saltar al contingut principal
Cercar
URV

Normativa aplicable a les pràctiques externes


Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la URV, aprovada pel Consell de Govern del 20 de desembre de 2012, modificada el 7 de març de 2013, 27 d'abril de 2017 i el 27 de juliol de 2020 (cat) (cast) (ang)

Normativa de la URV que estableix les bases generals per les quals es regeix el sistema de pràctiques externes de tots els centres i ensenyaments de la Universitat.

Estatut de l'Estudiant Universitari, aprovat pel Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre

Els articles 8, 16 i, principalment l'art. 24, estableixen els conceptes bàsics sobre les pràctiques externes.

Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris

Normativa ministerial vigent i de referència per a totes les pràctiques externes dels estudiants universitaris.

Reial Drecret-llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions.

La disposició addicional cinquanta-dosena, que determina la inclusió den el sistema de la Seguretat Social d’alumnes que realitzin pràctiquees formatives o pràctqiues acadèmiques externes incloses en programes de formació.

Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen les condicions d’inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació

Segons aquesta normativa, els estudiants que realitzin pràctiques externes vinculades als estudis universitaris i siguin remunerades quedaran assimilats als treballadors per compte aliena als efectes de la seva inclusió al Règim General de la Seguretat Social. En conseqüència, els estudiants hauran de ser donats d’alta i baixa a la Seguretat Social, i caldrà liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social.

Reial Decreto-ley 8/2014, de 4 de juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència

 A la seva disposició addicional 25ª s'estableix la bonificació del 100% en les cotitzacions de les pràctiques externes remunerades que siguins CURRICULARS.

Guia de pràctiques de centres docents:

Les guies de centre desenvoluparan aquells aspectes de la normativa de pràctiques de la URV que siguin flexibles en la seva aplicació.

Protocol de Gestió de les Pràctiques Externes a la mateixa Universitat

Aquest protocol estableix les regles per la gestió i realització dels acords de pràctiques que es poden desenvolupar als centres, estructures i serveis de la URV, ja siguin estudiants propis o d'altres centres docents.