saltar al contingut principal
Cercar
URV

Anul·lació de matrícula per interès personal: Abans de l'inici de l'activitat acadèmica (1 d'octubre)

 • CONCEPTE: cessament dels efectes acadèmics i administratius de la matrícula prèviament formalitzada amb la consegüent pèrdua dels drets d'avaluació i de la condició de doctorand i dels beneficis que aquest estatus comporta.

Curs d'aplicació: 2021-22 

 

Tràmits per sol·licitar-la

Qui

La persona interessada o la persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A la secretaria de Centre/Campus on es realitzen els estudis.

Quan

Abans de l'inici de l'activitat acadèmica (1 d'octubre).

Com

Presentant la documentació següent:

Observacions

Els doctorands que no puguin presentar la sol·licitud presencialment, podran presentar-la a través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV (registre d'altres tràmits administratius).

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de secretaria del Centre.

Quan

Sempre que sigui possible, en el moment de presentació de la sol·licitud. Com a màxim 5 dies naturals després d'haver presentat la sol·licitud i documentació completa, si s'escau.

Com

 • Es lliurarà la notificació de la resolució corresponent a la persona interessada i, si s'escau, s'actualitzarà l'expedient del doctorand.

 • Es regularitzarà informàticament l'anul·lació de la matrícula.

Efectes econòmics

 • Si la sol·licitud d'anul·lació es presenta abans d'inici de l'activitat acadèmica (1 d'octubre) i ja s'ha fet efectiu l'import de la matrícula, es tramitarà la devolució de l'import de la tutela de la tesi.

 • Si no es formalitza la sol·licitud d'anul·lació en els terminis establerts i no s'abonen els rebuts que corresponguin, aquests seran reclamats en fase d'impagament. Els doctorands que es troben en aquesta situació seran considerats suspesos temporalment. Durant el període en què estiguin en situació de suspensió temporal no se'ls podrà expedir certificats, expedients acadèmics ni el títol. No podran tampoc reprendre els seus estudis a la universitat en cursos posteriors sense abonar prèviament els imports pendents. El decret de preus públics ho estableix per a la mateixa universitat o per un altra universitat catalana.

 • Per poder fer efectiva l'anul·lació sol·licitada caldrà estar al corrent de pagament de la regularització que correspongui.

Observacions

 • L'anul·lació de la matrícula comporta la pèrdua de la plaça, i quedarà sense efectes la matrícula efectuada.

  • En el cas que els doctorands siguin de nou accés, per iniciar qualsevol altre programa, caldrà que novament facin la preinscripció oficial.

  • La resta de doctorands, per continuar els mateixos estudis, hauran de sol·licitar reprendre estudis durant el curs acadèmic següent al de l'anul·lació. Passat un curs acadèmic de l'anul·lació, ja no es podran incorporar al mateix programa i, si volen continuar els estudis de doctorat més endavant, caldrà que es preinscriguin a un altre programa de doctorat.

 • Als doctorands de nou accés se'ls retornaran els documents lliurats en el moment de la matrícula.

 • Si el doctorand és sol·licitant de beca o ajut, la secretaria ho haurà de comunicar al Servei de Gestió Acadèmica.