saltar al contingut principal
Cercar
URV

Legislació universitària i altres disposicions generals


Per a consultar l’última versió consolidada de les lleis que es relacionen us has de fer des del cercador del portal jurídic de Catalunya , o bé, des del cercador del portal del BOE

Legislació universitària

 • Llei Orgànica 2/2023, del 22 de març, del Sistema Universitari
 • Llei 14/2011, de l'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació
 • Llei 2/2011, del 4 de març, d'economia sostenible
 • Reial decret 1027/2011, de 15 de juliol, pel qual s'estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior
 • Llei 1/2003, del 19 de febrer, d'universitats de Catalunya
 • Pla Serra Húnter

Procediment administratiu

 • Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
 • Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic
 • Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que fa referència al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades
 • Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Contractació de les administracions públiques

 • Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic

Funció pública