saltar al contingut principal
Cercar
URV

Declaració d'equivalència d'estudis estrangers d'educació superior al nivell acadèmic de doctor o doctora

 • CONCEPTE: És el procediment per atorgar la declaració d’equivalència del nivell acadèmic de doctor o doctora a un títol estranger d’educació superior. Té els mateixos efectes del títol amb el qual s’ha sol·licitat el tràmit des de la data en què es concedeix i s'expedeix la credencial corresponent en tot el territori estatal, d'acord amb la normativa vigent.

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, amb una identificació prèvia.

Què

 • Declaració d’equivalència del nivell acadèmic de doctor o doctora per als títols estrangers d’educació superior que s’hagin obtingut en universitats o institucions d’educació superior de fora d’Espanya.

Quan

En el moment que ho requereixi.

On

Al Registre General de la URV o a qualsevol dels registres auxiliars.

Com

Presentant la documentació següent:

Original i còpia o còpia ja compulsada per les autoritats competents de:

 • Document acreditatiu de la identitat i nacionalitat de la persona que fa la sol·licitud, el qual ha d’estar vigent i no haver superat la data límit de validesa.
 • Títol de doctor o doctora, del qual se sol·licita l’equivalència o del certificat acreditatiu de l’expedició d’aquest títol, degudament legalitzat i traduït oficialment al català o castellà.
 • Certificat acadèmic o suplement europeu al títol (SET) dels estudis que ha fet la persona que fa la sol·licitud per obtenir el títol de doctor o doctora traduït oficialment al català o castellà, si s’escau, en el qual han de constar, entre d’altres:
  - la durada oficial en anys acadèmics
  - el pla o programa d’estudis que ha seguit
  - les assignatures cursades, si és el cas
  - la càrrega horària de cadascuna i les qualificacions, si és el cas
  - en cas de títols de l’EEES, s’ha de fer constar el nivell Marc europeu de qualificacions (European Qualifications framework – EQF)
 • Un exemplar de la tesi doctoral en l’idioma en què es va defensar.
 • La memòria explicativa de la tesi realitzada, redactada en castellà, català o anglès, amb indicació dels membres del jurat i la qualificació.
 • Una declaració responsable de no haver obtingut o sol·licitat la declaració d’equivalència del nivell acadèmic de doctor o doctora en una altra universitat espanyola del mateix títol pel qual se sol·licita.
 • Una còpia de la resolució emesa per la Universitat, si s’ha sol·licitat la declaració d’equivalència del nivell acadèmic de doctor o doctora pel mateix títol de doctor o doctora.
 • El justificant d’haver abonat la taxa d’estudi per tramitar l’equivalència al nivell acadèmic de doctor o doctora i l’expedició de la credencial acreditativa.

Si l’òrgan competent, o les comissions que correspongui, ho consideren necessari, es pot demanar més documentació complementària.

Els documents expedits a l'estranger han de complir determinats requisits:

♦ Legalització de documents acadèmics expedits a l’estranger: títol de doctor o doctora

♦ Traducció oficial de documents acadèmics: títol de doctor o doctora i certificat acadèmic o suplement europeu al títol dels estudis de doctorat (s'han de traduir tots dos documents a català o castellà, independentment de l’idioma d’expedició). 

                                                                      

Revisió de la documentació

Qui

Escola de Doctorat.

Quan

Un cop rebuda la sol·licitud original i la documentació compulsada, lliurada pel Registre.

S’ha de tenir en compte que el mes d’agost es considera inhàbil.

 Com

 • Examinant que la documentació sigui correcta i s’ajusti, si s’escau, als requisits establerts.

Observacions

Si s’hi detecta alguna mancança o que no es compleixen els requisits establerts, es demanarà a la persona interessada que en el termini de 10 dies esmeni els errors.

Si no ho fa en el termini establert, la Universitat Rovira i Virgili emetrà una resolució de desestimació.

                                                                        

Resolució de la sol·licitud

Qui

El rector o rectora de la Universitat Rovira i Virgili.

Quan

En el termini de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud.

S’ha de tenir en compte que el mes d’agost es considera inhàbil.

 Com

La proposta d’informe raonat, favorable o desfavorable, sobre la sol·licitud la fa la comissió acadèmica del programa de doctorat més afí al títol per al qual se sol·licita la declaració d’equivalència al nivell acadèmic de doctor o doctora.

La Direcció de l’Escola de Doctorat, ha de trametre l’acord, acompanyat de l’informe raonat, al vicerectorat competent en la matèria perquè el sotmeti a l’aprovació de la comissió Política Acadèmica i de Docència de la URV.

Observacions

Contra la resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de recepció de la notificació, sense perjudici de poder interposar potestativament un recurs de reposició davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes a comptar des de la notificació de la resolució.

                                                                        

Expedició del certificat d'equivalència a nivell acadèmic de doctor/a

Qui

El rector o rectora de la Universitat Rovira i Virgili.

Quan

Un cop s’hagi resolt favorablement la sol·licitud d’equivalència de títol al nivell acadèmic de doctor o doctora.

S’ha de tenir en compte que el mes d’agost es considera inhàbil.

 Com

La resolució favorable s’acredita amb el corresponent certificat d’equivalència de títol al nivell acadèmic de doctor o doctora expedit pel rector o rectora de la URV, d’acord amb el model que determina el Consejo de Coordinación Universitaria, en versió bilingüe (català i castellà). Al certificat s’hi ha de fer constar el títol estranger que té la persona interessada.

La URV ho ha de comunicar a la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del ministeri corresponent, perquè es pugui inscriure al Registre nacional de títols.

Observacions

La declaració d’equivalència del nivell acadèmic de doctor o doctora no implica, en cap cas, l’homologació, la declaració d’equivalència o reconeixement d’un altre (o altres) títol estranger que tingui la persona interessada, ni el reconeixement a l’Estat espanyol d’un nivell diferent del de doctor o doctora.

El títol estranger que ja hagi estat declarat equivalent no es podrà sotmetre a un nou tràmit de declaració d’equivalència en una altra universitat. No obstant això, quan la declaració d’equivalència sigui denegada, la persona interessada podrà iniciar un nou expedient en una altra universitat espanyola diferent.

                                                                       

Finalització del procediment: lliurament de la credencial

Qui

El Servei de Gestió Acadèmica

Quan

Un cop expedida la credencial de la declaració d’equivalència del nivell acadèmic de doctor o doctora.

S’ha de tenir en compte que el mes d’agost es considera inhàbil.

 Com

El Servei de Gestió Acadèmica ho notifica a la persona interessada, perquè passi a recollir-la.

La persona interessada ha de recollir la credencial. en cas que no pugui recollir-la personalment:

 • Podrà fer-ho una altra persona degudament autoritzada presentant el seu document identificatiu i la fotocòpia del DNI o passaport de la persona interessada.
 • Podrà fer-ho una altra persona autoritzada a través d’un poder notarial (més informació).