saltar al contingut principal
Cercar
URV

GESTIÓ DE CONVENIS INTERNACIONALS MOU


La data límit per disposar dels convenis MOU específics de mobilitat signats per ambdues universitats per poder activar l'oferta de mobilitat en la convocatòria de mobilitat corresponent al curs acadèmic 2022-23 és el 01 d’octubre de 2021.

Els convenis internacionals MOU requereixen superar una revisió prèvia a la signatura per part del rector de la URV. 

Tipus de convenis internacionals MOU:

  • Conveni marc: és un conveni general que se signa amb l'objectiu d'establir el primer vincle interinstitucional; els convenis marc exigeixen la signatura de convenis específics per portar a terme activitats concretes i, per tant, no cobreixen les estades de mobilitat
  • Conveni específic de mobilitat: és un conveni que té com a objectiu cobrir les estades de mobilitat d'estudiants, personal docent i investigador i personal administratiu i tècnic en universitats d'altres països fora de l'àmbit Erasmus+; amb aquesta finalitat, inclou un annex on ha de constar l'oferta de mobilitat
  • Conveni ANUIES-CRUE: és un conveni de mobilitat internacional que permet la mobilitat d'estudiants ales universitats mexicanes membres de l'ANUIES; prèviament es va signar un conveni general entre la CRUE i l'ANUIES que exigeix la signatura de convenis específics de mobilitat a cada universitat per poder activar l'intercanvi d'estudiants

Procediment per activar un nou conveni MOU