saltar al contingut principal
Cercar
URV

Marc VSMA


El Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (VSMA) vincula els processos d'avaluació de la qualitat, que se succeeixen al llarg de la vida dels ensenyaments, amb l'objectiu d'establir uns lligams coherents entre aquests i d'augmentar l'eficiència de la gestió.

Per a més informació sobre el Marc VSMA, feu clic al següent lloc web d’AQU:

Verificació

Les noves titulacions es promouen des dels òrgans de govern dels centres, d'acord amb el mapa de titulacions de la URV i les necessitats de la societat.

La implantació de noves titulacions requereix l'aprovació de la Proposta de programació acadèmica, l'autorització de la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya i la verificació favorable de la proposta de memòria de la titulació. La verificació és el procés pel qual la proposta de memòria de la titulació se sotmet a l'avaluació de l'Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya).

Un cop la proposta s'ha aprovat internament i es rep la validació de la Direcció General d'Universitats i d'AQU Catalunya, el Consell de Ministres de l'Estat espanyol estableix el caràcter oficial de la titulació i la titulació s'inscriu al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT).

Seguiment

Amb caràcter anual, les titulacions han de reflexionar sobre el seu desenvolupament i han d'elaborar un informe de seguiment.

El seguiment té dos objectius:

 • ser una eina útil per a la gestió de la Universitat, que permeti avaluar el desenvolupament dels ensenyaments a partir de l'anàlisi de dades i indicadors i elaborar, si escau, propostes de millora que serveixin per corregir les desviacions observades entre el disseny dels títols i el seu desenvolupament ordinari;
 • i que aquest procés de reflexió sigui la base de l'acreditació, en el sentit que aquesta acreditació sigui la culminació del procés de seguiment. La idea és entendre aquests dos processos com un de sol: un procés de millora contínua que culmina amb la validació externa dels resultats aconseguits.

Modificació

Els canvis en les titulacions són fruit del procés de reflexió i anàlisi, que és el seguiment. Segons la tipologia dels canvis, es poden classificar de la manera següent:

 • Modificacions no substancials: canvis menors que milloren el títol i que la Universitat pot implantar com a resultat del procés de seguiment. Aquests canvis es recullen als informes de seguiment i s'incorporen a la memòria del títol quan s'hagi de sotmetre a un procés de modificació.
 • Modificacions substancials: canvis en el títol verificat que comporten alteracions en l'estructura o en la naturalesa i els objectius. Es poden classificar en dues tipologies:
  • Autoritzables: canvis que afecten l'estructura del títol però no suposen un canvi en la seva naturalesa i objectius; se sol·liciten a través del procés de modificació.
  • No autoritzables: canvis substancials que afecten la naturalesa i els objectius del títol verificat i no es poden sol·licitar a través del procés de modificació; només es poden fer efectius sol·licitant la verificació d'un nou títol i extingint el títol implantat.

Acreditació de titulacions

Les titulacions s'acrediten a través d'AQU Catalunya sis anys després de la verificació, en el cas de graus i doctorats, i quatre anys després en el cas dels màsters universitaris. L'acreditació s'aconsegueix mitjançant el lliurament d'un autoinforme d'avaluació i la realització d'una visita externa al centre. Les evidències recollides de l'autoinforme i la visita són analitzades per un comitè extern, que emet un informe final. Si l'acreditació és favorable, la titulació pot seguir impartint-se. En cas contrari, la titulació ha d'entrar en un període d'extinció.

El procés d'acreditació té com a objectius:

 • Assegurar la qualitat dels programes formatius oferts, d'acord amb els nivells de qualificació establerts i els criteris de la normativa vigent.
 • Garantir informació vàlida i fiable que ajudi en les decisions dels usuaris del sistema universitari.
 • Facilitar els processos interns de millora de la qualitat dels programes i els serveis desenvolupats per les universitats catalanes.
 • Integrar el procés de verificació derivat de la proposta de modificacions substancials.

(data d’actualització: setembre 2019, dades tancades 2018-19)

L'any 2014, AQU Catalunya va impulsar el programa "acreditació dimensions addicionals", amb l'objectiu de destacar el valor afegit de les titulacions universitàries catalanes. AQU ofereix la possibilitat d'avaluar, un cop una titulació ha superat el procés d'acreditació, les tres dimensions addicionals següents: 

 • Desenvolupament i inserció professionals
 • Internacionalització
 • Interacció entre recerca i docència

En el cas de la URV, quatre titulacions, corresponents a dos graus i dos màsters de la Facultat de Química, han obtingut el reconeixement en interacció entre recerca i docència en el seu grau més alt "acreditat en progrés d'excel·lència". 

Per a més informació sobre l'acreditació de dimensions addicionals, feu clic al següent lloc web d'AQU

La URV ha apostat per anar un pas més enllà de l'acreditació de les titulacions i per aquest motiu acompanya als centres en la possibilitat d'obtenir un segell internacional de qualitat amb un reconegut prestigi internacional tant per futurs estudiants com ocupadors. L'obtenció d'aquests segells és una aposta de valor per al posicionament internacional de la nostra institució.

Actualment, dos centres disposen d’aquesta acreditació internacional. Concretament, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria disposa del segell EUR-ACE® per dos graus, i el segell Euro-inf pel Grau d’Enginyeria Informàtica. Per altra banda, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química disposa del segell EUR-ACE® per tres titulacions, dos graus i un màster.

Acreditació institucional

L'acreditació institucional és un procés voluntari d'assegurament de la qualitat en què les titulacions que ofereixen els centres universitaris i el seu desplegament, els processos de funcionament i de millora contínua, s'avaluen externament per determinar si es compleixen els estàndards de qualitat establerts per les agències d'avaluació. L'obtenció de l'acreditació institucional permet renovar automàticament l'acreditació de tots els títols de graus i de màsters universitaris oficials que s'imparteixen en el centre per un període de cinc anys. La consecució d'aquesta acreditació, suposa un reconeixement de la qualitat i demostra el compromís del centre vers la cultura de qualitat. 

Els requisits per a l'obtenció de l'acreditació institucional són els següents:

 • Que el centre hagi renovat l'acreditació inicial d'almenys la meitat dels títols oficials de grau, i d'almenys la meitat dels títols oficials de màster.
 • Que el centre disposi del certificat d'implantació del sistema intern de garantia de la qualitat (SIGQ).

En l’actualitat, a la URV, tres centres disposen d'aquest reconeixement: La Facultat d’Economia i Empresa, la Facultat de Química, i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria

Per a més informació sobre l’acreditació institucional, feu clic al següent lloc web d'AQU: