saltar al contingut principal
Cercar
URV

Estratègia de qualitat


Política de qualitat

La Universitat Rovira i Virgili manté un ferm compromís amb la qualitat i la millora contínua, com a part de la seva identitat i estratègia en tots els àmbits d'activitat: docència, recerca, transferència de coneixement, compromís social i gestió dels recursos. Així doncs, i per promoure el desenvolupament d'una cultura de la qualitat, la URV estableix aquesta política, que està alineada amb la missió, la visió i els valors de la Universitat, recollits en el seu Estatut.

Com a universitat pública de qualitat, la URV actua com a veritable motor d'evolució i progrés de la societat:

 • Promovent i facilitant l'aprenentatge i l'ensenyament integral de les persones al llarg de la vida, potenciant les seves capacitats i formant bons professionals en tots els àmbits de coneixement.
 • Generant i transferint coneixement superior i innovació mitjançant una recerca de rellevància científica.
 • Impulsant la societat del coneixement.
 • Sent un element de cohesió social, transformador de l'activitat econòmica, cultural i intel·lectual.
 • Promovent la seva projecció internacional i inclusiva amb tots els membres de la comunitat universitària.
 • Fent un ús responsable i, alhora, transparent dels recursos.

La Universitat vol fer un exercici de responsabilitat proporcionant informació transparent sobre les seves activitats, que serveixi per retre comptes a la mateixa comunitat universitària i a la societat i, d'aquesta manera, obtenir la seva confiança. De la mateixa manera, vol garantir la revisió dels seus processos de funcionament com a mecanisme de millora contínua, en què ha de tenir en compte l'opinió i satisfacció de les persones, els col·lectius i les organitzacions amb qui es relaciona.

Per continuar progressant, la URV potencia:

 • La planificació i programació d'una oferta d'ensenyaments de qualitat que responguin a les necessitats i reptes de la societat actual i futura, tenint en compte l'evolució de les tendències en les diferents branques del coneixement.
 • El desenvolupament d'una recerca responsable que permeti aconseguir un reconeixement i una visibilitat internacional d'excel·lència, així com una transferència d'aquest coneixement generat cap al seu entorn socioeconòmic.
 • La creació de valor per configurar una societat democràtica, igualitària, justa, plural i sostenible, que conjugui el progrés amb el respecte a les persones i a l'entorn.
 • La projecció i cooperació internacional en tots els seus àmbits d'activitat que permeti adquirir competències interculturals i consciència global.
 • La gestió dels recursos basada en l'eficiència, la sostenibilitat, la igualtat i la participació i implicació de la comunitat universitària.

Per assolir aquest compromís, la URV estableix els objectius de qualitat següents:

 • Disposar d'una oferta acadèmica de qualitat, adaptable i innovadora, que cobreixi tots els cicles d'ensenyament superior, així com d'una formació contínua que garanteixi als estudiants la formació al llarg de la vida.
 • Obtenir l'acreditació de les titulacions i dels centres docents per al reconeixement nacional i internacional de la qualitat de la docència de la URV.
 • Maximitzar la satisfacció de la comunitat universitària, dels ocupadors i dels col·laboradors externs de la Universitat.
 • Desplegar mecanismes per fomentar l'ocupabilitat dels estudiants, enfortint vincles amb els diferents agents del territori.
 • Obtenir el reconeixement nacional i internacional de la qualitat de la docència i la recerca de la URV.
 • Afavorir la innovació en la docència i la recerca mitjançant una relació transversal i interdisciplinària.
 • Incorporar el coneixement que es genera en l'àmbit de la recerca en els programes formatius per dotar de qualitat la docència i fer-la més atractiva i actual.
 • Atreure i retenir talent generant les condicions òptimes en tots els àmbits d'actuació de la Universitat.
 • Desenvolupar projectes i accions per transferir el coneixement generat, facilitant la innovació de les empreses i el progrés de la societat.
 • Establir principis ètics i bones pràctiques en el desenvolupament de l'activitat universitària.
 • Dotar d'eines a tots els col·lectius que formen part de la Universitat per a la internacionalització de la institució.
 • Incloure de manera efectiva la perspectiva de gènere en tots els entorns de la docència, la recerca i la gestió universitària.
 • Empoderar el personal de la Universitat per fer aflorar tot el seu potencial, posant en valor la seva participació i afavorint la promoció professional i la formació.
 • Resoldre els conflictes a través del diàleg i l'escolta activa.
 • Contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.
 • Optimitzar i modernitzar els processos de gestió.
 • Gestionar de manera eficaç i eficient els recursos humans, materials i econòmics, per aconseguir els objectius amb al mínim cost possible.

Accés al document aprovat en Claustre amb data del 14 de juliol de 2020

Versió obsoleta (no vigent)