saltar al contingut principal
Cercar
URV

Apunts legislatius

En aquest espai trobareu legislació bàsica, posant especial atenció en l'àmbit Universitat i Discapacitat.

URV

Lleis i normatives

Lloc i data de publicació

Informació general

Decret 202/2003, del 26 d'agost, pel que s'aproven els Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili

DOGC núm. 3962, 05/09/2003

Decret d'aprovació dels Estatuts de la Universitat Rovira i Virgili

 

CATALUNYA

Lleis i normatives

Lloc i data de publicació

Informació general                                                

LLEI 1/2003, de 19 de febrer DOGC núm. 3826, 20/02/2003 Tasca d'adaptar les universitats catalanes a noves realitats, amb la voluntat d'integrar-se plenament en el sistema europeu
Decret 77/2012, de 10 de juliol DOGC núm. 6169, 12/07/2012 Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2012-2013.
Decret 204/1999, de 27 de juliol DOGC núm. 2944, 3/8/1999 Se li dóna una nova redacció al capítol 6 del decret 135/1995, de 24 de Març, de la promoció de la accessibilitat i de la supressió de barreres arquitectòniques, i de l'aprovació del Codi d'accessibilitat
Ordre ASC/157/2009, de 18 de març DOGC núm. 5355, 7/4/2009 S'aproven les bases i s'obre la convocatòria per a l'any 2009 per a la concessió d'ajudes del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat
Decret 97/2002, de 5 de març DOGC núm. 3602, 25/03/2002 Sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
Ordre ASC/344/2008, de 14 de juliol DOGC núm. 5174, 16/7/2008 Es regula la prestació econòmica d'assistència
personal i s'amplia el nivell de protecció del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD).

Llei del 10/1993, de 8 d'octubre

DOGC núm. 2201,  de 3/5/1996      Llei que regula l'accés a l'entorn de les persones amb disminució visual acompanyades de gossos pigall.

 

ESPANYA

Lleis i normatives

Lloc i data de publicació

Informació general

Llei 13/1982, de 7 d'abril BOE núm 103,  30/4/1982 Integració social dels minusvàlids
Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril BOE núm 89, 13/4/2007 Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la que es modifica la Llei Orgánica 6/2001, de 21
de desembre, d'Universitats
Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre BOE núm. 260, 30/10/2007 S'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials
Reial Decret 558/2010, de 7 de maig BOE núm. 113, 8/5/2010 Es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles
Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre BOE núm. 318, 31/12/2010 S'aprova l'Estatut de l'Estudiant Universitari
Reial Decret 696/1995, de 28 d'abril BOE núm. 131, 2/6/1995 Ordenació de l'educació als alumnes amb necessitats educatives especials
Reial Decret 99/2011, de 28 de gener BOE núm. 35, 10/2/2011 Es regulen els ensenyaments oficials de doctorat
Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre BOE núm. 22, 26/1/2000 Procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat
Reial Decret 366/2007, de 16 de març BOE núm. 72, 24/3/2007 S'estableixen les condicions d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat en les seves relacions amb l'Administració General de l'Estat
Ordre 446/2008, de 20 de febrer BOE núm. 48, 25/2/2008 Es determinen les especificacions i característiques tècniques de les condicions i criteris d'accessibilitat i no discriminació establerts al Reial Decret 366/2007
Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril BOE núm. 113, 11/5/2007 S'aproven les condicions bàsiques d'accessibilitat i no discrminació de les persones amb discapacitat per a l'accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions
Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre BOE núm. 279, 21/11/2007 S'aprova el reglament sobre les condicions bàsiques per a laccés de les persones amb discapacitat a les noves tecnologies, i altres productes i serveis relacionats amb les TIC
Llei 27/2007, de 23 d'octubre BOE núm. 255, 24/10/2007 Es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de soport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sord-cegues
Reial Decret 170/2004, d 30 de gener BOE núm. 27, 31/1/2004 Es modifica el reial decret 1451/1983, de 11 de maig, i es regula l'ocupació selectiva i els mitjans de foment del treball dels treballadors minusvàlids
Llei 26/2011, de 1 d'agost BOE núm. 184, 2/8/2011 Adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat
Reial Decret 1720/2007 BOE núm. 17, 19/1/2008 S'aprova el reglament de desenvolupament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal
Reial Decret 592/2014, de 11 de Juliol BOE núm. 184, 30/7/2014 Reial decret pel que es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris
Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre BOE núm. 318, 31/12/2010 Reial Decret pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant universitari

INTERNACIONAL

Lleis i normatives

Lloc i data d publicació

Informació general

Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea Diari Oficial de les Comunitats Europees C364, 18/12/2000 Valors comuns dins del respecte de la diversitat de cultures i tradicions dels pobles d'Europa (Integració de les persones amb discapacitat)
Consell de la Unió Europea Brusel·les, 14 de gener de 2003 Resolució del Consell sobre "Accessibilitat electrònica", per millorar l'accés de les persones amb discapacitat a la societat del coneixement
Estratègia Europea sobre discapacitat, 2010- 2020 Brusel·les, 15/11/2010 Capacitar a les persones amb discapacitat per a que puguin disfrutar de tots els drets i beneficiar-se plenament d'una participació a l'economia i la societat europees
Resolució del Consell de la Unió Europea i els Representants dels Estats membres Diari Oficial de la Unió Europea, 20/11/2010 Nou marc europeu de la discapacitat
Assemblea General de les Nacions Unides ONU, 11/4/1994 Plena integració a la societat de persones amb discapacitat: un programa d'acció mundial permanent
Assemblea General de les Nacions Unides ONU, 24/1/2008 Aplicació del Programa d'Acció Mundial per a les persones amb Discapacitat
Pujar