què ha accedit al programa, per als doctorands a temps complet (TC)

  • 5 anys a comptar des de la data de matrícula del curs en què ha accedit al programa, per als doctorands a temps parcial (TP) o que almenys un curs han estat matriculats amb aquesta dedicació.

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Si els doctorands no tenen accés als tràmits en línia, podran presentar la sol·licitud al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registres auxiliars.

Quan

Durant els tres mesos anteriors a la data límit en què el/la doctorand/a ha de dipositar la tesi. El/la doctorand/a pot consultar aquesta data límit al SAD.

Com

Presentant:

Sol·licitud adreçada al President/a de la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

 • La durada de la 1ª pròrroga és:
  • Doctorands matriculats a Temps complet:

   • 1 any més

  • Doctorands matriculats a Temps parcial:

   • 2 anys més

Es prendrà com a referència la dedicació de la darrera matrícula.

 • La durada de la 2ª pròrroga un cop esgotada la durada de la 1a pròrroga, i amb independència de la dedicació, serà d’un any més.

La Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre trametrà la sol·licitud a la Comissió Acadèmica corresponent.

Resolució de la sol·licitud

Qui

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat.

Quan

En el moment en què es requereixi. En qualsevol cas, abans que finalitzi la data límit per dipositar la tesi.

Com

La Comissió Acadèmica valorarà la sol·licitud i, si s’escau, l’acceptarà, signarà el document electrònicament i el tramitarà per correu electrònic a la Secretaria de Gestió Acadèmica del Campus/Centre. 
La Secretaria de Gestió Acadèmica de Campus/Centre actualitzarà les dades a l'expedient i traslladarà la resolució corresponent, mitjançant la notificació electrònica, a la persona interessada. Enviarà còpia d’aquesta resolució a l’Escola de Doctorat i a la Secretaria del departament corresponent.

Observacions

Quan un/a doctorand/a matriculat/da no diposita la tesi en el termini màxim establert, es considera que causa baixa definitiva en el programa.

Si volgués cursar estudis de doctorat, s’hauria de preinscriure en un altre programa en el termini establert a tal efecte.

Si durant un període de pròrroga autoritzat per la Comissió Acadèmica corresponent, un doctorand o doctoranda a temps complet sol·licita i obté l’autorització del canvi de dedicació a temps parcial, aquella pròrroga queda sense efectes i aquell curs passa a computar com a ordinari amb dedicació a temps parcial. En aquest cas, els doctorands encara poden sol·licitar les pròrrogues corresponents a la dedicació a temps parcial.