saltar al contingut principal
Cercar
URV

Experiències d'Aprenentatge Servei al Grau de Dret


Pràctiques Externes – Clínica Jurídica Ambiental

 • Coordinació: Aitana de la Varga (aitana.delavarga(ELIMINAR)@urv.cat) i Elisabet Cerrato Guri (elisabet.cerrato(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Resum: Un dels llocs de pràctiques que s'ofereix a l'estudiantat del Grau de Dret és el Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) en el qual s'integra la Clínica Jurídica Ambiental. En l’àmbit del Dret, una de les fórmules d’APS més esteses internacionalment és la coneguda com a Clinical Legal Education o formació jurídica clínica, metodologia avui considerada com un moviment global per a la justícia social que involucra a estudiants i professors de tot el món. El tipus de servei que presten els estudiants sota la tutorització d’un equip docent és: la redacció de dictàmens i informes jurídics, la redacció de propostes normatives d’àmbit local, i la conciliació i mediació ambiental. Des de l’inici de la seva activitat, el curs acadèmic 2005-2006, i fins al curs acadèmic 2017-2018, la Clínica Jurídica Ambiental ha treballat en un total de 55 casos per a 30 clients. La Clínica Jurídica Ambiental va rebre el premi a la qualitat docent del Consell Social de la URV el 2007 en la seva modalitat col·lectiva; i forma part de la Network of Environmental Law Clinical Programs de la IUCN Academy of Environmental Law.
  • 2007: Premi del Consell Social de la URV a la Qualitat Docent en modalitat col·lectiva. 
  • 2018: Premi del Consell Social de la URV a la Qualitat Docent en modalitat col·lectiva pel projecte Horts socials a la URV: l'educació ambiental per a la innovació social.
  • 2018: Distinció Jaume Vicens Vives a la Qualitat Docent Univèrsitaria de la Generalitat de Catalunya pel projecte Horts Socials URV: l'educació ambiental per a la innovació social

     

Pràctiques Externes – Plataforma en defensa de l’Ebre

 • Coordinació: Susana Borràs Pentinat (susana.borras(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Plataforma en defensa de l'Ebre.
 • Resum: L'estudiant va col·laborar, el curs 2015-16 amb l'equip URV en la redacció de la segona queixa que la Plataforma presentarà a la Comissió Europea contra el Pla Hidrològic de l'Ebre. L'estudiant va aplicar els seus coneixements de dret en benefici de l'esmentada entitat elaborant els arguments jurídics necessaris per a la protecció del riu Ebre i la defensa dels interessos d'aquesta entitat social sense ànim de lucre. 

Treball de Fi de Grau - Informe jurídic sobre els Centres d'Internament d'Estrangers

 • Coordinació: Víctor Merino (victor.merino(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Plataforma pel Tancament dels CIE.
 • Resum: Aquesta experiència s’emmarca en un projecte interuniversitari que té com a objectiu la realització d’un informe sobre la situació en què la població interna dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIEs) han estat detinguts/identificats, de forma que es puguin valorar les condicions de la detenció (possible vulneració de drets, identificació per ètnia, etc.). L’informe es realitza per encàrrec d’ONGs, específicament les que integren la Plataforma pel Tancament dels CIEs. Les universitats que hi participen són la Universitat de València; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Alcalá; Universitat de Barcelona i la Universitat Rovira i Virgili. En el cas de la URV, tres estudiants de Dret van elaborar l’informe en el context del Treball de Fi de Grau el curs 2012-13.

Treball de Fi de Grau - Moviments socials i dret

 • Coordinació: Aitana de la Varga Pastor (aitana.delavarga(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació d’Acció Cultural Despertaferro.
 • Resum: Aquest projecte es deriva del I Mercat de Projectes Socials de la URV i es basa en la realització d'estudis jurídics sobre la legislació municipal, autonòmica o estatal que afecta la vida diària de la gent, i especialment, als moviments socials. La finalitat d'aquest estudi del curs 2014-15 va ser redactar una guia amb les indicacions i necessitats que van inidcar des de l'entitat. 

Treball de Fi de Grau - La responsabilitat civil derivada del delicte ambiental

 • Coordinació: Maria Marquès i Banqué (maria.marques(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Plataforma FlixNet.
 • Resum: El cas de la contaminació de Flix ha estat objecte de diferents accions jurídiques en el passat. La Clínica Jurídica Ambiental de la URV va assumir l'encàrrec de la Plataforma FlixNet, el curs 2016-2017, d'elaborar un "mapa jurídic" de la situació, analitzant les accions dutes a terme al moment, els arguments jurídics esgrimits i les vies jurídiques obertes. El treball es va vincular a aquest encàrrec i va comptar amb la col·laboració del Grup de Defensa del Ter, entitat ambiental encarregada d'executar la responsabilitat civil orientada a la reparació del dany.

Treball de Fi de Grau - Autoregulació del Horts Socials de la URV

 • Coordinació: Àngels Galiana Saurà (angels.galiana(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Horts Socials URV.
 • Resum: Els Horts Socials de la URV van néixer amb l'objectiu d'incidir en la responsabilitat social de la protecció i la integració del medi ambient, partint del respecte i el compromís de totes les persones, amb una especial implicació de la Universitat. La filosofia de l'entitat és la de la gestió adequada dels recursos, treballant per conscienciar a la comunitat dins dels principis socioambientals de l'ecologisme, la solidaritat i la sobirania alimentària. Amb la intenció de no deixar estancat el projecte, sinó fer-lo cada vegada més gran es creen els Horts del Campus Bellissens. En aquest nou espai s'ha treballat per crear una comunitat forta, basada en els valors que configuren la seva filosofia i que s'ha considerat que havien de quedar reflectits en una norma. D'aquí que es partis al curs 2017-18, de la idea de, des de la capacitat d'autoregulació que té l'entitat, es proposes un esborrany d'estatut que fos debatut en un ple de la comunitat per la seva aprovació amb la màxima participació.

Treball de Fi de Grau - Prevenció de la mutilació genital femenina 

 • Coordinació: Àngels Galiana Saurà (angels.galiana(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Fundació Wassu UAB.
 • Resum: La Fundació Wassu-UAB és una organització científica d'àmbit internacional, que actua per a la prevenció de la mutilació genital femenina (MGF) a través de la investigació antropològica i mèdica, aplicada a la transferència del coneixement.
  L'aportació que es pot realitzar des del punt de vista jurídic a la fundació és rellevant per tal de proposar tècniques legislatives i judicials més apropiades per a la prevenció de la MGF, i en aquest sentit es va realitzar al curs 2017-18 un estudi de l'aplicació judicial del principi d'extraterritorialitat en la realització de pràctiques de MGF i els supòsits de nenes reagrupades.

Treball de Fi de Grau – Estudi sobre l’execució de la responsabilitat civil per part dels condemnats en l’àmbit penitenciari i judicial

 • Coordinació: Maria Marquès i Banqué (maria.marques(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Centre Penitenciari Mas d’Enric.
 • Resum: El Centre Penitenciari Mas d'Enric ha plantejat la necessitat de fer un estudi sobre l'execució de la responsabilitat civil per part dels condemnats en l'àmbit penitenciari i judicial, amb la finalitat de fer propostes per a una millor coordinació que reverteixi en l'interès de les víctimes i de la reinserció de l'intern. Per a realitzar aquest projecte, el curs 2017-18, s’han analitzat les execucions en l’àmbit judicial a partir d’entrevistes a responsables i les execucions en l’àmbit penitenciari en el cas del Centre Mas d’Enric.

Treball de Fi de Grau - Aplicació de la convenció de l’ONU a les entitats tutelars

 • Coordinació: Marcel Mateu (marecl.mateu(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: La Tutela.
 • Resum: L’estudiant va analitzar al curs 2018-19 les implicacions per a l’entitat tutelar del canvi de paradigma envers les persones amb discapacitat des de la ratificació per l’Estat espanyol de la convenció de l’ONU sobre el dret de les persones amb discapacitat. El sistema anterior estava basat en la ‘substitució’ de la voluntat de les persones amb discapacitat mentre que el sistema actual es basa en l’acompanyament i el suport per al lliure exercici de la seva capacitat jurídica i dels seus drets fonamental. L’objectiu últim és donar unes propostes i uns objectius d’actuació per arribar a aquest model de lliure exercici dels seus drets.  

Treball de Fi de Grau - Marc legal d'actuació per a professionals en el treball amb joves en risc d'exclusió social

 • Coordinació: Xavier Capilla Mendia (xavier.capilla(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Centre de Noves Oportunitats.
 • Resum: El present treball del curs 2021-22 que es proposa relacionat amb l'instrument de Resolució de conflictes es vincula amb les necessitats pròpies d'una entitat com el CNO de Tarragona, fruit de la seva experiència i àmbit d'actuació com és l'ajuda a joves d'entre 16 i 24 anys en risc d'exclusió social. Es planteja, doncs, com una tasca d'assessorament i d'indicacions individualitzades que poden cristal·litzar en un protocol efectiu perquè l'entitat pugui tindre unes instruccions sobre com actuar en certes situacions conflictives per les quals no compta, actualment, amb una figura de referència a qui consultar soibre aspectes jurídics.

  Resulta especialment rellevant l'aportació tècnica que pot fer-se des de la perspectiva jurídica doncs, per una banda, es tracta de poder avaluar les problemàtiques específiques d'aquestes entitats vers el tractament de casos de naturalesa penal que impliquin a persones sota la seva vigilància i supervisió, algunes de les quals són menors d'edat, i les possibles obligacions per actuar, respondre i col·laborar amb la justícia. Especialment s'atendrà als efectes de victimització.

  De forma simultània, suposa una oportunitat clara per poder valorar de forma crítica i tècnica les propostes d'intervenció jurídica que s'ha de fer en cada cas atesa l'especial sensibilitat en ambients d'exclusió respecte el potencial efecte estigmatitzador de la criminalitat i la intervenció de la justícia. 
  Es tracta de conjugar, per tant, les tasques d'observació, identificació i intervenció juntament amb la tasca preventiva i d'intervenció prèvia. 

Treball de Fi de Grau - Creació de materials formatius interdisciplinaris per millorar l'accés a l'habitatge (Housing+)

 • Coordinació: Sergio Nasarre Aznar (sergio.nasarre@urv.cat)
 • Entitat: Fundació Iberoamericana del Coneixement
 • Resum: Treball de Fi de Grau de l’any 2022-2023. En ell, els estudiants hauran d'estudiar i especialitzar-se amb la temàtica d'un capítol del manual d'habitatge que serà facilitat pels professors de la URV per poder aprofundir sobre els temes que s'hi plategen (habitatge social, sensellarisme, préstec hipotecari, construcció, desnonaments, etc.).
  Posteriorment, han de dissenyar un conjunt de preguntes amb dues possibles respostes que tenen un impacte en els professionals relacionats amb el món de l'habitatge i immobiliari, que en conseqüència repercuteix a les persones que reben els seus serveis. Per aquest motiu es tracta d'una activitat amb un elevat impacte social, ja que és el primer joc amb contingut interdisciplinari dirigit a professionalitzar el sector de l'habitatge i afavorir l'accés a un habitatge digne i adequat.
  A la memòria final explicaran el tema triat i l'experiència. Els materials facilitats són de la fundació GECON i plataforma digital. Els alumnes també comptaran amb un certificat de participació que acrediti la seva col·laboració en l'elaboració d'aquests materials per al projecte europeu Housing+ i el curs Housing Studies, així com previsiblement places reservades al curs quan s'activi.

Treball Fi de Grau - Associacions de persones consumidores com a part interessada en les denúncies tramitades en el procediment administratiu comú de les administracions públiques

 • Coordinació: Lucía Casado Casado (lucia.casado(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris de Catalunya
 • Resum: Aquest treball de Fi de Grau ha estat desenvolupat el curs 2022-2023. En ell, l'entitat posa de manifest el següent problema amb què es troba de forma recurrent: "Presentem denuncies a diverses administracions quan detectem productes o serveis adquirits per les persones associades, que no compleixen amb la normativa vigent. Al no ser considerats part interessada no se'ns notifica la resolució. Volem conèixer la resolució administrativa, per millorar la defensa de la persona afectada, així com la de l'interès general del consumidor". Davant d'aquesta situació, demana "un informe jurídic de com sol·licitar ser part interessada i, per tant, notificada de l'actuació feta per l'administració fruit de la nostra denuncia. L'article 4.2 Concepte interessat de la llei 39/2015, ja estableix que les associacions i organitzacions representatives d'interessos econòmics i socials, seran titulars d'interessos legítims en els termes que la llei reconegui"

Treball Fi de Grau - Diagnosi sobre els motius que impedeixen la denúncia per discriminació

 • Coordinació: Àngels Galiana Saura (angels.galiana(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Atzavara Arrels
 • Resum: Aquest Treball de Fi de Grau del curs 2022-2023, tracta de l’anàlisi de la discriminació racial a Terres de l’Ebre. Diagnosi de l’estat de la qüestió i propostes de solució, especialment a nivell jurídic.
  Per fer la diagnosi, és necessari contextual·litzar la problemàtica amb un anàlisis de dades: situació actual, evolució de la societat en els darrers anys, motius de discriminació i delictes d’odi, grau d’integració dels estrangers, discriminació de descendents d’immigrants que són nascuts a les Terres de l’Ebre.
  Per fer l’informe és necessita l’anàlisi de legislació jurisprud¡ència sobre discriminació racial. La seva el·laboració final consta amb solucions.

Treball Fi de Grau – Treball sobre ordenances municipals de protecció dels animals Oficina Virtual de Drets Humans i de la Natura del Priorat

 • Coordinació: Josep Ramon Fuentes i Gasó (josepramon.fuentes(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Centre d'Estudis del Priorat
 • Resum: Aquest Treball de Fi de Grau del curs 2022-2023, es composa d’activitats vàries de promoció cultural, econòmica i social de la comarca del Priorat. Contempla la redacció d’una ordenança municipal tipus de protecció animal, a la llum de la Llei 7/2023, del 28 de març de protecció dels drets benestar animals.

Treball Fi de Grau – Creació de materials formatius interdisciplinaris per millorar l'accés a l'habitatge (Housing+)

 • Coordinació: Sergio Nasarre Aznar (sergio.nasarre(ELIMINAR)@urv.cat)
 • Entitat: Fundación Iberoamericana del Conocimiento - GECON
 • Resum: Aquest Treball de Fi de Grau es va realitzar el curs 2022-2023 i continua durant 2023-2024. Els estudiants hauran d'estudiar un capítol del manual European Housing Studies que seran facilitats pels professors de la URV, ja sigui de forma individual o amb grups de dos persones, per a després aprofundir sobre els temes que s'hi plantegen (ex. habitatge social, sensellarisme, préstec hipotecari, construcció, desnonaments, etc.).
  A continuació,  han de dissenyar  un conjunt de preguntes (entre 15 i 20 per "joc" amb un o dos jocs per capítol) amb dues possibles respostes que tenen un impacte en els professionals relacionats amb el món de l'habitatge i immobiliari a través d'una plataforma digital facilitada per GECON.
  Al a memòria final hauran d'explicar el tema que han estudiat i també la seva experiència gamificadora d'aprenentatge del Dret i universitari. Els professors del a URV orientaran els estudiants, i la fundació GECON té gravada una formació prèvia i gratuïta als estudiants sobre l'ús de la plataforma digital. Els estudiants també comptaran amb un certificat de participació que acrediti la seva col·laboració en l'elaboració d'aquests materials per al projecte europeu Housing+ i per al curs Housing Studies, així com previsiblenent accés gratuït al curs quan s'activi.