saltar al contingut principal
Cercar
URV

Òrgans relacionats amb la qualitat


Òrgans i estructures relacionades amb la qualitat

Els òrgans de govern i representació de la Universitat han de portar a terme una acció conjunta i coordinada per assolir els objectius en matèria de qualitat de la Universitat:

  • El Claustre Universitari, com a màxim òrgan de representació de la comunitat universitària, vetlla per la qualitat institucional de la Universitat i aprova la política de qualitat institucional.
  • El Consell de Govern estableix la planificació estratègica de la Universitat i aprova les accions que se’n derivin en tots els àmbits de la Universitat. 
  • El Consell Social contribueix a supervisar i avaluar la qualitat, el rendiment i la viabilitat econòmica i social de la Universitat.

Les estructures i els òrgans específics en matèria de qualitat, que tenen com a nexe comú facilitar l'adopció i la implantació transversal de les estratègies i sistemes de qualitat, són:

  • La Comissió de Qualitat Institucional és una comissió estatutària que té per finalitat vetllar pel desenvolupament d'una cultura de la qualitat a la URV, i li correspon proposar al Claustre la política de qualitat de la Universitat. Promou la cultura de la qualitat i impulsa la millora contínua en tots els àmbits de la Universitat.
  • El Gabinet de Programació i Qualitat és la unitat tècnica de qualitat de la URV. S'encarrega de donar suport tècnic als òrgans de govern en el desplegament de l'estratègia institucional i d'impulsar el disseny, seguiment i avaluació dels diferents processos en els àmbits d'actuació de la unitat. Treballa d'acord amb les directrius i els objectius de la institució i els requeriments externs, amb la finalitat de facilitar la presa de decisions i la rendició de comptes a la comunitat universitària i de garantir la millora continuada.  

En el cas dels centres docents, per a cada centre existeix una comissió amb competències en matèria de qualitat, un/a Responsable del Sistema Intern de la Garantia de la Qualitat del centre, que és membre del col·lectiu de PDI, i aporta una visió acadèmica, i un/a Tècnic/a de Suport a la Qualitat Docent de centre (TSQD), que aporta una visió tècnica a la qualitat de les titulacions. Tots ells participen en els processos de disseny, desenvolupament, seguiment i acreditació de la qualitat dels ensenyaments del centre. Així com en la implantació i desenvolupament del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del centre.
En el cas dels serveis i unitats administratives, existeix la figura de Responsable del Sistema de Gestió de la Qualitat (SGQ), encarregat d'assegurar que els processos del Sistema de Gestió de la Qualitat són establerts, implementats, es mantenen, i en verifica el seu compliment.