saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau de Psicologia


Desenvolupament Socioafectiu

 • Coordinació: Núria Voltas Moreso (nuria.voltas(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Gent Gran Activa i Joventut Tarragona.
 • Resum: Aquesta experiència realitzada el curs 2022-23, servirà per a que els estudiants matriculats a l'assignatura Desenvolupament Socioafectiu, puguin observar i posar en pràctica alguns dels coneixements obtinguts en les classes magistrals i de seminaris. Es pretén que els estudiants del primer curs de psicologia realitzin una activitat pràctica i vivencial fora de l'aula, i així adquirir una visió de l'aplicabilitat del contingut teòric i de les possibilitats professionals amb les que compta el Grau. S'espera que l'activitat resulti motivadora i beneficiosa per al seu procés d'ensenyament-aprenentatge.

  Part del contingut teòric d'aquesta assignatura tracta sobre els principals canvis que es donen en l'etapa de l'adolescència i també en el procés d'envelliment, posant el focus en els aspectes afectius i socials. Així, varis grups d'estudiants portaran a terme un projecte de xerrada-taller de 2 sessions en coordinació amb Joventut de Tarragona (Tarragona Jove) i Gent Gran Activa, per al treball de les competències socioemocionals en cadascuna d'aquestes etapes del cicle vital. A grans trets, l'objectiu és fomentar l'autoconeixement i la reflexió de forma lúdica i dinàmica. La pràctica reflexiva consistirà en una sessió d'exposició de les experiències, amb l'establiment d'un debat amb tota la classe.

Psicologia de l'Educació I

 • Coordinació: Jorge Manuel Dueñas Rada (jorgemanuel.duenas(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Institut Josep Tapiró, Institut Roseta Mauri, Col·legi Sant Josep (Reus), Institut Torredembarra.
 • Resum: El projecte d'aprenentatge servei de l'assignatura de psicologia de l'educació I realitzat durant el curs 2017-18, busca introduir al món educatiu als estudiants, mitjançant una pràctica d'orientació a la vida universitària. L'aprenentatge servei es basa en tres moments:
  • Avaluació de les necessitats d'informació dels estudiants de primer i segon de batxillerat, en relació a la vida universitària.
  • Diagnòstic. L'estudiant URV elabora un material informatiu amb el que ha detectat, dirigit a l'alumnat de batxillerat.

  • Sessió oberta d'orientació. L'estudiant URV realitza 1 Sessió d'orientació d'introducció a la vida universitària a l'alumnat ajustat amb les necessitats específiques d'informació de cada grup de batxillerat.

Psicologia de l'Educació II

 • Coordinació: Elena Castarlenas Solé (elena.castarlenas(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: UTE Mercè Fontanilles Resilis Servei: Itineraris de Protecció individualitzats.
 • Resum: Tot l’estudiantat matriculat en l’assignatura el curs 2019-20, han realitzat la meitat dels crèdits del seminari amb la modalitat del Programa d’APS. L’estudiantat ha treballat de manera virtual, degut a la situació de confinament per la crisi sanitària originada perla COVID-19. El projecte se ha fet en col·laboració amb el Servei d'Itineraris de Protecció Individualitzats de Tarragona. La sessió de presentació de l’entitat es va fer per videoconferència i l’estudiantat va plantejar els dubtes i inquietuds. L’objectiu del projecte era estudiar les potencialitats que tenen les TIC, en concret les xarxes socials, en l’educació, el desenvolupament i la socialització d’adolescents que estan sota situació de tutela. L’estudiantat ha treballat en grups de 4-5 membres, amb un total de 24 propostes. El projecte va constar de dues parts, una més teòrica per contextualitzar la temàtica i altra aplicada on van desenvolupar la proposta presentada a l’entitat. Es va oferir una guia per tal de desenvolupar la proposta. 

Avaluació Psicopedagògica en Educació

 • Coordinació: M. Josep Alemany Vazquez (mariajosep.alemany(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Escola de Pràctiques.
 • Resum: Aquesta experiència d’APS es duu a terme durant el curs acadèmic 2017-18. Es tracta de col·laborar amb el centre educatiu i l'Equip d'Assessorament Psicopedagògic (EAP) pel que fa al treball d'atenció a la diversitat dels alumnes escolaritzats a l'Escola de Pràctiques. Les tasques a desenvolupar són diverses. D'una banda, detectar els alumnes amb possibles necessitats educatives especials, trastorns de l'aprenentatge, altes capacitats. D'altra banda, col·laborar en l'avaluació i seguiment dels alumnes amb necessitats educatives especials, trastorns de l'aprenentatge així com alumnes amb altes capacitats, retard en l'aprenentatge.

Pràctiques Externes - Pràcticum Cooperació

 • Coordinació: Paloma Vicens (paloma.vicens(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Fundació El Sueño de la Campana (Nicaragua).
 • Resum: El Pràcticum de Cooperació neix d’un acord de cooperació durant el curs 2004-2005 entre la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia (FCEP) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Fundació “El Sueño de la Campana” de San Ramón (Matagalpa, Nicaragua). El projecte aprovat per la Junta de la Facultat I dut a terme des del curs 2012-13 fins al curs 2017-18, té com a objectiu primordial incloure dins de la formació de l’estudiantat d’aquesta facultat, unes pràctiques externes solidàries que els permetin formar-se com a bons professionals i també com a persones sensibles als problemes presents en el món actual, a la vegada que coneixen la realitat d’altres països que assoleixen una situació de pobresa i marginació. La participació de la Facultat se centra en aspectes educatius, psicològics i socials, treballant principalment amb els col·lectius més vulnerables: nens i nenes, joves i dones. L’estudiantat del Grau d’Educació Infantil que s’incorpora a les Pràctiques realitza tasques pròpies del seu àmbit de formació en diferents Escoles de San Ramón sota la supervisió de les tutores de cadascun d’aquests centres i institucions, les tutores de la FCEP i de la psicòloga de la Fundació "El Sueño de la Campana".
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio.
   

Treball de Fi de Grau - Pràcticum Cooperació

 • Coordinació: Paloma Vicens (paloma.vicens(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Fundació El Sueño de la Campana (Nicaragua).
 • Resum: L'estudiantat que va realitzar les Pràctiques Externes des dels cursos 2012-13 fins a l’actualitat amb el marc anteriorment explicat van poder desenvolupar en el mateix el seu Treball Fi de Grau.

Treball de Fi de Grau - Estratègies metodològiques en l'aprenentatge de nois/es amb Asperger

 • Coordinació: Cori Camps Llauradó (cori.camps(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Asperger del Camp de Tarragona (ASPERCAMP).
 • Resum: La proposta del treball va sorgir en la primera edició del Mercat de Projectes Socials realitzat a Reus. S'impulsava un projecte interdisciplinari per a buscar solucions a reptes que es plantegen en els nens amb Asperger, treballant des de diferents àmbits: Enginyeria Tècnica en Telecomunicacions, el Màster en Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement i el Màster de Formació del Professorat en Secundària.
  Els principals problemes dels nois/es amb Asperger provenen del fet que la majoria de les activitats que es realitzen en els centres escolars estan pensades per a nois i noies neurotípics. L'objectiu del projecte interdisciplinari realitzat el curs 2014-15 fou el d'aportar estratègies d'adaptació metodològica que fessin servir les noves tecnologies i que permessin la millora de l'aprenentatge de nois/noies amb Asperger.
  A partir de diferents entrevistes amb mestres, psicòlogues i altres professionals que estan amb els nens/nois amb síndrome d'Asperger, es va fer una proposta adreçada a millorar la seva adaptació i els seus aprenentatges a l'aula.

Treball de Fi de Grau - Estudi sobre la relació entre el Parkinson i la salut mental

 • Coordinació: Margarita Torrente (margarita.torrente(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació de Parkinson de les comarques de Tarragona.
 • Resum: Aquest projecte es deriva del I Mercat de Projectes Socials celebrat a la Facultat d'Economia i Empresa a Reus. En els últims anys els membres de l'Associació de Parkinson de les Comarques de Tarragona han detectat que la malaltia de Parkinson va acompanyada per altres trastorns de salut. Aquesta comorbiditat sembla que inclús està augmentada en persones joves. En aquest treball, realitzat el curs 2014-15 es va buscar estudiar i aprofundir en aquest tema: avaluar als pacients diagnosticats de Parkinson si presentaven simptomatologia psicopatològica, revisar si aquesta simptomatologia psicopatològica estava diagnosticada o emmascarada pel trastorn principal.
  Es realitzà una presentació pública dels resultats davant l'entitat i persones interessades per sensibilitzar a la societat de les dificultats d'aquests pacients i possibles trastorns concomitants, els quals són important detectar i tractar a la vegada.

Treball de Fi de Grau - Estudi sobre la relació entre emocions i comportament corporal en persones afectades de Parkinson

 • Coordinació: Margarita Torrente (margarita.torrente(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació de Parkinson de les comarques de Tarragona.
 • Resum: Aquest projecte es deriva del I Mercat de Projectes Socials celebrat a la Facultat d'Economia i Empresa a Reus. En els últims anys els membres de l'Associació de Parkinson de les Comarques de Tarragona han vist una relació entre les emocions i les alteracions a escala corporal que pateixen els pacients de Parkinson. En aquest TFG, realitzat el curs 2014-15 es pretén conèixer la relació i la influència que les emocions poden exercir sobre l'agreujament dels problemes corporals, per tal de poder ajudar millor als afectats.

Treball de Fi de Grau - Creació i disseny de Grups d'Ajuda Mútua de famílies cuidadores

 • Coordinació: Núria Vázquez Orellana (nuria.vazquezo(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Xarxa de Suport a Famílies Cuidadores de Tarragona.
 • Resum: Aquest projecte es deriva del II Mercat de Projectes Socials celebrat a Tarragona. L'estudiant s'ha incorporat a les reunions de la xarxa per tal de tenir informació de primera mà i poder adequar el projecte a les necessitats reals. Un cop detectades les necessitats s'ha elaborat la programació i la posada en marxa i desenvolupament de dues activitats: grups d'ajuda mútua per als cuidadors i grups d'elaboració del dol. L'experiència APS ha estat realitzada el curs 2015-16 de forma complementària entre una estudiant del grau de Treball Social i una estudiant del grau de Psicologia, i els resultats han permès el disseny de creació d'un projecte de Grups d'Ajuda Mútua per a familiars cuidadors de forma transversal integrant els socis de diferents entitats i afectacions. A més, s'ha desenvolupat una acció pilot amb d'un Grup d'Ajuda Mútua i se n'ha dut a terme l' avaluació.

Treball de Fi de Grau - La influència de conviure amb animals domèstics i de granja en el desenvolupament emocional en infants de 2 a 6 anys

 • Coordinació: Jorge Manuel Dueñas Rada (jorgemanuel.duenas(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Refugi d'animals Mon La Bassa, Escola Petits Voladors.
 • Resum: Aquest projecte del curs 2016-17 va tindre com a objectiu investigar la influència que aporten els animals domèstics i de granja en el desenvolupament emocional en infants de 2 a 6 anys dintre d'una escola granja. Per una banda, el projecte va buscar plantejar un model objectiu d'avaluació que permetés orientar els plantejaments docents, sense deixar de banda l'orientació pedagògica de l'escola. D'altra banda, aquesta experiència també va permetre que l'estudiantat observés com treballa l'equip multidisciplinari. L'estudiantat va poder interactuar en un ambient real i ser capaç de proposar intervencions creatives i científiques dins d'un model pedagògic específic.

Treball de Fi de Grau – Disseny d’indicadors d’avaluació 

 • Coordinació: Montserrat Domènec Auqué (montserrat.domenech(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Unitat Tècnica Gent Gran Activa.
 • Resum: Aquest projecte sorgeix del II Mercat de Projectes Socials de la URV. Es tractava, al curs 2016-17, de fer un estudi dels diferents programes i activitats d'intervenció amb gent gran per tal de dissenyar una sèrie d'indicadors per avaluar la idoneïtat i utilitat de les activitats que s'implementaran, així com la satisfacció de les persones destinatàries.

Treball de Fi de Grau - Estimulació cognitiva i capacitat d'inhibició amb gent gran

 • Coordinació: Fàbia Morales Vives (fabia.morales(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Residència Nostrallar, Residència Gent Gran de Reus.
 • Resum: Treball de fi de grau realitzat el curs 2016-17 basat en els estudis sobre inhibició realitzats per Hasher i Zacks. Segons aquests estudis, el menor rendiment a la tercera edat en la memòria de treball s'explica en realitat pel deteriorament de la capacitat d'inhibició. Per aquest motiu, en aquest TFG s'avalua si el fet de realitzar sessions d'estimulació cognitiva per estimular la capacitat d'inhibició comporta una millora de la memòria de treball. Concretament, l'alumna dissenyà activitats per a la tercera edat que permetessin estimular la capacitat d'inhibició, i realitzà diverses sessions d'estimulació cognitiva a les dues residències geriàtriques. També avaluà la memòria de treball abans de començar la intervenció i una vegada finalitzada, per comprovar si hi havia diferències significatives. Cal destacar que a les sessions d'estimulació cognitiva habitualment no es treballa la capacitat d'inhibició, per la qual cosa aquest estudi resulta innovador i útil per a la comunitat, donat que pot donar lloc a una futura millor d'aquestes sessions a les residències geriàtriques i millorar la qualitat de vida dels residents.

Treball de Fi de Grau - Anàlisi del perfil i necessitats de les persones consumidores

 • Coordinació: Joan Boada (joan.boada(ELIMINAR)@urv.cat)  
 • Entitat: Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya.
 • Resum: Treball que consistí el curs 2017-18 en l'anàlisi del perfil i necessitats dels consumidors. Actualment costa arribar a una societat en procés de digitalització constant, canvi d'hàbits i canals de comunicació. Es vol crear una nova marca i identitat digital per tal d'arribar al nou perfil de consumidor/a, elaborant estratègies de comunicació en línia. Les tasques realitzades són: la lectura i seguiment dels Estatuts englobats en el codi de consum de Catalunya, l'anàlisi dels perfils de les persones consumidores i usuàries de AICUC i/o associacions similars a partir d'entrevistes i/o enquestes, categoritzar el perfil d'aquestes segons les seves característiques individuals i de consum i el procés que s'ha dut a terme en l'associació respecte a altres perfils, realitezació d'una enquesta amb la proposta d dues temàtiques sobre les necessitats dels consumidors (conèixer la relació entre els subjectes i el consum, i les dades sobre els coneixements dels organismes de consum) i finalment extraure unes conclusions sobre l'anàlisi els perfils i necessitats dels consumidors, sintetitzant-la per a la seva presentació i difusió, amb la finalitat d'extreure'n propostes d'actuació per entitats com AICUC.

Treball de Fi de Grau - Avaluació qualitativa de projectes de mentoria social

 • Coordinació: Núria Vázquez Orellana (nuria.vazquezo(ELIMINAR)@urv.cat
 • Entitat: Associació Quilòmetre Zero.
 • Resum: L'objectiu inicial del projecte realitzat el curs 2019-20 era fer un estudi qualitatiu que pogués aportar innovacions a l'avaluació del Projecte Rossinyol, que porta a terme a l'entitat a Tarragona i Girona. Degut a les limitacions derivades de la COVID-19, l’estudiant ha vist limitat l'abast del seu treball. Originàriament es preveia obtenir uns resultats amb més matisos descriptius del Projecte Rossinyol a Tarragona. Finalment, s’ha elaborat una comparativa en base a les memòries dels dos llocs on s'ofereix el servei, i a les conclusions s'ha pogut indicar els aspectes que fan fort a aquest projecte de mentoria social, així com la seva utilitat especialment per al mentorat. El TFG ha aprofundit en la mentoria social, com s'ha desenvolupat a Catalunya, quines son les claus de l'èxit i com avaluar-les. Els resultats de la comparativa han il·lustrat un model molt aplicable i interessant i ha reforçat el seu interès i utilitat social.

Treball de Fi de Grau - Consciència emocional i ansietat social a infants i joves amb altes capacitats

 • Coordinació: Jorge Manuel Dueñas Rada (jorgemanuel.duenas(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Athena - Associació per les Altes Capacitats.
 • Resum: Projecte de recerca sobre consciència emocional i ansietat social a infants i joves amb altes capacitats, de l’any 2021-2022. L'objectiu de la investigació va ser analitzar les variables de consciència emocional i ansietat social en una mostra de nens i adolescents amb capacitats residents a la província de Tarragona. Els resultats de l'estudi podran servir per establir programes de prevenció de l'ansietat i la promoció del benestar. Els instruments de pràctica reflexiva utilitzats van ser el diari reflexiu i el debat.

"Psicogerontologia" i "Intervenció Psicomotriu"

 • Coordinació: Fabia Morales (fabia.morales(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Fundació Catalunya la Pedrera - Espai Social Tarragona, Gent Gran Activa - Llar municipal, Residència Assistida- Llar Conca de Barberà, Residència Assistida Mare de Déu de la Mercè, Residència Gent Gran de Reus, Residència Jaume I de l'Espluga de Francolí, Residència Nostrallar.
 • Resum: En aquesta experiència realitzada durant els cursos de 2013-14 al 2019-20 l'estudiantat realitza una funció social d'acompanyament i de suport emocional a persones de la tercera edat, facilitant un intercanvi generacional. Els estudiants prenen consciència de les necessitats d'aquest col·lectiu, la qual cosa promou el compromís amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadans i com a professionals. També permet que l'estudiantat observi com treballa l'equip multidisciplinari en una residència geriàtrica, especialment el psicòleg del centre. Això facilita que els estudiants aportin coneixements útils adquirits a les matèries i que puguin treballar altres competències de tipus pràctic i professionalitzador. El fet de vincular aquesta activitat d'APS a dues matèries del grau de Psicologia facilita que els alumnes adquireixin una visió més àmplia de l'activitat del psicòleg, que abasta diversos aspectes dins l'àmbit geriàtric. Concretament, es treballen aspectes vinculats a la psicomotricitat, l'avaluació cognitiva i socioafectiva, i la intervenció psicològica. Aquesta experiència permet que l'estudiantat proporcioni un servei social a la comunitat, donat que les persones grans institucionalitzades sovint se senten soles i desvinculades de la resta de la societat. Alguns estudiants han establert vincles amb les persones residents i continuen visitant-los un cop acabada l'experiència, decideixen realitzar un voluntariat en aquest àmbit o el consideren una nova opció potencial de futur professional.
 • Pots escoltar l'experiència a Tarragona Ràdio.

Desenvolupament Psicomotriu

 • Coordinació: Gisela Ferré Rey (gisela.ferre(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Escola de Pràctiques/ Escola Ponent
 • Resum: Aquest APS desenvolupat el curs 2023-24 té com a objectius formatius:
  - Integració dels coneixements de desenvolupament psicomotriu mitjançant
  la pràctica en un context real.
  - Fomentar la importància de la psicomotricitat i el rol del psicomotricista.
  - Treballar en equip i comunicació d'informació al públic.