saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'APS al Grau en Infermeria


Infermeria de l’adult

 • Coordinació: Eva de Mingo Fernández (evamariade.mingo(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Alumnes de segon d'Infermeria de CC i SBP. Pendent  TE.
 • Resum: L'activitat de servei dels cursos 2022-23 i 2023-24, serà realitzada pels alumnes del grup i consistirà en alguna activitat que pugui ajudar a aquestes associacions, com per exemple xerrades, elaboració d'un pòster, guies, o d'altres en conveni amb l'associació en concret. Per assolir aquest objectiu, es compliran diferents activitats. Tasca grupal: posar en contacte els alumnes de segon d'infermeria que fan l'assignatura d'infermeria de l'adult amb un soci de l'organització. A través d'una entrevista ja prèviament dissenyada pel nostre professorat amb el vistiplau de l'entitat col·laboradora, esbrinaran de primera mà, les experiències i opinions dels vostres socis en relació amb la seva malaltia. L'entrevista podrà ser en persona i també per videoconferència o per trucada telefònica, si s'escau. Posteriorment, es farà una exposició a la resta de la classe i també quedarà compartida al Moodle, per tots els alumnes matriculats a infermeria de l'adult de les 3 seus de la URV.
  La tasca individual de l'alumne consistirà a redactar una reflexió personal abans, durant i després de l'activitat.

Gestió i experiència organitzativa

 • Coordinació: Elena Solà Miravete (mariaelena.sola(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: ESAT-SAM Hospital de la Santa Creu Jesús Tortosa.
 • Resum: L’estudiantat participa en l'elaboració de projectes de millora en un centre sociosanitari de Terres de l'Ebre, per a la prevenció de caigudes i la prevenció de les úlceres per pressió en persones d'edat avançada. Les caigudes són el problema que més freqüentment limita la seva autonomia. Qualsevol caiguda té conseqüències per a la persona gran, i en ocasions poden ser molt greus. La major part de caigudes tenen lloc al propi domicili o lloc de residència: aixecar-se i posar-se al llit, asseure's i aixecar-se, vestir-se o despullar-se drets, a les escales o al bany. Es poden adoptar mesures per tal de prevenir-les. Sobre les úlceres per pressió: un estudi estatal de prevalença d'úlceres per pressió (UPP) realitzat a Espanya, en l'atenció primària es va observar una prevalença d'UPP del 9,1% (interval de confiança, IC, del 95%: 7,6 - 10,6) dels pacients que rebien atenció domiciliària; del 8,9% (IC del 95%: 7,5 - 10,3) en hospitals i del 10,9 (IC del 95%: 9,0 - 12,8) en centres sociosanitaris. Primer cal identificar els riscos ambientals i factors de vulnerabilitat i tenir en compte algunes recomanacions per reduir-ne el risc. 

  En aquesta assignatura de gestió i experiencia organitzativa realitzada els cursos 2021-22, 2022-23 i 2023-24, es treballa la metodologia de la qualitat assistencial i la millora continua. És una oportunitat el poder aplicar els coneixements teòrics adquirits pels estudiants en la identificació d'oportunitats de millora i poder participar en el disseny de plans d'accions de millora i protocols en un centre sanitari en concret.  
  Els estudiants que opten a l'APS desenvolupen, en grups de 3-4 estudiants, un projecte de millora en un centre sanitari de la Terres de l'Ebre sobre els 2 temes identificats com a prioritaris en la persona d'edat avançada ingressada: 
  - La prevenció de caigudes i altres lesions. 
  - La prevenció de les ulceres per pressió. 
  Aprendran, en un entorn real, a treballar les diferents fases de la millora continua a partir de l'anàlisi de la situació de partida (primera fase del cicle de millora) sempre coordinats per la professora de l'assignatura i per les tutores al centre.

Treball de Fi de Grau - Una mirada social a la salut mental: percepcions actuals sobre l'estigma

 • Coordinació: Mª Antònia Martorell Poveda (mariaantonia.martorell(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Fundació Pere Mata.
 • Resum: Aquest projecte sorgeix a partir del 1r Mercat de Projectes Socials i es va desenvolupar el curs 2014-15. La finalitat d'aquesta experiència va ser realitzar un Treball de Fi de Grau que tenia com a objectiu principal oferir una aproximació a les percepcions actuals sobre l'estigma en salut mental, per tal de poder valorar accions destinades a generar, si es considerava, canvis en la perspectiva social. Per tal d'arribar a aquest propòsit, es va treballar a partir de la revisió bibliogràfica i de grups de discussió amb els quals es pretenia arribar a dibuixar una panoràmica sobre el sentit i el significat dels participants envers la salut i la malaltia mental. Es va veure un gran desconeixement i desinformació sobre la salut mental, que repercuteix en la permanència d'estereotips i prejudicis en la societat actual. També es va evidenciar la necessitat d'abordar la lluita contra l'estigma en educació, sanitat i ciutadania. De la mateixa manera, es va destacar la importància de treballar la sensibilització ciutadana, aportant informació i potenciant el contacte entre la població general i les persones amb malaltia mental a través de xarxes de suport comunitari.
 • Pòster: "Una mirada social a la salud mental: percepciones actuales sobre el estigma", Sara Lasheras González.

Treball de Fi de Grau - Familiars cuidadors de persones amb Alzheimer

 • Coordinació: Mª Antònia Martorell Poveda (mariaantonia.martorell(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació de Familiars d'Alzheimer de Tarragona (AFAT) - Centre Rosa d'Abril.
 • Resum: Aquest TFG es va realitzar durant el curs 2014-15 i tenia com a objectius principals detectar les necessitats sentides per les persones cuidadores familiars de persones amb Alzheimer i conèixer quines demandes feien i què necessitava la infermera d'Atenció Primària. Per tal d'arribar al propòsit, es treballà a partir de la realització d'entrevistes semiestructurades individuals i grups de discussió amb persones cuidadores familiars de persones amb Alzheimer que acudeixen al Centre Rosa d'Abril de l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Tarragona (AFAT). Per la descripció del perfil de les persones cuidadores, també s'aplicà l'escala de sobrecàrrega del cuidador de Zarit i l'escala que mesura la qualitat de vida dels cuidadors amb una perspectiva infermera ICUB97. Realitzant aquesta experiència, les estudiants van ser partíceps del projecte engegat per la mateixa AFAT, que persegueix dissenyar un Pla Integral d'Atenció a les famílies.

Treball de Fi de Grau - Estudi sobre la identitat i sexualitat en adolescents amb síndrome de Down

 • Coordinació: Maria Isabel Font Jiménez (mariaisabel.font(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Down Tarragona.
 • Resum: El projecte, desenvolupat el curs 2015-16, es deriva del 2n Mercat de Projectes Socials de la URV i tenia com a objectiu realitzar un TFG que pugues oferir una aproximació a les percepcions actuals sobre la identitat i sexualitat en adolescents amb síndrome de Down. Per tal d'arribar al propòsit, es va treballar a partir de la revisió bibliogràfica i amb la informació i experiència aportada per l'associació i les persones usuàries.

Treball de Fi de Grau - Estudi sobre la figura del cuidador i cuidadora de Parkinson

 • Coordinació: Silvia López Reyes (silvia.lopez(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació de Parkinson de les Comarques de Tarragona.
 • Resum: L'objectiu d'aquest projecte realitzat el curs 2015-16 va ser conèixer les vivències del cuidador i/o cuidadora principal d'una persona amb Parkinson. Es va tindre en compte com conviuen pacient i cuidador/a, identificant els factors que influeixen en l'adaptació a la malaltia, comparant les diferències del rol de cuidador segons gènere i estudiant com repercuteix la malaltia a la vida del cuidador/a. El treball va realitzar-se a través d'una metodologia d'investigació qualitativa d'entrevistes en profunditat.

Treball de Fi de Grau - Percepció sobre la salut i beneficis de l'esport en la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual

 • Coordinació: Maria Dolors Burjalés Martí (mdolors.burjales(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Taller Baix Camp.
 • Resum: El projecte es deriva del 1r Mercat de Projectes Socials realitzat en Reus i es va desenvolupar el curs 2015-16. El TFG tenia com a objectiu principal estudiar els beneficis psicosocials (integració, socialització i autoestima) que aporta la pràctica de l'esport en persones amb discapacitat intel·lectual i generar idees respecte a la cura de la seva salut. Per assolir aquest propòsit es va treballar a partir de la revisió bibliogràfica i de la realització d'entrevistes semiestructurades a un grup d'usuaris del Taller Baix Camp. Una de les conclusions destacades va ser que les persones usuàries percebien els beneficis físics, psicològics i recreatius de l'esport i que la principal motivació per a practicar l'esport era la motivació intrínseca.
 • Pòster: “Percepción sobre la salud y los beneficios del deporte en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual”, Natalia Salamero Ayén. 

Treball de Fi de Grau – Vivències familiars amb infància i celiaquia

 • Coordinació: Isabel Font Jiménez (mariaisabel.font(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Celiacs de Catalunya.
 • Resum: La cura d’infants amb celiaquia està rodejada de certa desinformació, pel que són els pares els encarregats de formar l’entorn escolar dels fills; és per això que la informació i les experiències dels pares són molt útils per la formació general de la societat sobre la celiaquia. L’objectiu d’aquest projecte del curs 2017-18 va ser conèixer les vivències de les famílies amb infants celíacs per analitzar com van viure el moment del diagnòstic, els reptes que van haver de superar i els canvis que es van donar a la seva vida a nivell social i familiar. Per a dur a terme aquest treball, s’han realitzat entrevistes, que, posteriorment, s’han analitzat seguint la metodologia fenomenològica. Amb aquest projecte concret es cercava donar visibilitat a uns col·lectius habitualment ocults.

Treball de Fi de Grau - Estudi sobre els efectes socials i sobre la salut de la situació de  desnonament en les relacions familiars

 • Coordinació: Josep Barceló Prats (josep.barcelo(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Plataforma Afectats per la Hipoteca - Terres de l'Ebre.
 • Resum: Aquest projecte es deriva del 4t Mercat de Projectes Socials de la URV. Es tracta d'un estudi encaminat a explorar les conseqüències dels desnonaments sobre el benestar físic, psicològic i emocional de les persones afectades. Aquest treball del 2018-19, s'emmarcava dins un projecte interdisciplinari amb la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca Terres de l'Ebre (PAH TE), el Grau d'Infermeria i el Grau d'Educació Social de la URV, desenvolupat en el marc dels Treballs Fi de Grau. L'estudiantat va realitzar un treball de camp qualitatiu, sobretot d'observació participant a les assemblees de la PAH al territori i d'entrevistes en profunditat amb persones afectades, amb la finalitat de visibilitzar la problemàtica social que hi ha darrera de les casuístiques individuals. De la mateixa manera, va identificar de quina manera la PAH funciona com un moviment comunitari de suport i acompanyament emocional a les persones afectades.

Treball de Fi de Grau - Elaboració d'una guia pràctica d'hàbits saludables per a persones amb discapacitat intel·lectual

 • Coordinació: Lina Cristina Casadó Marín (linacristina.casado(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: La Tutela. Fundació privada catalana tutelar de discapacitats psíquics i persones grans.
 • Resum: Aquest projecte es deriva del 5è Mercat de Projectes Socials de la URV. Es tracta d'un projecte interdisciplinari entre el Grau de Nutrició Humana i Dietètica i el Grau d'Infermeria dut a terme el curs acadèmic 2018-19, desenvolupat en el marc dels Treballs Fi de Grau. L'objectiu era l'elaboració d'una guia pràctica d'hàbits saludables per a persones amb discapacitat intel·lectual que es troben sota tutela pública i que es troben en una situació d'autonomia o que son susceptibles de ser-hi.  L'estudiantat va fer un treball de camp conjunt d'entrevistes obertes i observacions amb dues persones usuàries de l'entitat amb l'objectiu de detectar què entenien per dieta saludable i hàbits saludables. Van elaborar una guia d'hàbits saludables pràctica i entenedora, dirigida a aquest col·lectiu específic amb la supervisió de les responsables de l'entitat. Per últim, van dissenyar i desenvolupar un taller per posar en pràctica els continguts del materials amb les persones usuàries de l'entitat susceptibles d'entrar en una situació d'autonomia. 

Treball de Fi de Grau - Aplicació de mecanismes de psicoestimulació per a persones afectades de demència

 • Coordinació: Lina Cristina Casadó Marín (linacristina.casado(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Fundació STS.
 • Resum: Aquest projecte es deriva del 3r Mercat de Projectes Socials de la URV. Aquest treball del curs acadèmic 2018-19 respon a la necessitat de l'entitat per explorar noves tècniques i sistemes de psicoestimulació per a persones afectades de demència a l'entitat. L'estudiantat va realitzar un diagnòstic previ del centre (personal, recursos i perfils) amb l'objectiu d'identificar quines tècniques són més beneficioses per a les persones a les quals atenen, d'acord als recursos disponibles. L'objectiu va ser elaborar un programa de tècniques d'atenció que també poses en valor qüestions com les històries de vida i que es bases en activitats significatives per a les persones afectades de demència.

Treball de Fi de Grau - La meva sexualitat: cap a l'autodeterminació

 • Coordinació: Martín Correa-Urquiza Vidal (martin.correaurquizav(ELIMINAR)@urv.cat) i Mª Dolors Burjalés Martí (mdolors.burjales(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: La Tutela. Fundació privada catalana tutelar de discapacitats psíquics i persones grans.
 • Resum: Aquest projecte es deriva del 5è Mercat de Projectes Socials de la URV i es va desenvolupar durant el curs acadèmic 2019-20. L’estudiantat ha desenvolupat un projecte d'intervenció participatiu amb l'objectiu d'analitzar les percepcions de les persones amb diversitat funcional, en relació a la seva sexualitat i al tractament / abordatge del tema sexualitat per part de les institucions que els atenen. El resultat ha estat el disseny de l'instrument d'anàlisi i recollida de dades ha generat un corpus analític que contribueix a donar llum sobre les problemàtiques derivades de la invisibilització de la sexualitat en col·lectius amb diversitat funcional. L’estudiantat ha aconseguit entrar en contacte amb la institució, connectar amb les persones amb diversitat funcional i generar un espai de reflexions i accions amb elles.

 

Treball de Fi de Grau - Dinar en companya: alimentació i qualitat de vida de gent gran

 • Coordinació: Mª Antònia Martorell Poveda (mariaantonia.martorell(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Gent Gran Activa – Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona.
 • Resum: Aquest projecte es deriva del 6è Mercat de Projectes Socials de la URV i es va desenvolupar durant el curs acadèmic 2019-20. L'estudi es centra en analitzar les dinàmiques socials de persones d'edat avançada, associades al dinar per tal d'establir possibles intervencions que millorin la qualitat de vida. La recerca, a part de bibliogràfica, per tal de poder situar el context i saber quines necessitats tenen les persones grans, és centra en conèixer l'impacte que té en les persones el fet de dinar en companyia. L'assoliment dels objectius i els resultats obtinguts s'han vist afectats per la pandèmia de la covid-19. No obstant, el treball realitzat posa en evidència que projectes com el que s'analitza ajuden a la suplència de varies de les necessitats de les persones grans, sobretot a nivell fisiològic, però també a nivell social i psicològic.

Treball de Fi de Grau - Consum de tòxics amb joves en un CRAE

 • Coordinació: Isabel Font Jiménez (mariaisabel.font(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Centre Residencial d'Acció Educativa - CRAE Voramar.
 • Resum: El treball es va desenvolupar durant el curs acadèmic 2019-20 i va abordar les necessitats dels adolescents que conviuen en el CRAE des del punt de vista de les persones professionals que hi treballen: el consum de tòxics, les conductes inadaptades, les relacions sexuals de risc, els problemes de salut mental i els problemes afectius. Destaquem dos problemes prioritaris en els quals l'infermeria pot intervenir: la falta d'educació socio-afectiva i la falta d'adherència al tractament de salut mental. Aquest treball ofereix una aportació de caràcter multidisciplinari, entenent la infermeria com un nexe d’unió entre professionals, als que pot aportar una visió holística gràcies a la seva proximitat i humanitat en l’assistència, la capacitat d’observació i les habilitats comunicatives. En segon lloc, pretén visibilitzar un col·lectiu desconegut per a la major part de la població que no treballa en el sistema de protecció a la infància. Aquest treball pretén despertar l’actitut empàtica i humanitzada durant la pràctica assistencial. 

Treball de Fi de Grau - Disseny i implementació d'una eina de promoció de la salut per a persones diagnosticades de la malaltia d'alzheimer i els seus cuidadors/es en la fase inicial de la malaltia.

 • Coordinació: Lina Casadó Marín (linacristina.casado(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitats: Associació de Familiars d'Alzheimer de Tarragona (AFA) i Associació de Familiars d'Alzheimer de les Terres de l'Ebre (AFATE).
 • Resum: Aquest TFG es va desenvolupar durant el curs acadèmic 2020-21, a partir de les necessitats de persones cuidadores afectades d'Alzheimer. A partir de les necessitats detectades i recollides mitjançant una enquesta distribuida entre familiars de pacients d’ambdues associaciones, el treball va aportar elements per dissenyar una eina de promoció de la salut. Les principals conclusions que s’extreuen del treball i justifiquen la implementació de l’eina són:
  - El 45% dels cuidadors/es de persones amb Malaltia d'Azheimer (MA) pateix sobrecarrega. En relació a aquest punt, es destaca també que existeix una feminització dels cuidatges pel que fa a la cura de persones amb MA.
  - Les persones enquestades de l'AFAT i l' AFATE, reconeixen les necessitats d'assessorament en el diagnòstic, rebre informació sobre la malaltia la seva possible evolució i tractaments i aconsellament en el maneig de símptomes, entre d'altres. 
  - Els cuidadors/es informals enquestats expressen no haver rebut cap tipus de formació per a orientar-se en la seva tasca. 
  - S'expressa una mancança en l'accessibilitat a informació i/o recursos sobre la malaltia d'Alzheimer percebuda tant per les persones amb la malaltia d'Alzheimer com pels seus cuidadors/es. 
  - Les persones que han respòs l'enquesta expressen la necessitat de disposar d'una eina d'acompanyament en el procés de desenvolupament de la malaltia. 
  - Es dissenya un recurs de promoció de la salut dirigit a aquest col·lectiu i centrat en el diagnòstic i fase inicial de la malaltia. En aquest recurs s'han ofert unes directrius en la fase inicial, segons les necessitats detectades, tant en el moment del diagnòstic com en l'aparició dels símptomes, dirigida tants a les persones amb la malaltia d'alzheimer com als seus cuidadors/es. 

Treball de Fi de Grau - Elaboració d'una guia d'hàbits saludables per persones amb Alzheimer i familiars

 • Coordinació: María Jesús Aguarón García (mariajesus.aguaron(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació de Familiars d'Alzheimer de les Terres de l'Ebre (AFATE).
 • Resum: Aquest projecte es deriva del 8è Mercat de Projectes Socials de la URV i es va desenvolupar durant el curs acadèmic 2021-22. Va consistir en l’elaboració d'una guia d’hàbits saludables per persones amb Alzheimer i familiars. Les estudiants van realitzar una revisió bibliogràfica sobre conceptes i estudis  necessaris per a l'elaboració del treball: demències, tipus, evolució, afectació de la persona i família. Hàbits de vida saludables: alimentació, activitat física, mental, social. També es va elaborar un qüestionari i registre de les activitats dutes a terme en les últimes 24 h per part de les persones de l'associació i familiars i es van analitzar aquestes dades; per tal d’elaborar la guia.

Treball de Fi de Grau - Beneficis per a les persones que formen part d'una entitat que treballa salut mental comunitària

 • Coordinació: Maria Teresa Royo Iglesias (mariteresa.royo(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Club Social "La Muralla"
 • Resum: Treball de Fi de Grau de l’any 2022-23, basat en l’observació d'un servei comunitari i social dirigit a persones que pateixen d'algun transtorn de salut mental. Contribuiran a la visibilització de la feina feta del Club entorn a les persones que hi participen i com repercuteix a la salut també de la comunitat.