saltar al contingut principal
Cercar
URV

TRÀMITS AURORA STAFF CURS 2022-23


Tràmits Mobilitat AURORA PAS/PDI

Abans de marxar

1.- Acceptació de la mobilitat: un cop publicada la resolució provisional, pots acceptar la plaça de mobilitat que se t'ha assignat (a partir de la data especificada en el calendari de la convocatòria). Aquest tràmit es realitza mitjançant el Full d’Acceptació. Si no vols acceptar la plaça, només caldrà que ho comuniquis via correu electrònic a mobility(ELIMINAR)@urv.cat.

Caldrà haver adjuntat a l’Espai de Mobilitat del Campus Virtual (Moodle), almenys 15 dies abans de marxar, la següent documentació:

2.- Conveni de Subvenció: degudament emplenat, signat i datat pel beneficiari i el Comissionat de Xarxes Internacionals. Aquest document es pot presentar amb signatures digitals certificades o bé en paper i signatures en bolígraf (en aquest cas caldrà presentar dues còpies). En cap cas seran admesos escanejos o còpies. No s'acceptaran còpies escanejades amb signatura digital si no és la signatura certificada.

3.- Mobility Plan: signat, datat i segellat per la institució de destí i signat i datat per tu i pel Comissionat de Xarxes Internacionals. Tu mateix ets l'encarregat d'omplir el document i enviar-lo a la institució de destinació. S'accepten còpies escanejades dels acords de mobilitat.

4.- Permís de mobilitat: aquest tramit l'hauràs de fer, depenent si ets PAS o PDI, seguint aquestes instruccions:

  • El Personal d'Administració i Serveis ha de seleccionar mitjançant el tramitador en línia l'apartat de "procediments administratius - PDI/PAS", i un cop dins, seleccionar "Introducció hores formació / hores sindicals / Indisposició / Visita treball". A la documentació adjunta es pot aportar la resolució de la convocatòria. /ca/universitat/treballar-urv/models-impresos/pas/
  • El Personal Docent Investigador ha de presentar l'autorització del permís d'absència de PDI de fins a 10 dies per a personal funcionari o laboral. Caldrà enviar l'original al departament de RRHH i una còpia escanejada al Centre Internacional. El model el podreu trobar al següent enllaç: /ca/universitat/treballar-urv/tramits/permisos-del-pdi/

5.- Assegurança de mobilitat: s'haurà d'adjuntar el resguard de l'assegurança individual que haurà d'incloure, almenys, una cobertura d'assegurança medica, una cobertura d'assegurança de responsabilitat civil i una cobertura d'assegurança d'accidents. La persona beneficiària és responsable de la tramitació i l'abonament d'aquesta assegurança. La URV disposa d'opcions d'assegurances. Informació disponible a la Intranet: Gestió -> Assegurances per a estudiants, PAS i PDI. https://intranet.urv.cat/group/intranet/assegurances-mobilitat-paspdi

Altres tràmits addicionals: 

  • Visat i tràmits legals: has de conèixer quins són els tràmits que has de realitzar per poder fer una estada al país escollit segons la teva nacionalitat.
  • Renúncia: si decideixes no realitzar l'estada de mobilitat, has de presentar el Full de Renúncia signat, al Centre Internacional al més aviat possible i sempre abans de l'inici previst de la mobilitat. Així es pot adjudicar el teu ajut econòmic a una persona que estigui en llista d'espera. Tingues en compte que si no ho comuniques abans de l'inici previst, tindràs una penalització en la propera convocatòria de mobilitat. 

ACCÉS AL MOODLE: A partir de l'acceptació de la plaça, tindràs accés a l'Espai de mobilitat del Moodle a través del qual s'ha de gestionar la documentació de la teva mobilitat.

Pujar


Després de la mobilitat

En un màxim de 15 dies des de la finalització de la teva estada heu d’adjuntar a l'Espai de Mobilitat del Campus Virtual (Moodle):

1.- Certificat d'estada on s'especifiquen les dates reals d'inici i finalització del període de mobilitat. Aquest document ha de tenir signatures, dates i segells originals de la institució de destinació. 

2.- Informe final de la URV, on s'expliquen les activitats dutes a terme, el tipus de mobilitat, els detalls de la mateixa i els contactes realitzats.

3.- Justificants originals de les despeses de viatge i allotjament: caldrà presentar les factures de pagament del transport i les targetes d'embarcament així com la factura de l'allotjament i tiquets de transport. No caldrà que es presentin tiquets de manutenció (restaurants, cafeteries, compres).

NOTA IMPORTANT: Totes les factures han d'estar prèviament pagades pel beneficiari i sempre han d'anar a nom de la persona que realitza l'estada. No s'acceptaran factures a nom de la Universitat Rovira i Virgili.

En aquelles mobilitats que hagin finalitzat abans de la publicació de la resolució definitiva corresponent, s'efectuarà un únic pagament corresponent al 100% del total adjudicat un cop s'hagin realitzat tots els tràmits obligatoris de mobilitat

L'import total de la beca estarà subjecte a IRPF/IRNR. El tipus d'IRPF vigent actualment pel personal de la URV és el que s'aplica a la nòmina. En tot cas, si les lleis de retenció canviessin, s'aplicaria l'IRPF corresponent segons normativa vigent.

Pujar

Models dels documents AURORA STAFF

Pujar